Gwasanaeth cwsmeriaid

Rydym yn bwriadu darparu gwasanaeth effeithlon ac yn effeithiol sydd yn hwylus i bawb.

Mae ein siarter gwasanaethau i gwsmeriaid yn nodi’r gwasanaeth y gallwch ei ddisgwyl i dderbyn gan ddosbarthwr arian y Loteri.

Rydym yn wastad edrych am ffyrdd o wella ein gwasanaethau. Cysylltwch â ni a rhoi eich barn am Gronfa Dreftadaeth y Loteri – yr hyn rydym yn ei wneud yn dda a sut allai ei wneud yn well. Os oes gennych sylwadau sy’n ymwneud yn benodol â’r wefan, neu un o’n sianeli ar-lein eraill, cysylltwch â thîm digidol.

Codi pryder

Os oes gennych bryder am sefydliad sydd wedi gwneud cais i Gronfa Dreftadaeth y Loteri, neu sydd wedi derbyn ariannu gennym, cysylltwch â thîm Gwybodaeth i Gwsmeriaid. Fel ceidwad o arian a godir gan chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ac ariannu grant cymorth byddwn yn wastad ystyried eich pryderon o ddifrif ac mae gennym brosesau i’w hymchwilio.

Gwneud cwyn

Rydym yn ceisio rhoi gwasanaeth i’n cwsmeriaid o safon uchaf posib, ond rydym yn ymwybodol y gall pethau’n mynd yn anghywir ambell waith. Os nad ydych yn hapus neu’n fodlon gyda’r cyswllt â ni, cais am grant rydych wedi ei wneud neu grant a ddyfarnwyd i chi gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri neu Gronfa Goffa’r Dreftadaeth Genedlaethol, cysylltwch â’r swyddfa oedd yn delio â’r achos yn y lle cyntaf. Bydd staff y swyddfa’n ceisio unioni pethau. Os nad ydych yn sicr â phwy i siarad, neu nad ydych eisiau siarad â’r person sy’n ymwneud â’ch cwyn cysylltwch â thîm Gwybodaeth i Gwsmeriaid.

Ni fydd gwneud cwyn yn amharu, mewn unrhyw ffordd, ar y gwasanaeth y byddwn yn ei gynnig i chi.

Fel rhan o'n hymrwymiad i ddarparu gwasanaeth agored a thryloyw, byddwn yn cyhoeddi adroddiadau gan yr Arolygwr Cwynion Annibynnol am gwynion cam tri ar ein gwefan, ond dim ond ar ôl i ni dderbyn eich caniatâd. Byddwn hefyd yn cyhoeddi ymateb CDL i argymhelliad yr Arolygwr Cwynion Annibynnol.

Cysylltwch â’n staff

Rydym yn ymrwymo i ymddwyn mewn dull proffesiynol a chwrtais wrth gyflawni ein gwaith naill ai mewn person, dros y ffôn neu drwy ohebiaeth ysgrifenedig â chi.

Mae gennym hawl i weithio’n ddiogel heb rwystr neu fygythiad o gam-drin neu niwed corfforol. Os ydym yn wynebu’r ymddygiad hyn mae gennym hawl i orffen yr alwad ffôn neu’r cyfarfod.

Byddwn yn ystyried lles y cwsmer yn erbyn yr effaith eu hymddygiad ar ein staff, ein cwsmeriaid eraill a’r defnydd effeithlon o adnoddau pan gwneud penderfyniad am weithred briodol.

Darllenwch ragor am ein polisi o ddelio ag ymddygiad annerbyniol.

Fformatau hygyrch

Rydym yn ymrwymo i fod yn agored ac yn hygyrch ac rydym eisiau sicrhau bod ein gwasanaethau’n hygyrch i bawb.

Os oes angen arnoch gymorth i wneud cais neu gyrraedd ein gwasanaethau a gwybodaeth, cysylltwch â ni am wybodaeth ar y math o gymorth y gallwn ei ddarparu.

Cysylltu

Cysylltwch â thîm Gwybodaeth i Gwsmeriaid ar:

Ffôn: 020 7591 6042

E-bost: enquire@hlf.org.uk

Ffôn testun: 020 7591 6255

Yn ôl i ben y dudalen