Cymru: Cyfarwyddiadau a Mynediad

Cyfarwyddiadau ar gyfer teithio ar y trên, ar y ffordd a chyfarwyddiadau parcio ar gyfer:

Tŷ James William
9 Plas yr Amgueddfa
Caerdydd
CF10 3BD

Mynediad i swyddfa Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghaerdydd

Mae un gris oddi ar y palmant i mewn i Dŷ James William i'r cyntedd. Os byddwch angen mynediad ar y gwastad, rhowch wybod i staff HLF ymlaen llaw os yn bosibl, neu canwch y gloch wrth y prif ddrws. Mae swyddfa Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi'i lleoli ar y trydydd llawr a gellir mynd iddi drwy gyfrwng lifft a welir yn y cyntedd. Mae toiledau hygyrch ar y landin nesaf at y lifft ar y trydydd llawr.

Os oes gennych unrhyw bryderon o ran mynediad, mynnwch air â threfnydd eich cyfarfod yng Nghronfa Dreftadaeth y Loteri

Dod o hyd i ni ar Google Maps

Cyfarwyddiadau i Gronfa Dreftadaeth y Loteri, swyddfa Caerdydd ar Blas yr Amgueddfa

Mae swyddfa Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghaerdydd i'w chanfod yng nghanol y dref yn Nhŷ James William, 9 Plas yr Amgueddfa. Mae taith gerdded oddeutu 20 munud i'r swyddfa o orsaf drenau a bysiau Caerdydd Canolog.

Ar droed neu ar feic

Mae swyddfa Cronfa Dreftadaeth y Loteri yng Nghaerdydd yn daith gerdded 20 munud o Orsaf Drenau a Bysiau Caerdydd Canolog. Mae map o lwybrau cerdded/beicio ar gael o Google Maps.

Gyda bws neu drên

O Orsaf Bysiau Caerdydd Canolog cymerwch fws rhif 53 neu 85 i'r Amgueddfa Genedlaethol.  Wedi dod oddi ar y bws wrth ymyl yr Amgueddfa, trowch i'r chwith i Blas y Parc, croesi'r ffordd a chymryd y tro cyntaf i'r dde i Blas yr Amgueddfa. Saif Tŷ James William ar y chwith lle mae'r ffordd yn troi'r gornel.

O Orsaf Drenau Caerdydd Canolog cymerwch un o drenau Rheilffordd y Cymoedd o Blatfform 6 a gadael yng ngorsaf drenau Cathays (2 stop). Mae taith unffordd yn costio £1.90 a dwyffordd yn £2.80. Wrth adael gorsaf Cathays trowch i'r chwith i Blas y Parc ac yna cymryd y troad cyntaf i'r chwith i Blas yr Amgueddfa. Saif Tŷ James William ar y chwith lle mae'r ffordd yn troi'r gornel.

Gallwch gynllunio'ch taith gan ddefnyddio gwefan Traveline Cymru neu drwy ffonio'u llinell gymorth ar 0871 200 22 33 (codir 10c y funud am alwadau o linell tir).

Gyda thacsi

Ceir safle tacsi y tu allan i orsaf drenau Caerdydd Canolog. Dylai taith gymryd oddeutu wyth munud a chostio rhwng £5 ac £8.

Gyda char

Saif Swyddfeydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn agos iawn at Gampws Prifysgol Caerdydd Parc Cathays ac Amgueddfa Genedlaethol Cymru - dilynwch yr arwyddion ar gyfer y sefydliadau hyn o bob cyfeiriad. Ar gyfer system llywio lloeren, ein cod post yw CF10 3BD.

Ni allwn gynnig cyfleusterau parcio yn Nhŷ James William ond i'r rhai ag anghenion mynediad ac sy'n rhoi gwybod i ni ymlaen llaw fel y gallwn archebu'r man parcio. Mae mannau parcio gan Gyngor Caerdydd hyd Blas yr Amgueddfa a Phlas y Parc sy'n costio hyd at £5 am y diwrnod.

Cynllun parcio Bathodyn Glas

Mae Cyngor Dinas Caerdydd yn gweithredu cynllun parcio Bathodyn Glas. Mae Bathodyn Glas yn caniatáu i chi barcio'n rhad ac am ddim mewn mannau parcio ar y stryd megis mannau talu ac arddangos a mannau parcio a ddynodwyd ar gyfer yr anabl. Ceir nifer bychan o fannau parcio Bathodyn Glas gerllaw'r swyddfa. Gweld rhestr o'r mannau parcio cyfredol:

Canllaw mynediad Cyngor Caerdydd (PDF, 476KB) (yn agor mewn ffenestr newydd)

Nodwch, os gwelwch yn dda, bod swyddfa HLF Cymru yn rhan o adeilad swyddfa a rennir.

Yn ôl i ben y dudalen