Rhyddid Gwybodaeth

Efallai y bydd angen i chi wneud cais ffurfiol i gael y wybodaeth y mae ei hangen arnoch chi; fel corff cyhoeddus, rydyn ni wedi ymrwymo i sicrhau bod gwybodaeth ar gael yn hwylus a'i bod mor hawdd â phosib i'w deall.

Fodd bynnag, mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn rhoi'r hawl i chi gael gweld gwybodaeth wedi'i chofnodi sy'n cael ei chadw gan sefydliadau yn y sector cyhoeddus, fel ein sefydliad ni. Gall unrhyw un wneud cais am wybodaeth – does dim cyfyngiadau o ran oedran, cenedligrwydd na lle'r ydych chi'n byw.

Bydd eich cais yn cael sylw o dan wahanol reoliadau gan ddibynnu ar y math o wybodaeth rydych chi'n gofyn amdani, ee:

  • Y Ddeddf Diogelu Data os byddwch chi’n gofyn am wybodaeth sy'n cael ei chadw amdanoch chi
  • Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 os byddwch chi’n gofyn am wybodaeth amgylcheddol

Cofiwch: gallai eich cais gael ei wrthod os yw'r wybodaeth yn sensitif neu os yw'r costau'n rhy uchel.

Dyma geisiadau am wybodaeth a wnaed dros y misoedd diwethaf:

Gweld ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth diweddar

Yn ôl i Tryloywder

Yn ôl i ben y dudalen