Ceisiadau am Ryddid Gwybodaeth diweddar

This list is every Freedom of Information request HLF has received between 1 April 2016 and 31 March 2017. This list will be updated every six months.

Cynnwys

Rhagfyr 2015

 • Ceisiwyd copi o ffurflen gais prosiect Beckenham Place Park. Wedi ymgynghoriad â deiliad y grant, derbyniodd y ceisydd y wybodaeth. Ataliwyd gwybodaeth ariannol fanwl dan amodau Adran 43.2
 • Gwnaed cais am wybodaeth am grantiau a ddyfarnwyd i brosiectau treftadaeth chwaraeon
 • Derbyniodd y ceisydd ystadegau perthnasol
 • Gwnaed cais am wybodaeth am grant a ddyfarnwyd i Gyngor Dosbarth Shepway yn 2000 ar gyfer adnewyddiad y Royal Military Canal

Yn ôl i ben y dudalen

Tachwedd 2015

 • Ceisiwyd gwybodaeth am ystadegau grantiau a ddyfarnwyd yn yr Alban yn ystod 2014-15. Derbyniodd y ceisydd yr holl wybodaeth yma
 • Gwaned cais am wybodaeth ynghylch effaith y rasys Formula E a gynhaliwyd yn ddiweddar yn Battersea Park. Wedi ymgynghoriad â Chyngor Wandsworth, derbyniodd y ceisydd gopi o'r Asesiad Effaith Treftadaeth a'r holl ohebiaeth e-bost a fu rhwng CDL a Chyngor Wandsworth
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch ceisiadau a maint y galw ar raglen Mannau Addoli Rhestredig: Cronfa Trwsio Toeau. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol
 • Ceisiwyd gwybodaeth ynghylch tyfiant efwr enfawr mewn ardaloedd daearyddol penodol yn yr Alban. Nid oedd y wybodaeth yma gennym
 • Ceisiwyd gwybodaeth ynghylch arian a ddyfarnwyd gan CDL i brosiectau amrywiaeth ddiwylliannol yng Ngogledd Iwerddon. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol

Yn ôl i ben y dudalen

Hydref 2015

 • Gwnaed cais am gael gweld organogram adran Technoleg Gwybodaeth CDL ac am wybodaeth ynghylch defnydd meddalwedd Microsoft a Java. Darparwyd hyn a derbyniodd y ceisydd y wybodaeth berthnasol
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch grantiau a ddyfarnwyd gan CDL i Watts Gallery a'r William Morris Gallery. Wedi ymgynghoriad â deiliaid y grantiau, derbyniodd y ceisydd yr holl wybodaeth berthnasol
 • Gwnaed cais am wybodaeth am broses rhaglen y Grantiau Treftadaeth. Derbyniodd y ceisydd yr holl wybodaeth berthnasol

Yn ôl i ben y dudalen

Medi 2015

 • Gwnaed cais am gopi o'r llythyr yn cynnig grant i brosiect Brent Museum. Derbyniodd y ceisydd gopi cyflawn o'r ddogfen berthnasol
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch tri phrosiect yn Cullumpton yn Nyfnaint. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol ac Adrannau 2-3 y ffurflenni cais perthnasol
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch y pwrpasau  y cytunwyd arnynt ar gyfer y grant a ddyfarnwyd i Wolverhampton City Archive i ailddatblygu adeilad Molineux Hotel. Wedi ymgynghoriad â deiliad y grant, derbyniodd y ceisydd yr holl wybodaeth yma
 • Gwnaed cais am gopi o'r adroddiad a gomisiynwyd ar Roberts Park, Bedford. Wedi ymgynghori â deiliad y grant, derbyniodd y ceisydd gopi cyflawn o'r ddogfen
 • Gwnaed cais am wybodaeth am y rhesymau dros wrthod cais gan North West Heritage Skills Academy. Derbyniodd y ceisydd yr holl wybodaeth yma

Yn ôl i ben y dudalen

Awst 2015

 • Gwnaed cais am wybodaeth am fanylion taliadau a wnaed i'r CBI. Yn y cyd-destun yma, doedd dim trafodion gan CDL na CGDG
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch cais ariannu aflwyddiannus gan Gyngor Bwrdeistref  Swindon ar gyfer 'Swindon Museum & Art Gallery'. Wedi ymgynghori â'r ymgeisydd, rhyddhawyd cyfran o'r wybodaeth yma, tra ataliwyd rhai dogfennau eraill dan amodau Adrannau 41 a 43
 • Gwnaed cais gan ddeiliad grant am gopiau o ddogfennau'n ymwneud â'r grant CDL a       ddyfarnwyd i Marx Memorial Library. Derbyniodd y ceisydd gopïau o'r dogfennau hyn i gyd
 • Gwnaed cais am gopi o ganllawiau CDL ynghylch telerau ac amodau dyfarnu grant gan CDL. Derbyniodd y ceisydd gopi o'r ddogfen Rheoli eich Grant. Mae'r ddogfen hon yn cynnwys yr holl wybodaeth a geisiwyd; mae pob ymgeisydd grant llwyddiannus yn derbyn y ddogfen hon
 • Gwnaed cais am gopi o'r Adroddiad Cynllunio a gyflwynwyd gan Mountview fel rhan o'r cais ar gyfer Neuadd Tref Hornsey. Wedi ymgynghoriad â deiliad y grant, derbyniodd y ceisydd gopi cyflawn o'r ddogfen hon

Yn ôl i ben y dudalen

Gorffennaf 2015

 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch patrwm ariannu CDL i wahanol ranbarthau o Loegr. Derbyniodd y ceisydd yr holl wybodaeth ystadegol
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch patrwm ariannu CDL i wahanol ranbarthau o Loegr. Derbyniodd y ceisydd yr holl wybodaeth ystadegol
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch prosiect diogelu elfennau sylfaenol 'Wilson and Izaak'. Derbyniodd y ceisydd Adrannau 2 a 3 y ffurflen gais berthnasol
 • Gwnaed cais am gopiau o gytundeb a manylion y pwrpasau y cytunwyd arnynt ar gyfer prosiect  Hadlow Tower. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch y grant CDL a ddyfarnwyd i Gastell Aberteifi. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch y cyfarfodydd a fu rhwng CDL a Chyngor Bwrdeistref Lewisham  fel rhan o broses cais Beckenham Place Park. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol
 • Ceisiwyd y ffurflen gais a gyflwynwyd ar gyfer prosiect yn 1996 gan yr Imperial War Museum. Derbyniodd y ceisydd gopi o'r ddogfen berthnasol
 • Gwaned cais am wybodaeth ynghylch taliad y grant a ddyfarnwyd i Comann Eachdraidh Lios. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol

Yn ôl i ben y dudalen

 • Mehefin 2015

 • Ceisiwyd copi cyflawn o'r ffurflen gais am grant a gyflwynwyd i CDL ar gyfer prosiect Bagnel Castle yn Newry. Wedi ymgynghoriad â'r deiliad, derbyniodd y ceisydd gopi cyflawn o'r  ffurflen gais berthnasol
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch y grant CDL a ddyfarnwyd i Swindon Museum. Wedi ymgynghoriad â'r deiliad, derbyniodd y ceisydd y wybodaeth yma
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch cytundebau'r gwasanaeth Desg Gymorth a'r gwasanaeth Cymorth Rhwydwaith. Darperir y gwasanaethau hyn yn fewnol gan CDL a CDGD ac felly doedd dim trafodion i'w rhannu
 • Ceisiwyd gwybodaeth am nifer y gweithiau celf sy'n eiddo i CDL a manylion amdanynt. Gan nad yw CDL yn berchen ar unrhyw weithiau celf, doedd dim gwybodaeth/manylion i'w rhannu
 • Ceisiwyd  gwybodaeth ynghylch gwrthodiad cais Frodsham Goods Shed gan Bwyllgor y Gogledd Orllewin, CDL. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol ac Adrannau 2-4 y cais
 • Gwnaed cais am gopïau o'r llythyr gwrthod a chofnodion cyfarfod y Bwrdd lle trafodwyd cais Jurassica. Wedi ymgynghoriad â'r ymgeisydd, derbyniodd y ceisydd y ddogfennaeth berthnasol, ond ataliwyd rhai manylion data personol
 • Gwnaed cais am fanylion grantiau a ddyfarnwyd i Manchester Pride. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol
 • Gofynnodd ceisydd am fanylion cyswllt yr adran TG. Derbyniodd y ceisydd y wybodaeth berthnasol

Yn ôl i ben y dudalen

Mai 2015

 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch y pas rownd gyntaf a ddyfarnwyd i Gyngor Bwrdeistref Bromley ar gyfer prosiect Beckenham Place Park. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol ac Adrannau 2-4 y ffurflen gais
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch strwythur adrannau TG CDL a'u cyllideb cyfalaf.      Derbyniodd y ceisydd y wybodaeth yma i gyd
 • Ceisiwyd gwybodaeth am gytundebau cyflenwi Nwy a Thrydan CDL. Derbyniodd y ceisydd y wybodaeth yma'n llawn
 • Gwnaed cais am wybodaeth am dynnu cais prosiect Neuadd Tref Hornsey yn ôl. Derbyniodd y ceisydd y dogfennau perthnasol, ond ataliwyd rhywfaint o wybodaeth fasnachol sensitif dan amodau Adrannau 41 a 43
 • Gofynnwyd am gopi cyflawn o ffurflen gais Roberts Park, Bradford. Wedi ymgynghoriad â'r ymgeisydd, derbyniodd y ceisydd gopi cyflawn o'r ffurflen berthnasol
 • Gwnaed cais am wybodaeth am brosiect Parciau i Bobl, Island Gardens. Wedi ymgynghoriad â'r deiliad, derbyniodd y ceisydd y wybodaeth yma, ond ataliwyd rhai manylion personol
 • Gwnaed cais am gopiau o ohebiaeth CDL ynghylch Roberts Park, Bradford. Derbyniodd y ceisydd y ddogfennaeth berthnasol

Yn ôl i ben y dudalen

Ebrill 2015

 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch trwyddedau meddalwedd CDL. Derbyniodd y ceisydd y wybodaeth ffeithiol berthnasol i gyd
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch prosiect Narborough Bone Mill. Derbyniodd y ceisydd Adrannau 2-4 y ffurflen gais
 • Ceisiwyd copi o ffurflen gais rownd gyntaf prosiect Jurassica. Derbyniodd y ceisydd gopi cyflawn o Adrannau 2- 4
 • Ceisiwyd copi cyflawn o ffurflen gais Beckenham Place Park. Wedi ymgynghoriad â deiliad y grant, derbyniodd y ceisydd y ddogfen berthnasol ond ataliwyd rhai manylion ariannol dan amodau Adran 43
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch prosiect 'St John in Hackney'. Derbyniodd y ceisydd gopi cyflawn o Adrannau 2-4 y ffurflen gais
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch amrywiaeth o broffiliau swyddogaethau CDL. Derbyniodd y ceisydd yr holl wybodaeth berthnasol
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch asesiad y ceisiadau a wnaed i raglen Mannau Addoli Rhestredig: Cronfa Trwsio Toeau. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch meddalwedd canolfan gyswllt CDL. Doedd dim trafodion i'w rannu
 • Gwnaed cais am gopïau o adroddiadau Asesiad Effaith Anabledd prosiect Whitworth Art Gallery. Wedi ymgynghoriad â deiliad y grant, derbyniodd y ceisydd y dogfennau perthnasol
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch grantiau a ddyfarnwyd gan CDL i Comann Eachdraidh Lios Mòr. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol ac Adrannau 2 a 3 y ffurflen gais
 • Gwnaed cais am gopi o delerau'r grant a ddyfarnwyd i Roberts Park, Saltaire. Wedi ymgynghoriad â deiliad y grant, derbyniodd y ceisydd y ddogfennaeth berthnasol

Yn ôl i dop y dudalen

Mawrth 2015

 • Ceisiwyd gwybodaeth am gais Grŵp Treftadaeth Dinedor. Derbyniodd y ceisydd gopi o Adrannau 2-4 y ffurflen gais
 • Ceisiwyd gwybodaeth am y prosiect Cydlyniad Cymunedau a dderbyniodd grant drwy Raglen Gwreiddiau Ifanc. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol
 • Ceisiwyd gwybodaeth am y grantiau a ddyfarnwyd i Gyngor Dosbarth Dover drwy raglen Parciau i Bobl. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol ac Adrannau 2-4 y ffurflen gais
 • Gwnaed cais am wybodaeth am ddefnydd CDL o asiantaethau recriwtio yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol ond eithriwyd union fanylion cyflogau dan amodau Adran 40.2 gan y byddai rhannu'r wybodaeth honno'n groes i hawliau diogelu data gweithwyr
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch grant o £100,00 ar gyfer llwyfan symudol yn Fife. Hysbyswyd y ceisydd nad oedd CDL wedi dyfarnu grant o'r fath ac felly nad oedd y wybodaeth berthnasol gennym. Cynghorwyd y ceisydd i gysylltu â Creative Scotland (Cyngor Celfyddydau'r Alban gynt)
 • Ceisiwyd gwybodaeth am Hyb Treftadaeth Silverstone. Derbyniodd y ceisydd Adrannau 2-4 y ffurflen gais
 • Ceisiwyd gwybodaeth am y grant a ddyfarnwyd i Gyngor Cernyw ar gyfer eu prosiect 'Cornish Archive'. Derbyniodd y ceisydd Adrannau 2-4 y ffurflen gais
 • Gwnaed cais am gopiau o ddogfennau penodol a oedd yn rhan o ghais Cyngor Dosbarth Dover ar gyfer Parc Kearsney. Wedi ymgynghoriad â'r Cyngor, derbyniodd y ceisydd yr holl ddogfennau hyn
 • Gwnaed cais am wybodaeth am y rhesymau dros wrthod amrywiaeth o geisiadau grant dirprwyedig yn rhanbarth Gorllewin Canolbarth Lloegr. Derbyniodd y ceisydd y wybodaeth berthnasol
 • Gwnaed cais am wybodaeth am brosiect y Great North Run. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol am y prosiect hwn
 • Gofynnwyd am gadarnhad o brif enw cyswllt cais Cyngor Plwyf Bottesford. Derbyniodd y ceisydd y wybodaeth yma
 • Gwnaed cais am wybodaeth am waith adeiladu Llwyfan Cyngerdd Crystal Palace. Cadarnhawyd fod y llwyfan wedi'i adeiladu cyn y dyfarnwyd grant CDL ar gyfer y parc i Gyngor Bwrdeistref Bromley ym 1998, ac nad oedd y llwyfan yn rhan o'r cais hwnnw
 • Gwnaed cais am wybodaeth am amodau'r grant a ddyfarnwyd i Garrison House, Milport
 • Derbyniodd y ceisydd y wybodaeth berthnasol ond golygwyd gwybodaethau personol
 • Gwnaed cais am gadarnhad o bryd yn union yr awdurdodwyd taliadau i'r prosiect Cydlyniad Cymunedol yn Handsworth, Birmingham. Derbyniodd y ceisydd y wybodaeth berthnasol ynghyd â gwybodaeth gyd-destunol am y prosesau penderfynnu ac awdurdodi
 • Gofynnodd ceisydd am gael gweld ffurflen gais y prosiect Past in Mind a'r adroddiad a gyflwynwyd wedi cwblhau'r prosiect. Wedi ceisio ymgynghori â derbynydd y grant ynghylch rhyddhau'r dogfennau hyn, rhyddhawyd adrannau 2 a 3 y ffurflen gais a'r adroddiad cwblhau perthnasol
 • Gwnaed cais am wybodaeth am y Pas Rownd Cyntaf a ddyfarnwyd i Gyngor Bwrdeistref Bromley ar gyfer Parc Beckenham Place drwy raglen Parciau i Bobl. Derbyniodd y ceisydd Adrannau 2-4 y ffurflen gais ynghyd â gwybodaeth gyd-destunol
 • Ceisiwyd gwybodaeth am y cais a waned gan Amgueddfa Llong Stêm Windemere ym 2013. Derbyniodd y ceisydd adrannau 2-4 y ffurflen gais
 • Ceisiwyd copi o ffurflen gais a manylion cyswllt allweddol prosiect Priordy Orpington. Derbyniodd y ceisydd adrannau 2-4 y ffurflen gais ynghyd â manylion cyswllt rheolwr y prosiect
 • Gwnaed cais gan dderbynydd grant am gopi o'r adroddiad ar ei brosiect a gomisiynwyd gan CDL gan ymgynghorydd arbenigol annibynnol. Wedi trafod gyda'r ymgynghorydd, derbyniodd y ceisydd gopi cyflawn o'r adroddiad perthnasol

Yn ôl i dop y dudalen

Chwefror 2015

 • Gwnaed cais am wybodaeth am gyllideb hyfforddiant ac adran Technoleg Gwybodaeth CDL. Derbyniodd y ceisydd y wybodaeth berthnasol
 • Ceisiwyd copi o'r cais a gyflwynwyd gan Gyngor Plwyf Bottesford ar gyfer Hen Ysgol Bottesford. Derbyniodd y ceisydd adrannau 2-4 y ffurflen gais. Daliwyd gweddill y wybodaeth yn ôl dan amodau adrannau 22,41 a 43/2
 • Gwnaed cais am wybodaeth bellach am brosiect Clwb Pêl Droed Harlequin (OH-13-10530) a phroses cyrraedd y penderfyniad amdano. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol
 • Gwnaed cais am wybodaeth am y rhaglen Parciau i Bobl. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ystadegol
 • Gwnaed cais am wybodaeth am gytundebau TG CDL. Esboniwyd wrth y ceisydd y caiff holl ddogfenaeth cytundebau a chytundebau tendro eu cyhoeddi ar wefan tryloywedd y Llywodraeth
 • Daliwyd cytundebau a oedd eto i'w cwblhau yn ôl - dan amod adran22
 • Ceisiwyd gwybodaeth am y grant a ddyfarnwyd i Forty Hall Estates. Derbyniodd y ceisydd y wybodaeth berthnasol
 • Ceisiwyd gwybodaeth am brosiect Pafiliwn Rothsey. Derbyniodd y ceisydd adrannau 2-4 y ffurflen gais
 • Ceisiwyd y ffurflen gais gyflawn, y llythyrau cefnogaeth a'r dogfennau ar gyfer Alexandra Palace HG-12-06836. Wedi ymgynghori â'r ymgeisydd derbyniodd y ceisydd adrannau 2-4 y ffurflen
 • Ceisiwyd gwybodaeth am y grant a ddyfarnwyd i Gwmni Theatr Twisted Stocking ar gyfer prosiect “A River Runs Through It”. Derbyniodd y ceisydd adrannau 2 a 3 y ffurflen gais
 • Ceisiwyd gwybodaeth am faint o absenoldeb â thâl arbennig a ganiatawyd gan CDL yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth am gyfanswm cyfunol y dyddiau a ganiatawyd a'r rhesymau pennaf am eu caniatau
 • Gwnaed cais am wybodaeth ynghylch cytundebau cynnal a chadw'r gweinydd rhyngrwyd. 'Cofnod dim' oedd ateb CDL i'r cais yma

Yn ôl i dop y dudalen

Ionawr 2015

 • Ceisiwyd gwybodaeth am gais gan Gyngor Plwyf Bottesford. Derbyniodd y ceisydd adrannau 2-4 y ffurflen gais
 • Ceisiwyd gwybodaeth am Ganolfan Ymwelwyr Coedwig Sherwood. Derbyniodd y ceisydd y wybodaeth berthnasol
 • Ceisiwyd gwybodaeth am Brosiect HG-10-04049 y Royal Shakespeare Company. Derbyniodd y ceisydd yr holl wybodaeth berthnasol
 • Gwnaed cais am gopïau o ddogfennau cau prosiect penodol prosiect Gorsaf Smallford. Cadarnhawyd nad oeddem yn dal y dogfennau hyn
 • Ceisiwyd gwybodaeth am brosiect Grantiau Adfer Mannau Addoli Eglwys Blwyf Govan a Linthouse. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol

Yn ôl i dop y dudalen

Rhagfyr 2014

 • Ceisiwyd gwybodaeth am gais Poole Park yn Dorset. Derbyniodd y ceisydd adrannau 2-4 y ffurflen gais
 • Ceisiwyd gwybodaeth am y penderfyniad i ddyfarnu grant i Orsaf Smallford. Derbyniodd y ceisydd gopiau o ganllawiau rhaglen Ein Holl Straeon ac amodau enghreifftiol dyfarnu grant ynghyd ag adrannau 2 a 3 y ffurflen gais
 • Gofynnodd ymgeisydd aflwyddianus am gopi o ddogfen achos ei gais a wrthodwyd gan Bwyllgor Gogledd Iwerddon ym mis Tachwedd 2014. Derbyniodd y ceisydd yr holl wybodaeth berthnasol
 • Ceisiwyd copi o ffurflen gais aflwyddiannus Ideal Village Park, Birmingham am grant rhaglen Parciau i Bobl a wrthodwyd gan Fwrdd CDL a Phwyllgor Parciau i Bobl BIG England ym mis Rhagfyr 2013, yn ogystal â chopi cyflawn o'r ffurflen gais lwyddiannus am Grant Cychwyn a ddyfarnwyd i Ideal Village Park, Birmingham
 • Derbyniodd y ceisydd gopi o adrannau 2-4 y ffurflen gais Parciau i Bobl, a hefyd gopi cyflawn o'r ffurflen Grant Cychwyn (wedi ymgynghori gyda derbynydd y grant hwnnw)
 • Ceisiwyd gwybodaeth am ffurflen gais prosiect CDL yn Ysgol Gelf Moseley. Derbyniodd y ceisydd adrannau 2-4 y ffurflen gais yn ogystal â gwybodaeth ffeithiol
 • Gofynnodd yr ymgeisydd i weld dogfen achos y cais gan Mandela's Dancers a wrthodwyd ym mis Rhagfyr 2014. Derbyniodd y ceisydd y ddogfen hon ynghyd â'r ddogfenaeth berthnasol yn olrhain y gyfres o benderfyniadau a wnaed parthed y cais
 • Holwyd a wnaed cais ar gyfer prosiect ym Mynwent Kensal Green. Cadarnhawyd na dderbyniwyd unrhyw gais o'r fath

Yn ôl i dop y dudalen

Tachwedd 2014

 • Ceisiwyd gwybodaeth am gais Endeavour yr Amgueddfa Forwrol Genedlaethol, Greenwich. Wedi trafodaeth gyda'r ymgeisydd rhyddhawyd adrannau 2-4 y ffurflen gais
 • Ceisiwyd gwybodaeth ynghylch trwyddedau meddalwedd. Derbyniodd y ceisydd yr holl wybodaeth oedd gennym
 • Ceisiwyd copiau o ffurflen gais, ffurflen gais taliad terfynnol ac anfonebau ategol prosiect Camlas Rhydychen. Wedi ymgynghoriad gyda derbynnydd y grant derbyniodd y ceisydd yr holl wybodaeth berthnasol
 • Gofynnodd ceisydd os derbyniwyd cais ar gyfer Brighton Hippodrome. Cadarnhawyd na dderbyniwyd cais o'r fath
 • Ceisiwyd gwybodaeth ynghylch y dyfarniad a wnaed i brosiect Worcestershire World War One Hundred. Derbyniodd y ceisydd adrannau 2-4 y ffurflen gais
 • Ceisiwyd gwybodaeth am fanylion unrhyw grantiau a ddyfarnwyd i, neu geisiadau ariannu a wnaed gan Ymddiriedolaeth Organ Gavioli. Cadarnhawyd na dderbyniwyd cais ac na ddyfarnwyd grant i'r sefydliad hwnnw
 • Ceisiwyd copi o ffurflen gais gyflawn prosiect Worcestershire World War One Hundred. Wedi ymgynghori gyda derbynnydd y grant fe ryddhawyd y ffurflen berthnasol
 • Cafwyd cais am wybodaeth am ddyfarniad diweddar o Grant Cychwyn i St Paul's Ideal Village Park yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol am y rhaglen ynghyd ag adrannau 2-4 y ffurflen gais
 • Gwnaed cais am wybodaeth am y grant a ddyfarnwyd i Orsaf Smallford drwy raglen grantiau Eich Treftadaeth. Derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol
 • Derbyniwyd cais am wybodaeth ynghylch gweddill CDL yng Nghronfa Ddosbarthu'r Loteri Genedlaethol a hefyd am wybodaeth cynllunio busnes. Cyfeiriwyd y ceisydd at Gynllun Busnes diweddaraf CDL sydd i'w gael ar y wefan. Ataliwyd gwybodaeth yngylch cyfnodau diweddarach dan adran 22 y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth gan y byddai'r wybodaeth honno'n cael ei gyhoeddi yng Nghynllun Busnes 2015-16 wedi i fwrdd CDL ei gymeradwyo
 • Ceisiwyd gwybodaeth ynghylch cais Endeavour yr Amgueddfa Forwrol Genedlaethol. Wedi ymgynghori gyda'r ymgeisydd, derbyniodd y ceisydd wybodaeth ffeithiol

Yn ôl i dop y dudalen

Yn ôl i ben y dudalen