Gwerth treftadaeth

Mae deall, gwerthfawrogi a rhannu ein straeon amrywiol yn newid bywydau ac yn dod â phobl at ei gilydd.

Treftadaeth sydd wrth wraidd pwy ydyn ni ac mae’n cyfoethogi ansawdd ein bywydau. Mae'n creu parch mewn cymunedau ac yn sicr mae wrth galon y diwydiant twristiaeth y dyddiau hyn, gan ddod â gwerth bron i £50 biliwn o fuddsoddiad i economïau lleol bob blwyddyn a chefnogi dros filiwn o swyddi. Dyna pam ein bod ni'n credu y dylai treftadaeth gael ei gwarchod ar gyfer y dyfodol, a pham y dylai pawb gael cyfle i fwynhau treftadaeth a gofalu amdani.

Ers 1994 rydym wedi dyfarnu £7.1 biliwn i dros 40,000 o brosiectau.

Effaith ein harian

Dod a hanesion nad oes prin neb yn gwybod amdanynt i'r amlwg. Miloedd o bobl ifanc yn cael eu hysbrydoli i ddysgu am eu hardaloedd. Llefydd ac adeiladau sydd wedi'u hesgeuluso yn cael eu hachub rhag dirywio ymhellach. Balchder bro yn dychwelyd i gymunedau.

“Mae CDL, drwy ei buddsoddiad, wedi adfywio parciau ac wedi meithrin gwybodaeth ac arbenigedd drwy'r prosiectau sydd wedi cael eu hariannu.” State of UK Public Parks

Dim ond ychydig o enghreifftiau yw'r rhain o'r pethau mae prosiectau treftadaeth sydd wedi cael arian gennym ni wedi'u cyflawni. O Fôn i Fynwy, mae'r prosiectau hyn yn rhoi bywyd newydd i gasgliadau, parciau a thirweddau sydd wedi gweld dyddiau gwell. Mae hanesion cymunedau amrywiol wedi cael eu cofnodi am y tro cyntaf, ac mae cannoedd o bobl ifanc wedi dysgu sgiliau sydd wedi newid eu bywyd – sgiliau fel gwarchod bywyd gwyllt prin a defnyddio technolegau digidol. Mae llefydd a oedd wedi'u hesgeuluso wedi dod yn llefydd llewyrchus i fyw ac i weithio ynddynt, gan feithrin ymdeimlad o gymuned, ac mae miloedd o swyddi a chyfleoedd hyfforddi wedi cael eu creu.

Ni yw'r corff pwrpasol mwyaf sy'n darparu arian ar gyfer treftadaeth yn y DU. Rydyn ni'n mynd ati’n ddoeth i fuddsoddi arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ac yn hyrwyddo treftadaeth fel un o achosion da y Loteri Genedlaethol.

Mae uchafbwyntiau ein 20 mlynedd cyntaf, 37,000 o brosiectau a £6biliwn o gyllid yn cynnwys:

 • 50% o gynnydd yn nifer y bobl sy'n ymweld ag atyniadau treftadaeth pwysig ar ôl cyllid CDL
 • Dros 3,000 o bobl wedi'u hyfforddi i lenwi rolau lle mae prinder sgiliau arbenigol
 • Miliynau o bobl yn ymwneud â threftadaeth, gan gynnwys 234,000 o wirfoddolwyr
 • Dros 17,000 o henebion ac adeiladau hanesyddol wedi'u hadfer
 • Mwy na £125 miliwn wedi'i ddyfarnu i 165 o brosiectau a oedd yn cynnwys dros 105 o gychod a llongau
 • Adfywio dros 700 o barciau cyhoeddus
 • 750 o brosiectau archaeoleg cymunedol yn helpu pobl i ymchwilio i'w treftadaeth leol
 • Helpu i adfer dros 100 ‘milltir o eiliau’ ar gyfer mwy na 5,000 o brosiectau mewn mannau addoli ledled y wlad
 • Plant yn cael cymryd rhan ymarferol mewn treftadaeth mewn mwy na 650 o ddosbarthiadau awyr agored, pyllau chwilio newydd a llefydd newydd eraill ar gyfer dysgu
 • Mwy na £10.5 miliwn wedi'i ddyfarnu i warchod dros 70 o dramiau a locomotifau rheilffordd
 • Dros 2,300 o brosiectau wedi cael arian i warchod a chodi ymwybyddiaeth ynghylch rhywogaethau a chynefinoedd sydd o dan fygythiad – fel y grugiar ddu a'r ystlum pedol
Yn ôl i ben y dudalen