Cynnig hyfforddiant am ddim i grwpiau treftadaeth loywi sgiliau codi arian

Cwta fis sydd gan fudiadau cymwys i ymgeisio i’r rhaglen hyfforddiant gweithredol untro am ddim gan brosiect Catalydd Cymru – Codi arian ar gyfer treftadaeth. Bydd arbenigwyr codi arian yn dangos i uwch aelodau o staff ac aelodau bwrdd sut i wella eu sgiliau codi arian a helpu eu grwpiau i ffynnu yn yr hirdymor.

Bydd yr hyfforddiant yn cael ei roi gan y cwmni ymgynghori blaenllaw ar godi arian ym myd treftadaeth yng Nghymru, The Funding Centre, ac mae angen ymgeisio amdano erbyn Mai 1.  Fe fyddai fel arfer yn costio miloedd o bunnoedd.

‘Bydd y pecyn hyfforddiant gweithredol yn helpu staff i gynyddu eu sgiliau, eu hyder a’u gwybodaeth i godi arian o ffynonellau preifat a ffynonellau incwm eraill i gynnal dyfodol eu mudiad a bod yn gryfach a gallu sicrhau ffynonellau cyllid priodol ac amrywiol,’ meddai Swyddog Prosiect Catalydd Cymru – Codi Arian ar gyfer Treftadaeth, Richard Roberts.

Rhaid i ymgeiswyr fod yn fudiadau treftadaeth fel y’u disgrifir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn yr adran 'Beth yr ydym yn ei ariannu.':

  • Adeiladau a Henebion
  • Treftadaeth Gymunedol
  • Diwylliannau ac Atgofion
  • Treftadaeth naturiol a thir
  • Diwydiannol, morwrol a thrafnidiaeth
  • Amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau

Mae’r hyfforddiant yn agored i fudiadau ni waeth beth yw eu maint na’u profiad codi arian.  Mae’r pecyn yn hyblyg ond gallai gynnwys sesiynau datrys problemau a hyfforddiant mewn cyfarfodydd wyneb yn wyneb, galwadau ffôn/skype ac ebyst.

Rhoddir blaenoriaeth i brosiectau sy’n dangos ymrwymiad sefydliadol i godi arian, sydd â’r potensial i ddangos newid sylweddol yn eu gwaith codi arian, ac sy’n fodlon rhannu canlyniadau eu hyfforddiant.

Ariannir Catalydd Cymru - Codi Arian ar gyfer Treftadaeth gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a’i redeg gan bartneriaeth rhwng corff ymbarél y trydydd sector Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA), CyMAL: Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd gan Lywodraeth Cymru, a The Funding Centre.

Mae’r rhaglen yn rhan o fenter ehangach ar y cyd rhwng y Gronfa Dreftadaeth, yr Adran Diwylliant, Cyfryngau a Chwaraeon a Chyngor Celfyddydau Lloegr, sy’n anelu at annog rhoddion preifat i ddiwylliant a threftadaeth, a meithrin gallu a sgiliau mudiadau diwylliannol a threftadaeth i godi arian gan roddwyr preifat, ffynonellau corfforaethol, ymddiriedolaethau a sefydliadau.

Dywedodd Prif Weithredwr WCVA, Ruth Marks: ‘Mae rhaglen Catalydd Cymru yn gydweithrediad arloesol sy’n darparu buddion go iawn i’r sector – dyma gyfle na ddylid ei fethu.’

I gael gwybod sut i ymgeisio, ewch i'r wefan WCVA 

I gael gwybodaeth bellach ynglŷn â’r Hyfforddiant Gweithredol, cysylltwch â Richard Roberts drwy ffonio 01970-631148 neu ebostio richardroberts@wcva.org.uk

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Lynne Reynolds drwy ffonio 029 2043 1718

Nodiadau i olygyddion:

Mae WCVA yn cefnogi ac yn cynrychioli’r trydydd sector yng Nghymru, gyda mwy na 3,000 o aelodau gan gynnwys amrywiaeth eang o fudiadau sy'n gweithio ar faterion megis tai, adfywio economaidd, gofal plant, datblygu cymunedol, trafnidiaeth, yr amgylchedd ac iechyd.

Deddf Diogelu Data 1998  Mae WCVA yn cadw ac yn prosesu manylion cyswllt (enw, cyfeiriad, mudiad, ffôn, ffacs, e-bost) aelodau’r wasg ar gyfrifiadur.  Defnyddir y wybodaeth gan WCVA i hybu’r sector gwirfoddol yng Nghymru.  Datgelir manylion cyswllt i drydydd partïon er mwyn cynorthwyo gyda'r gwaith hyrwyddo hwn.

Yn ôl i ben y dudalen