Beth mae treftadaeth yn ei olygu imi

Aelod Pwyllgor CDL Cymru, Jamie Davies
Mae Jamie Davies yn dweud wrthym am ugio astudiaeth PhD gyda bod yn aelod o'r Pwyllgor CDL yng Nghymru

Sut wyt ti’n diffinio “treftadaeth”? 

I fi, mae treftadaeth yn oddrychol.  Gall fod yn rywbeth o werth o’r gorffennol neu’r presennol. Gall for yn dirweddol, naturiol neu ddiwylliannol.  Yn y pen draw, mae’n ymwneud â phobl a’u hanesion.   Mae CDL wedi bod yn iawn i beidio a cheisio ei ddiffinio. 

Beth wyt ti’n ei wneud fel aelod o’r Pwyllgor, ac yn dy swyddi eraill?

Roedd fy nghyfarfod Pwyllgor CDL Cymru cyntaf ym mis Medi 2016.  Fel aelod Pwyllgor, rwy’n mynychu cyfarfodydd pedair gwaith y flwyddyn, lle’r rydym ni’n penderfynu ar geisiadau ar gyfer prosiectau rownd cyntaf ac ail rownd, ac rwy’n gwneud argymhellion ar gyfer grantiau mawr dros £2m i’w penderfynu gan Fwrdd Ymddiriedolwyr CDL.  Rwy’ hefyd wedi cyfrannu i ymgynghoriadau CDL, wedi arsylwi cyfarfodydd ar gyfer penderfyniadau sydd wedi’u dirprwyo i pennaeth CDL yng Nghymru ac wedi arsylwi cyfarfod pwyllgor rhanbarthol arall – Gorllewin Canolbarth Lloegr.  Fel siaradwr Cymraeg, rwy’n cyfrannu i gyhoeddiadau’r wasg – y mwyaf diweddar mewn perthynas â hwb ariannu o filiynau o bunnoedd i Erddi Botaneg Cenedlaethol Cymru

Ers 2016, rwy’ wedi bod yn Gymrawd Dysgu mewn Treftadaeth Ddiwyllianol gyda Sefydliad Ironbridge; yn darparu modiwlau ar gyfer gradd Meistri Rheoli Treftadaeth Ryngwladol ar gyfer myfyrwyr ar y campws ac sy’n dysgu o bell. Yn ogystal â bod yn Gymrawd Dysgu, rwy’ hefyd yng nghamau olaf Doethuriaeth, a ddechreuodd yn 2014, gan ymchwilio i Addysg ar Safleodd Treftadaeth y Byd.  Mae cydbwyso’r gwaith hwn law yn llaw â bod yn aelod o bwyllgor CDL yn gofyn am lawr o reoli amser, ond rwy’n gweld y ddwy rôl yn cyd fynd a’i gilydd. 

“O fod yn aelod pwyllgor CDL ifanc, mae llawer i’w ddysgu yn bendant, ond mae’n deimlad gwych gwybod bod eich gwybodaeth, profiad a barn yn gwneud gwahaniaeth”

Sut brofiad yw cyflawni’r gwaith yr wyt yn ei wneud? 

O fod yn aelod pwyllgor CDL ifanc (25 mlwydd oed), mae llawer i’w ddysgu yn bendant, ond mae’n deimlad gwych gwybod bod eich gwybodaeth, profiad a barn yn gwneud gwahaniaeth wrth benderfynu ble mae arian unigolion sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol yn cael ei wario. Yr hyn rwy’n wir ei garu yw mynd i archwilio’r prosiectau yn y fan a’r lle a chyfarfod â’r grantion . Rwy’ wedi bod i un digwyddiad cwblhau prosiect/agoriad mor belled; rwy’n edrych ymlaen at fynychu mwy ohonynt er mwyn gweld sut mae CDL yn helpu i newid bywydau ac achub treftadaeth.    

Beth a dy ysgogodd i wneud dy swydd (dod yn aelod Pwyllgor / gwneud dy Ddoethuriaeth?)

Ers oeddwn yn 17 mlwydd oed, rwy’ wedi ymwneud ag Amgueddfa Forwrol Llŷn a gafodd ei ariannu gan CDL Cymru. Hwn oedd fy mhrofiad cyntaf o rym trawsnewidiol CDL. Pan gododd y cyfle, roeddwn o’r farn y dylai mwy o bobl ifanc gymryd rhan ac felly fe wnes gais, er fy mod ond yn 24ain mlwydd oed. Roeddwn o’r farn bod y cyfle i roi rhywbeth yn ôl a chyfrannu i dreftadaeth Cymru yn gyfle rhy dda i’w golli.

Pam oeddet ti am weithio ym maes treftadaeth?

Rwy’ ohyd wedi bod â diddordeb mewn treftadaeth – efallai y cafodd ei gynnau drwy’r holl ymweliadau â chestyll Cymreig pan oeddwn yn blentyn.  Mae gen i radd BA mewn Archeoleg a gradd Meistri mewn Rheolaeth Treftadaeth Ddiwylliannol o Brifysgol Durham. Roedd fy nhraethawd hir ar gyfer y BA ar Gerstyll Cymreig tra roedd fy thesis Meistri ar ddehongli treftadaeth yn ddigidol yn Safleoedd Treftadaeth y Byd.  Mae fy niddordeb mewn treftadaeth yn eitha amrywiol ac rwy’n edrych ymlaen at y cam nesaf.  

Oes hoff ddarn o dreftadaeth Cymreig gennych a pham? 

Rwy’ wedi cloddio yng Nghastell Nanhyfer bedair gwaith fel rhan o ymchwil prosiect gan Dr Chris Caple ym Mhrifysgol Durham.  Roedd hi’n gyffrous dros ben cloddio castell o’r 12fed ganrif sydd mor glwm i dreftadaeth Cymru, a chyfrannu at ddealltwriaeth newydd o’r safle. Mae brawdoliaeth ac awyrgylch angerddol y safle cloddio wedi dangos imi sut mae treftadaeth yn gallu ysbrydoli, ymglymu a thrawsnewid unigolion a chymunedau. 

Ble’r oedd y darn o dreftadaeth diwethaf ichi ymweld / fwynhau rhyngweithio ag ef/hi?

Bues i yn Florence yn ddiweddar – bu i farblen syfrdanol y Duomo a David gan Michelangelo fy ngadael yn gegrwth.

Pam fod treftadaeth mor bwysig yn eich barn chi?

Mae treftadaeth wrth ein gwraidd ni fel pobl.   

Rydym ni hefyd yn creu ‘Proffil Treftadaeth’ ar gyfer y bobl a amlygwyd yn y blogiau yma.  Mae’r canlynol yn gwestiynau ysgafn sydd angen ateb (tua) un gair. 

Oes hoff ffigwr hanesyddol gennych? 

JFK

Oes gennych hoff bryd bwyd?

Does dim yn well na thatws drwy’u crwyn, ffa pôb a chaws. 

Oes hoff ffilm gennych? 

The Rock - Connery, Cage gyda cherddoriaeth Hans Zimmer.

Yn ôl i ben y dudalen