Mis Hanes LGBT 2018: ymhle yr ydych chi’n teimlo’n ddiogel i fod yn chi eich hunan?

Liz Ellis, Cynghorydd Polisi Cymunedau ac Amrywiaeth CDL  
Dyma Liz, Cynghorydd Polisi Cymunedau ac Amrywiaeth CDL, yn esbonio bod teimlo’n ddiogel i fod yn chi eich hunan ble bynnag yr ydych yn byw, gweithio, astudio neu chwarae yn hanfodol i lesaint bob un ohonom.

Yng Nghronfa Dreftadaeth y Loteri, rydym yn awyddus i ddangos profiadau gwahanol o dreftadaeth trwy leoedd lleol. Mae rhannu atgofion a straeon pobl sy’n siapio ein byd yr un mor bwysig â safleoedd ffisegol, gan ein helpu ni gyd i ddychmygu hanes a bywydau gwahanol a dysgu mwy am ein gilydd.

Archwilio agweddau cymdeithasol

Gall ystyried ein cymdogaeth, parc lleol neu dref agosaf yn ddiogel ddibynnu ar ein profiadau personol. Gall y llefydd sy’n teimlo’n ddiogel i rai pobl newid os ydych yn LGBT, gan ddibynnu ar ffactorau gan gynnwys ein profiadau personol o’r amgylchoedd sydd o’n gwmpas.

Mae trafod sut mae agweddau cymdeithasol yn y gorffennol yn hysbysu sut yr ydym yn meddwl am ein byd cyfoes yn ddiddorol a chymhleth.

Daearyddiaeth: Mapio’r Byd

Drwy gydol Chwefror, mae CDL yn dathlu Mis Hanes LGBT a'i thema: 'Daearyddiaeth: Mapio'r Byd'. Mae dau brosiect yr ydym wedi’u cefnogi yn archwilio mapio profiad personol wrth adeiladu ein gwybodaeth gyhoeddus. Mae'r prosiectau yma yn wahanol iawn i’w gilydd gan gynnwys profiadau gwledig a threfol, lleol a rhyngwladol pobl LGBT, yn y gorffennol a'r presennol.

Rhannu Hanesion

Fel rhan o ddibenion craidd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol o fod ‘am byth i bawb’, mae’r rhaglen Prejudice and Pride yn rhannu hanes pobl LGBT mewn amrywiaeth o eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, gan gynnwys Knole yng Nghaint, sef cartref y Sackville-West am fwy na 400 mlynedd, a chartref Eddy Sackville-West oedd yn byw yno ar ddechrau’r 20fed ganrif.

Stori Eddy Sackville-West yn Knole

Ar ôl cael grant CDL, canolbwyntiodd cynnwys Tŵr y Porthdy newydd ar gyfeillgarwch, perthnasau a phrofiadau Eddy, gan gynnwys ei deithiau yn yr Almaen. Wrth fwynhau bywyd creadigol a diwylliannol yr Almaen yn 1920au, yn ddiweddarach ac o fewn yr amseroedd tywyll, ymwelodd Eddy â chlinig Freiburg yn yr Almaen, gan geisio dod o hyd i ffordd o 'wella' ei gyfunrywioldeb.

Gan ddangos ei sgiliau fel nofelydd, cerddor a beirniad cerddoriaeth, mae ei ystafell wely a'i ystafell gerddoriaeth bellach wedi eu hadfer i gynnwys y llyfrau, ffotograffau a chofnodion cerdd sy'n dod â'i bersonoliaeth a'i le mewn hanes cymdeithasol yn fyw.

“Mae Tŵr y Porthdy wedi agor math hollol wahanol o hanes i'n hymwelwyr.”Hannah Kay, Rheolwr Cyffredinol Knole

Siaradais â Hannah Kay, Rheolwr Cyffredinol Knole, i glywed yr hyn y mae hi a'i thîm wedi bod yn ei wneud i rannu hanes LGBT Tŵr y Porthdy Knole oedd yn gartref i Eddy Sackville-West. Dywedodd: “Mae'r rhaglen Prejudice and Pride wedi bod yn hynod bwysig i ni yn Knole wrth greu darlun llawnach, mwy diddorol o fywyd Eddy Sackville-West ac ychwanegu haen o ddealltwriaeth newydd.

“Mae Tŵr y Porthdy wedi agor math hollol wahanol o hanes i'n hymwelwyr. Mae hyn wedi rhoi'r cyfle i ni ddangos hanes personol, cymeriad, ffordd o fyw a phersonoliaeth Eddy yn ei fywyd cartref yn Nhŷ'r Porthdy.

“Roedd yn wirioneddol dda i ni fel gweithwyr proffesiynol treftadaeth i allu dweud math gwahanol o stori, gan ddefnyddio dull bywgraffyddol. Mae hyn wedi bod yn bleser mawr. “

Mae ymateb ymwelwyr wedi bod yn galonogol, gyda sylwadau yn cynnwys: “Diolch am gydnabod ein bodolaeth. Mae'n golygu cryn dipyn i ni … Rydyn ni wedi bod yma drwy’r amser. Diolch am beidio â'n cuddio ni.”

“Roedd y tŵr yn rhyfeddol. Rydyn ni’n hoffi’r lluniau, dyfyniadau ar y wal ac addurn yr ystafell yn gyffredinol. Roedden ni’n teimlo fel y gallai Eddy fod yno gyda ni!”

 “Mae’r Tŵr yn atgof hudolus o’r 1930au.”

Islington's Pride: y 40 mlynedd diwethaf

Yn y cyfamser yng Ngogledd Llundain, mae Islington's Pride: the LGBT Archive yn mapio hanesion o'r 40 mlynedd diwethaf. Mae hanesion am weithgarwch, iechyd a phrofiadau eraill pobl LGBT yng Ngogledd Llundain yn rhan o ddatblygiad archif sydd i'w gynnal yng Ngwasanaethau Treftadaeth Islington ac mewn llwybr Tirwedd Ddigidol.

Bydd y llwybr yn cael ei lansio ddiwedd 2018, gan ganiatáu i bobl ddod o hyd i safleoedd o ddigwyddiadau’r gorffennol, gan gynnwys y protest gyntaf dros hawliau pobl hoyw yn 1970, ethol Chris Smith fel yr AS hoyw agored cyntaf, y siop lyfrau ffeministaidd cyntaf erioed Sisterwrite yn agor a sefydlu’r grŵp cefnogi pobl trans TV/TS.

Yn ganolog i lwyddiant y prosiect mae cyfleoedd i ddod â phobl ynghyd ag atgofion a phrofiadau gwahanol o gymunedau Gogledd Llundain ac LGBT. Mae'r rhain yn cynnwys aelodau o Unique, y rhwydwaith anabledd LGBT, pobl oedd yn mynychu clybiau trawsryweddol yn yr 1980au ac ymgyrchwyr am well gofal iechyd yn ystod argyfwng AIDS.

Dogfennu hanes cymdeithasol LGBT

Mae bathodynnau, gemwaith, dyddiaduron, taflenni, dillad a llawer mwy wedi'u rhannu yn hael gan unigolion a chymunedau LGBT.

Trwy gysylltu ag Archif Metropolitan Llundain a staff treftadaeth ar draws Islington, bydd yr amrywiaeth o wrthrychau ac effemera hyn sy'n dogfennu bywyd LGBT dros y 40 mlynedd diwethaf yn cael eu harchifo, eu cadw a'u rhannu â chenedlaethau'r dyfodol.

Dysgu amlddysgyblaethol

Mae'r holl hanesion, gwrthrychau ac atgofion hyn yn bwysig iawn i gymunedau LGBT, teuluoedd a ffrindiau pobl LGBT ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn cydraddoldeb a chyfiawnder cymdeithasol. Bydd yr archif a'r llwybr yn cynnwys ystod eang o bobl, gan gynnwys grwpiau ysgolion, drwy ddulliau dysgu amlddisgyblaethol ar draws y celfyddydau ac mewn hanes o adeiladu hunaniaeth a chynhwysiant..

Yn ôl i ben y dudalen