Cwestiynau cyffredin am brosiectau Canmlwyddiant Rhyfel Byd Cyntaf

Volunteers research First World War archives
Yma rydym yn darparu atebion i gwestiynau a ofynnir yn aml i ni am ein cyllid ar gyfer prosiectau Canmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf

Cwestiynau cyffredin ac atebion

​A gaiff ein cais gynnwys costau am deithio a gweithgaredd y tu allan i'r DU?

Caiff, os yw eich prosiect wedi'i leoli yn y DU.
Fe wnawn ariannu costau teithio a gweithgarwch y tu allan i'r DU (gan gynnwys costau dod â phobl i'r DU) os oes rhesymeg glir drosto yn y prosiect, ei fod yn cyfrannu at ganlyniadau ar gyfer treftadaeth, pobl a chymunedau yn y DU ac yn cynnig gwerth am arian.

Pa gostau allwch chi eu talu y tu allan i'r DU?

Gallwn ystyried unrhyw gostau sy'n gysylltiedig â gweithgareddau eich prosiect. Gallai hyn gynnwys teithio, llety, yswiriant, neu weithgareddau mewn amgueddfeydd neu ar safleoedd treftadaeth yn cynnwys pobl o'r DU.

Gofynnwn i chi edrych i weld sut y gallwch wneud cost eich gweithgaredd dramor mor rhesymol â phosibl. Er enghraifft, fe allech chi anfon grŵp bychan o bobl i archwilio'r dreftadaeth ar daith ymchwil, a byddent wedyn yn gallu dod yn ôl a rhoi adborth i weddill y grŵp.  Neu fe allech ddod â phobl i'r DU i rannu eu harbenigedd a'u dealltwriaeth. Er mwyn ariannu teithio dramor a gweithgareddau dramor, bydd angen i chi ddangos bod angen gwirioneddol am y cyllid, a bod y canlyniadau ychwanegol a gyflawnir yn gymesur â'r arian a geisir.

Dyma rai cwestiynau y gallem eu gofyn:

  • I ba raddau mae'r teithio y tu allan i'r DU yn gwella dealltwriaeth a dysgu pobl, neu'n ehangu eu safbwyntiau am y rhyfel?
  • A ellid cyflawni'r lefel hon o ddealltwriaeth mewn ffordd lai costus?
  • A fydd y teithio a'r gweithgaredd dramor yn gwella canlyniadau hirdymor y prosiect? Er enghraifft, a fydd yn creu perthnasoedd hirdymor a fydd yn golygu dealltwriaeth newydd o'r rhyfel a'i effeithiau?
  • A ydych chi'n cyfrannu unrhyw gyllid partneriaeth?

A allwn ni gael grant i fynd â grŵp i ymweld â chyn feysydd y gad a'r mynwentydd yn Ewrop?

Rydym yn cydnabod gwerth ymweld â safle, ac y gall hyn ddyfnhau dealltwriaeth pobl o'r rhyfel a'i effeithiau. Dylech ddangos bod ymweliad yn gysylltiedig â gweithgaredd yn y DU ac y bydd yn gwella profiad a dysgu pobl. Ni ddylai'r ymweliad fod yn brif ffocws y prosiect. Os yw prif weithgaredd a chost eich prosiect yn golygu ymweliad tramor, yna nid yw'r prosiect yn debygol o gynnig gwerth da am arian.

A all CDL ddarparu cyllid ar gyfer prosiectau y tu allan i'r DU?

Na allwn - dim ond mewn prosiectau wedi'u lleoli yn y DU yr ydym yn buddsoddi.

A all CDL gefnogi gwaith i ddiogelu cofebion rhyfel?

Gallwn. Mae cofebion rhyfel yn darparu man cychwyn defnyddiol i bobl sydd eisiau dysgu am eu treftadaeth yn ystod y rhyfel, ac mae cadwraeth yn helpu i'w diogelu ar gyfer y dyfodol. Yn ogystal â sicrhau bod treftadaeth mewn cyflwr gwell (un o'n canlyniadau ar gyfer treftadaeth), dylai prosiect i ddiogelu cofeb hefyd gyflawni canlyniadau ar gyfer pobl.

Os yw fy sefydliad eisiau gwneud gwaith i ddiogelu cofeb ryfel, a oes angen i ni fod yn berchen arni?

Nac oes, ond rhaid i'r perchennog gytuno i'r gwaith arfaethedig. Y ffordd orau i gyflawni hyn yw gweithio mewn partneriaeth â'r perchennog ac iddynt hwy fod yn bartner yn eich cais. Bydd angen i chi hefyd ystyried sut y byddwch yn cynnal a chadw'r gofeb ar ôl i'r gwaith atgyweirio gael ei wneud, pa gostau allai fod yn gysylltiedig, a phwy fydd yn gyfrifol am wneud y gwaith.

A all CDL ariannu cofebion newydd, gan gynnwys cofebion rhyfel newydd?

Gall CDL ariannu creu cofebion newydd cyn belled â bod y prosiect yn cyfrannu at y canlyniadau ar gyfer y rhaglen yr ydych yn ymgeisio dani. Mae angen i'r prosiect hefyd fod o ansawdd da a chynnig gwerth am arian yn gyffredinol.

I gyflawni ein canlyniadau ac er mwyn creu gwerth am arian, mae cynigion ar gyfer cofebion newydd yn debygol o fod yn rhan o brosiect ehangach sy'n helpu pobl gael mwy o ddealltwriaeth o'r gorffennol. Gwneir hyn yn gyffredinol drwy raglen o weithgareddau addysgol a/neu cymunedol cysylltiedig. Er enghraifft, gallai pobl leol, plant ysgol neu rai sy'n gysylltiedig â'r gofeb ymchwilio hanes y digwyddiad neu'r gwrthdaro sy'n cael ei goffau a storïau'r bobl gysylltiedig. Gallent rannu'r hyn y byddant wedi'i ddarganfod â chynulleidfa ehangach drwy arddangosfa, taith sain neu ar-lein.

Dylid gwario'r rhan fwyaf o gyllideb y prosiect ar y gweithgareddau, nid ar greu'r gofeb ei hun.

A gawn ni gyflenwi a hau hadau pabi fel rhan o'n prosiect ar y Rhyfel Byd Cyntaf?

Cewch gynnwys rhai costau ar gyfer prynu hadau pabi yn eich cais. Fodd bynnag, os yw cyflenwi a/neu hau hadau pabi yn brif ffocws neu'n elfen sylweddol o brosiect, yna mae'n annhebygol o gyflawni canlyniadau CDL (gweler Y gwahaniaeth yr ydym am i'ch prosiect ei wneud). Dylai hau hadau pabi fod yn un gweithgaredd mewn cyfres o weithgareddau yn eich prosiect sy'n galluogi pobl i archwilio a dysgu am ran o dreftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf.

Yn eich cais, bydd angen i chi ddangos sut y bydd cyflenwi a/neu hau hadau pabi yn eich cynorthwyo i gyflawni ein canlyniadau. Meddyliwch am ffyrdd o ddefnyddio'r hadau pabi fel ffordd o ddenu diddordeb ystod eang o bobl yn eich prosiect, a sut y gallent archwilio treftadaeth y pabi fel symbol o gofio. Mae plannu a hau hadau pabi hefyd yn rhoi cyfle i bobl ddysgu am dreftadaeth naturiol.

Dyma rai pethau i'w hystyried wrth gyflenwi neu hau hadau pabi:

  • Wrth benderfynu ymhle i hau hadau pabi, ystyriwch a fydd cynefinoedd presennol yn cael eu heffeithio neu eu niweidio. Er enghraifft, a fyddwch chi'n ymyrryd â chynefin presennol sydd eisoes yn gartref i fywyd gwyllt, neu'n cyflwyno rhywogaeth a chystadleuaeth newydd i ardal sydd eisoes yn cynnwys blodau gwyllt cynhenid?
  • Bydd angen i chi gael cytundeb perchennog y tir cyn i chi ymyrryd ag unrhyw dir na hau hadau pabi.
  • Ni ddylid hau hadau pabi ar neu gerllaw tir amaethyddol, safleoedd cadwraeth natur dynodedig, coetiroedd hynafol nac ar unrhyw ardaloedd sydd eisoes yn cynnwys blodau gwyllt cynhenid pwysig.
  • Sicrhewch fod eich hadau pabi un ai yn cael eu casglu o flodau pabi sydd eisoes yn bodoli'n lleol neu eich bod yn eu cael gan gyflenwr a all ardystio ei bod yn dod o ffynhonnell gynhenid yn y DU.

A all CDL dalu i ni gynhyrchu llyfr/ffilm/rhaglen deledu/pecyn addysgol am hanes y Rhyfel Byd Cyntaf?

Gall, os bydd yn cofnodi'r ymchwil a wneir fel rhan o'r prosiect yr ydych yn gofyn i ni ei ariannu. Os mai prif ffocws eich prosiect yw cynhyrchu cofnod o ymchwil sydd eisoes wedi'i wneud, neu sydd am gael ei wneud gan grŵp bychan o arbenigwyr, yna mae'n annhebygol y bydd eich prosiect yn cyflawni canlyniadau CDL (gweler Y gwahaniaeth yr ydym am i'ch prosiect ei wneud).

Er mwyn cyflawni canlyniadau CDL, bydd angen i chi hefyd ddangos fod eich prosiect yn cynnwys gweithgareddau sy'n ennyn diddordeb pobl mewn treftadaeth, yn ogystal â chreu adnodd. Gallai hyn gynnwys recriwtio pobl fel gwirfoddolwyr ymchwil, cynnal gweithdai dysgu, ennyn diddordeb pobl mewn casgliadau mewn archifdai neu amgueddfeydd, cynnwys pobl yn y broses o greu'r llyfr/ffilm/rhaglen deledu/pecyn addysgol, neu gynnal gweithgareddau a fydd yn cynorthwyo pobl i ymgysylltu â'r adnodd pan fydd wedi cael ei greu.

Mae'n dderbyniol codi pris rhesymol am lyfryn neu fath arall o adnodd wedi'i argraffu a gaiff ei gynhyrchu gan eich prosiect, ar yr amod y caiff yr arian ei ail-fuddsoddi mewn treftadaeth. Dylech roi copïau am ddim i lyfrgell gyhoeddus berthnasol. Os ydych chi'n creu adnoddau digidol e.e. gwefan neu ap ffôn clyfar, rhaid darparu'r rhain i'r cyhoedd yn rhad ac am ddim. Gweler canllawiau CDL ar ddefnyddio technoleg ddigidol mewn prosiectau treftadaeth.

A all CDL ariannu digwyddiadau neu gyngherddau a fydd yn codi arian ar gyfer elusennau milwrol?

Nid yw codi arian i elusennau yn cyflawni canlyniadau CDL, felly os mai dyma brif ffocws eich prosiect, yna mae'n annhebygol y caiff ei ariannu gan CDL.

Os ydych chi'n cynllunio digwyddiadau a gweithgareddau a fydd yn edrych ar ran o dreftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf, a'ch bod yn meddwl y bydd yn darparu cyfleoedd i godi arian, yna mae hyn yn dderbyniol.

Mae'n bwysig i CDL bod digwyddiadau a gweithgareddau'n agored a hygyrch i bawb, felly dylai unrhyw godi arian fod drwy roddion yn unig.

A all CDL ariannu costau llogi cwmni ail-greu digwyddiadau hanesyddol i gymryd rhan mewn digwyddiad?

Gall, ond os mai dyma brif ffocws eich prosiect, yna mae'n annhebygol o gyflawni canlyniadau CDL.

Dylai ail-greu fod yn un o gyfres o weithgareddau sy'n cynorthwyo pobl i edrych ar ran o dreftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf. Meddyliwch sut y bydd yr ail-greu yn ategu gweithgareddau eraill yn eich prosiect. Er enghraifft, a fydd yn gyfle i bobl yn eich prosiect i roi'r hyn y maent wedi ei ddysgu am y rhyfel yn ei gyd-destun? Sut fydd hyn yn digwydd ar y diwrnod?

A all CDL ariannu costau gwasanaethau coffa a gweithgareddau eraill i gofio, megis seremonïau neu orymdeithiau?

Mae CDL yn ariannu prosiectau sy'n darparu cyfleoedd i bobl archwilio a dysgu am ran o dreftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf. Gall prosiectau treftadaeth gynnig eiliadau ar gyfer myfyrio ac fe allwn ni ariannu'r rhain fel rhan o raglen ehangach o weithgareddau.

Mae prosiectau sydd â'u prif ffocws ar seremoni, gorymdaith neu wasanaeth yn annhebygol o gyflawni canlyniadau CDL.

A all CDL dalu i ni adeiladu copi o un o'r ffosydd?

Gall, ond os mai dyma'r unig beth yr ydych yn ei wneud yn eich prosiect, yna mae'n annhebygol o gyflawni canlyniadau CDL.

Meddyliwch sut y bydd pobl yn ymwneud ag ymchwilio, dylunio a chreu cynlluniau ar gyfer y ffos, a sut y byddant yn gallu ymgysylltu â hi unwaith y mae wedi'i chreu. Sut fydd y gyfres o weithgareddau a gynhelir gennych yn helpu pobl i ddysgu am agwedd benodol ar dreftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf?

A all CDL dalu i ni gynnal perfformiad artistig (drama/cyngerdd/sioe gerdd) yn ymwneud â'r Rhyfel Byd Cyntaf?

Gall CDL ariannu prosiectau sy'n cynnwys pobl yn y gwaith o ddatblygu perfformiad drwy deithiau ymchwil, gweithdai mewn amgueddfeydd/archifdai, sgyrsiau gyda haneswyr neu weithgareddau eraill sy'n eu galluogi i archwilio treftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf.  Os yw eich prosiect yn canolbwyntio ar dreftadaeth gerddorol y Rhyfel Byd Cyntaf, gallai'r canlyniad ar y diwedd fod yn gyngerdd, pryd y gall y gynulleidfa hefyd ddysgu am y gerddoriaeth drwy arddangosfa neu sgwrs. Bydd angen i'ch prosiect gynnwys gweithgareddau treftadaeth, a darparu cyfle i bobl ymgysylltu â deunydd treftadaeth.

Os mai prif ffocws eich prosiect yw perfformio drama neu sioe gerdd sydd eisoes wedi cael ei hysgrifennu, mae'n annhebygol o gyflawni canlyniadau CDL.

Os mai prif weithgaredd eich prosiect yw perfformiad artistig, efallai y bydd yn fwy addas ar gyfer cyllid i'r celfyddydau. Os yw eich prosiect yn cynnwys gweithgareddau celfyddydol a threftadaeth, yna efallai yr hoffech ddefnyddio peth cyllid i'r celfyddydau fel cyllid partneriaeth yn eich cais i CDL. Nodwch, os gwelwch yn dda, dan y rhaglen Grantiau Treftadaeth (grantiau o £100,000 ac uwch), ni ellir defnyddio arian y Loteri Genedlaethol gan unrhyw sefydliad arall (megis Cyngor Celfyddydau Lloegr) i greu'r isafswm cyfraniad cyllid partneriaeth o 5 neu 10%.

A gawn ni wneud prosiect sy'n edrych ar y Rhyfel Byd Cyntaf a'r Ail Ryfel Byd?

Efallai y byddwch eisiau archwilio thema drwy edrych ar y ddau ryfel byd, megis effeithiau'r rhyfeloedd ar le penodol, newidiadau yn agweddau neu brofiadau pobl yn ystod y cyfnod, neu ddatblygiadau eraill.  Os nad ydych yn sefydliad treftadaeth, efallai y byddwch eisiau ystyried gweithio gyda gweithiwr treftadaeth proffesiynol mewn amgueddfa, archifdy neu grŵp hanes i gynorthwyo i gynnal eglurder o ran y gwahaniaeth rhwng y ddau ryfel byd.

Os ydych chi'n gwneud cais dan Rhannu Treftadaeth, Ein Treftadaeth, Gwreiddiau Ifanc neu Grantiau Treftadaeth, does dim gofyniad i'ch prosiect ganolbwyntio'n benodol ar y Rhyfel Byd Cyntaf. Os ydych chi'n ymgeisio dan Y Rhyfel Byd Cyntaf: ddoe a heddiw, dylai cydbwysedd y gweithgareddau a'r allbwn fod yn pwyso tuag at ddeall a rhannu gwybodaeth am ran o dreftadaeth y Rhyfel Byd Cyntaf.

Beth i'w ddarllen yn awr

Yn ôl i ben y dudalen