Cyfle i chi ddweud eich dweud am gyfeiriad a chyllid CDL yn y dyfodol

Dysgu mwy am dreftadaeth yn Fynwent Arnos Vale, Bryste Credyd: Cronfa Dreftadaeth y Loteri
Mae CDL yn ymgynghori ar ei rôl, ei gweledigaeth a'i blaenoriaethau cyllido ar gyfer y pum mlynedd nesaf.

Mae cyfle unigryw wedi codi i bawb sy’n ymddiddori a gofalu am dreftadaeth eithriadol y DU i fynegi eu barn ar gynlluniau Cronfa Dreftadaeth y Loteri ar gyfer y dyfodol.

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn ariannu prosiectau sy'n amrywio o adfer tirweddau naturiol i achub adeiladau sydd wedi'u hesgeuluso; o gofnodi hanes cymunedol amrywiol i ddarparu hyfforddiant sy'n newid bywydau.

Mae’r Gronfa nawr am wybod beth mae pobl yn credu y dylai ei rôl, ei gweledigaeth a'i blaenoriaethau fod fel cronfa dreftadaeth fwyaf y DU yn ystod ei fframwaith cyllido strategol nesaf – y cyfnod 2019-2024.

Dulliau Newydd

Bydd sylwadau yn cael eu croesawu ar ddulliau arfaethedig newydd gan gynnwys ymgyrchoedd cyllido wedi'u targedu, benthyciadau ad-daladwy a chyfranogiad y cyhoedd wrth wneud penderfyniadau, a gallai pob un ohonynt fod â rôl bwysig dros y pum mlynedd nesaf wrth sicrhau'r defnydd mwyaf effeithiol o arian y Loteri Genedlaethol i gefnogi treftadaeth y DU.

Dywedodd Prif Weithredwr Cronfa Dreftadaeth y Loteri, Ros Kerslake: “Ers 1994, mae’r Gronfa wedi dosbarthu £7.8 biliwn i fwy na 40,000 o brosiectau treftadaeth - etifeddiaeth ddigyffelyb sydd wedi trawsnewid cymdogaethau, cymunedau, atyniadau ymwelwyr a bywydau pobl ar hyd a lled y wlad.

“Rydym yn rhagweld ein rôl yn y dyfodol i ysbrydoli, arwain ac ariannu ein treftadaeth.”Ros Kerslake, Prif Weithredwr CDL

“Erbyn hyn, rydym mewn sefyllfa unigryw fel yr ariannwr mwyaf ymroddedig i dreftadaeth y DU ac, ar adeg lle mae cystadleuaeth gynyddol a chyllidebau llai, rydym am sicrhau ein bod yn defnyddio pob punt o arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn y ffordd orau bosibl.

“Rydym yn rhagweld ein rôl yn y dyfodol i ysbrydoli, arwain ac ariannu ein treftadaeth a chreu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau, yn awr ac yn y dyfodol.”

Ystod eang o dreftadaeth

Bydd y Gronfa yn parhau i ariannu ystod eang o dreftadaeth gan gynnwys tirweddau, addoldai, parciau, trefluniau, adeiladau mewn perygl a sgiliau treftadaeth. Mae disgwyl hefyd i’r Gronfa barhau i roi pobl a chymunedau wrth wraidd ei phenderfyniadau ariannu.

Mae’r ymgynghoriad heddiw yn dilyn gwaith ymchwil manwl a gynhaliwyd ochr yn ochr â phobl sy'n chwarae'r Loteri Genedlaethol [insert link to research], sy'n dweud eu bod yn gwerthfawrogi'r ffaith bod gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri ymagwedd gynhwysol, sydd ddim yn diffinio treftadaeth ac yn cefnogi ystod eang o dreftadaeth ym mhob cwr o’r DU.

Cymryd Rhan

Mae'r ymgynghoriad ar gael drwy feicrowefan ComRes a bydd yn cael ei gynnal tan ddydd Iau 22 Mawrth 2018.

Yn ôl i ben y dudalen