Fframwaith Ariannu Strategol y Loteri Genedlaethol 2019-2024

Rydym yn datblygu ein cynlluniau ar gyfer y dyfodol, a sut yr ydym yn cefnogi sefydliadau sy'n gweithio gyda threftadaeth.

Bydd ein fframwaith ariannu strategol pum mlynedd nesaf yn cael ei lansio ddechrau 2019.

Yn gynharach eleni, gofynnwyd am eich barn ar ein gweledigaeth a'n rôl yn y dyfodol, sut y gallwn gefnogi treftadaeth a sut y gallai ein rhaglenni ariannu weithio. Adeiladwyd yr ymgynghoriad ar ein hymchwil gyda chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn ogystal ag argymhellion yr Adolygiad wedi’i Deilwra o CDL.

Fe wnaethon ni gynnal dau arolwg a ymatebodd dros 3000 o bobl. Roedd dros 1500 o'r ymatebion hyn i'n holiadur hirach, a edrychodd yn fanylach ar ein cynigion. Buom yn gweithio gydag ymgynghorwyr ymchwil annibynnol ar hyn, ac mae rhai o'r canlyniadau cychwynnol wedi dod i'r amlwg.

Ein gweledigaeth a rôl

“Dylai CDL ysbrydoli, arwain ac chefnogi treftadaeth y DU i greu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau.”

Cytunodd 82% o'r bobl a ymatebodd i'r arolwg gyda'r disgrifiad yma o'n gweledigaeth a'n rôl yn y dyfodol. Ystyriwyd cefnogi capasiti a gwydnwch y sector ac eirioli am werth treftadaeth fel rhannau pwysicaf o rôl CDL yn y dyfodol y tu hwnt i wneud grantiau.

Blaenoriaeth ar gyfer treftadaeth 

Canfu'r arolwg hefyd fod pobl yn credu mai tri o dreftadaeth neu gyfleoedd treftadaeth pwysicaf y DU yw'r dreftadaeth gymunedol a lleol, treftadaeth naturiol ac amgylcheddol a threftadaeth adeiledig, ac yna'r amrywiaeth amrywiol o dreftadaeth a sicrhau bod treftadaeth yn gynhwysol ac yn hygyrch.

Roedd dros 70% o'r ymatebwyr o'r farn y dylai CDL roi rhywfaint o flaenoriaeth i dreftadaeth sydd mewn perygl trwy heriau corfforol, amgylcheddol neu ariannol.

Mynediad at gyllid 

Rydym yn monitro lefelau cyllid grant ledled y DU, ac mae 73% o bobl yn meddwl y dylem fynd i'r afael ag ardaloedd y DU sy'n cael eu hamddifadu, ac wedi derbyn llai o arian gennym ni yn y gorffennol.

Fe wnaethon ni ofyn am yr hyn y gallai ein rhaglenni grant yn y dyfodol edrych, a sut y gallwn symleiddio ein prosesau, ac roedd ymateb cadarnhaol i'r cynnig ar gyfer rhaglen grant agored ar gyfer bob math o brosiectau treftadaeth. Mae 83% hefyd yn ein cynorthwyo i gyflwyno cam sgrinio ar gyfer grantiau mwy. Roedd yr ymateb a ddylem osod terfyn uchaf ar gyfer ceisiadau grant yn gymysg. Mae 50% o'r farn y dylem, ond nid oedd cytundeb clir ar beth ddylai’r cyfyngiad fod.

Canlyniadau

Yn yr arolwg, cynigiom restr newydd o ganlyniadau - pethau rydym yn disgwyl i brosiectau a ariennir eu cyflawni. Cytunodd 86% o bobl â'r dull hwn.

Ymyriadau strategol

Roedd yr arolwg hefyd yn cwmpasu meysydd polisi allweddol, gan gynnwys creu lleoedd a gwydnwch a meithrin gallu. Cytunodd 80% o'r ymatebwyr y dylai CDL ganolbwyntio ar roi treftadaeth wrth wraidd creu lleoedd ledled y DU. Y ddwy ffordd orau y gallai CDL gefnogi sefydliadau treftadaeth i fod yn fwy cynaliadwy oedd darparu cyllid i adeiladu capasiti, sgiliau codi arian a phrofi syniadau newydd. Wrth weithio'n rhyngwladol, y ffordd fwyaf poblogaidd i CDL i gefnogi'r sector treftadaeth oedd gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu sector twristiaeth treftadaeth sy'n cael ei arwain gan y dreftadaeth.

Mae'r holl ymatebion yn cael eu dadansoddi'n ofalus. Mae mwy o waith i'w wneud a bydd mwy o fanylion yn dod i'r amlwg. Bydd hyn i gyd yn bwydo i'r cynlluniau y byddwn yn eu datblygu dros y misoedd nesaf.

Yn ôl i ben y dudalen