Ein strategaeth

Lansio Fframwaith Strategol 2013-2018
Rydym yn buddsoddi’n llawn yn nhreftadaeth y DU.

Ein nod yw gwneud gwahaniaeth parhaus artreftadaeth, pobl a chymunedau, yn ogystal â chadw ein safonau uchel fel cyllidwr ymatebol, effeithlon a chydweithredol.

O dan ein fframwaith strategol 2013-2018 rydym yn darparu amrywiaeth o raglenni grant sy’n caniatáu inni sicrhau fod y dreftadaeth rydych yn gofalu amdani yn derbyn gofal ar gyfer y dyfodol.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau fod pob cymuned ledled y DU yn elwa o arian y Loteri Genedlaethol, ac i gydnabod ac ymateb i flaenoriaethau lleol.

Yn gynnar yn 2019 byddwn yn dechrau ar Fframwaith Ariannu Loteri Genedlaethol newydd am y bum mlynedd nesaf sy’n nodi sut byddwn yn dosbarthu arian achosion da'r Loteri Genedlaethol i’r sector dreftadaeth. Ym mis Ionawr 2018, byddwn yn dechrau ymgynghoriad cyhoeddus ar sut y bydd hyn yn edrych.

Yn ogystal, mae’r Llywodraeth wedi cyhoeddi yn ddiweddar ei Adolygiad wedi’i Deilwra ar ein perfformiad ac Adolygiad Mendoza o Amgueddfeydd (Lloegr yn unig).

Mae'r ddau adolygiad yn argymell ffyrdd newydd o weithio, gan gynnwys symleiddio ein prosesau rhoi grantiau a gweithredu hyd yn oed yn fwy effeithlon, wrth gael y gwerth mwyaf o arian y Loteri Genedlaethol.

Rydym wedi cyhoeddi ein cynllun gweithredu ac ymateb i'r argymhellion yn yr Adolygiad sydd wedi'i Deilwra.

Wrth i ni gynllunio’r newidiadau yma, ac addasu i’r gyllideb is gan y Loteri Genedlaethol, mae ein Bwrdd wedi cytuno y dylai’r flwyddyn ariannol nesaf yn 2018/19 – lle mae disgwyl i ni ddosbarthu’r gyllideb sylweddol oddeutu £190miliwn – fod yn flwyddyn drosiannol, gyda pheth newid i’r drefn grantiau. Bydd hyn yn ein galluogi i addasu gan sicrhau fod ein hincwm, ymrwymiadau ac adnoddau yn cyd-fynd â’r drefn newydd.

Yn ôl i ben y dudalen