Ein strategaeth gorfforaethol 2018-2021

Mae ein Strategaeth Gorfforaethol ar gyfer y blynyddoedd 2018 i 2021 yn adeiladu ar 24 mlynedd o brofiad a chyflwyno grantiau'r Loteri Genedlaethol a’r Gronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol yn llwyddiannus ledled y DU.

Mae ein Strategaeth Gorfforaethol yn nodi gweledigaeth a rôl newydd ar gyfer CDL a gefnogwyd yn eang gan randdeiliaid yn yr ymgynghoriad diweddar. Mae hwn yn amser cyffrous i'r sefydliad wrth i ni ddatblygu'r weledigaeth a fydd yn arwain ac yn ysbrydoli ein gweithgareddau dros y blynyddoedd i ddod.

Ein gweledigaeth a rôl

Ysbrydoli, arwain ac ariannu treftadaeth y DU i greu newid cadarnhaol a pharhaol i bobl a chymunedau, yn awr ac yn y dyfodol.

Rydym yn ysbrydoli ac yn arwain trwy:

  • Adeiladu partneriaethau strategol a chydweithredu
  • Ysbrydoli a chefnogi arloesedd
  • Hyrwyddo gallu a gwydnwch y sector treftadaeth
  • Eirioli am werth treftadaeth i gymdeithas
  • Rhannu dysgu ac arfer gorau

Rydyn ni’n ariannu treftadaeth y DU drwy:

  • Gwneud grantiau parhaus yn y DU
  • Sicrhau fod ein harian yn mynd ymhellach trwy fenthyciadau a buddsoddiadau cymdeithasol
  • Datblygu sgiliau ac amrywiaeth y sector
  • Datblygiad busnes newydd: Creu ffynonellau cyllid newydd, ochr yn ochr â grantiau'r Loteri Genedlaethol a’r Cronfa Goffa.
  • Gwneud newidiadau i’n grantiau yn ystod y flwyddyn ariannol 2018-19.

Sicrhau newid cadarnhaol a pharhaol

Drwy ein harweinyddiaeth, ein cefnogaeth a'n buddsoddiad, bydd treftadaeth ledled gwledydd a rhanbarthau'r DU yn fwy gwerthfawr, cynhwysol, gwydn, mentrus ac mewn cyflwr gwell. Bydd hyn yn helpu treftadaeth i gyfrannu mwy at yr economi a dod yn fwy cysylltiedig mewn cymunedau a lleoedd lleol.

 

 

Yn ôl i ben y dudalen