Newidiadau i’n trefn grantiau

Yn gynnar yn 2019, bydd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn dechrau Fframwaith Ariannu Strategol newydd ar gyfer y pum mlynedd nesaf sy'n nodi sut y byddwn yn dosbarthu arian achosion da'r Loteri Genedlaethol ar gyfer treftadaeth.

Yn ogystal, mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi'n ddiweddar ei Adolygiad wedi’i Deilwra o'n perfformiad ac Adolygiad Mendoza o Amgueddfeydd yn Lloegr. Mae'r ddau ohonynt yn argymell ffyrdd newydd o weithio, gan gynnwys symleiddio ein prosesau rhoi grantiau a gweithredu hyd yn oed yn fwy effeithlon, gan gael y gwerth mwyaf o arian y Loteri Genedlaethol.

Rydym wedi ymgynghori'n helaeth ar ein Fframwaith Ariannu Strategol newydd o 2019 ac mae crynodeb o'r hyn yr ydych wedi’i ddeud wrthym ar gael i'w ddarllen.

Cynllunio cais i CDL

Mae eleni 2018-2019 yn flwyddyn drosiannol ac rydym wedi dechrau symleiddio ein portffolio rhaglen grantiau cyn y Fframwaith Ariannu Strategol newydd. Fis Tachwedd diwethaf, cyhoeddwyd y byddai rhaglenni Grantiau Treftadaeth a Menter Treftadaeth yn cau i geisiadau newydd yng nghanol mis Awst wrth i ni baratoi i agor y Fframwaith Ariannu Strategol newydd ddiwedd mis Ionawr 2019. Mae'r rhaglenni hyn bellach wedi'u cau ac eithrio ceisiadau ail rownd gan ymgeiswyr sy'n gyda pas rownd gyntaf.

Rydym yn parhau i fod yn agored i geisiadau newydd am grantiau hyd at £100,000 (hyd at £250,000 ar gyfer Treftadaeth Gydnerth) o dan ein rhaglenni cyfredol tan ddiwedd Ionawr, ar gyfer penderfyniadau terfynol ym mis Mawrth 2019.

Ar ddiwedd mis Ionawr 2019, wrth i ni gyhoeddi ein Fframwaith Ariannu Strategol newydd, byddwn yn agor ein portffolio ariannu newydd. Bydd hyn yn cynnig cyllid symlach a mwy hyblyg, gydag un rhaglen agored ar gyfer pob math o brosiectau treftadaeth, ac adnoddau newydd a chanllawiau digidol ar ein gwefan i gefnogi ymgeiswyr. Byddwn yn cynnig grantiau o £3,000 i £5 miliwn, gyda phrosesau a gofynion cymesur ar wahanol lefelau grant.

Ochr yn ochr â'r rhaglen agored yma, bydd ymgyrchoedd strategol newydd yn cael eu lansio yn ystod cyfnod y Fframwaith Ariannu Strategol - cyhoeddir y rhai ar gyfer 2019 a 2020 ym mis Ionawr. Byddwn yn parhau i ariannu arloesedd a chydweithio â phartneriaid ar ymyriadau strategol, megis buddsoddiad cymdeithasol, a byddwn yn cyhoeddi ein hymdriniaeth â dyfarniadau mawr dros £5 miliwn yn ystod 2019.

Byddwn yn annog ceisiadau am brosiectau a fydd yn ymgysylltu ag ystod ehangach o bobl sydd â threftadaeth, a hefyd yn croesawu'r mathau o brosiectau a gefnogwyd gennym yn flaenorol trwy raglenni wedi'u targedu, megis y rheiny sy'n canolbwyntio ar dirweddau neu barciau, neu ymgysylltu â phobl ifanc, neu gynyddu'r gwytnwch o sefydliadau treftadaeth, trwy'r rhaglen agored newydd. Disgwyliwn gystadleuaeth gref ar bob lefel grant a byddwn yn cyflwyno cam Mynegi Diddordeb newydd ar gyfer grantiau mwy (dros £250,000) i roi arweiniad cynnar i chi.

Bydd rhagor o fanylion am ofynion y cais yn cael eu cyhoeddi ym mis Ionawr. Ni fyddwn yn gallu rhoi cyngor manwl i chi na sylwadau ar gynigion y prosiect tan hynny. Os ydych chi am barhau i weithio ar eich prosiect gyda golwg ar wneud cais y flwyddyn nesaf, rydym yn awgrymu eich bod yn meddwl trwy egwyddorion cyffredinol yr hyn sy'n gwneud prosiect treftadaeth cryf, hyfyw, a chynhwysol.

Yn ôl i ben y dudalen