Blaenoriaethau'r Loteri Genedlaethol ar gyfer gwario ar achosion da treftadaeth

Cymrwch ran yn ein ymgynghoriad ar-lein, sydd ar agor tan 22 Mawrth 2018 Credyd: Nigel Hillier
Er mwyn ein helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol, rydym wedi bod yn darganfod beth mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn eu gweld fel blaenoriaethau ar gyfer ein harian.

Cynhaliodd ein hymchwilwyr weithdai gyda mwy na 200 o chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ledled y DU lle roedd cyfranogwyr yn rhannu eu barn ar gyllid CDL.

Rydym wedi bod yn gwrando ar y safbwyntiau hyn a byddwn yn defnyddio canlyniadau'r ymchwil, yn ogystal â gwaith ymgynghori eraill, i'n helpu i wneud penderfyniadau am ein gwaith yn y dyfodol. Byddwn yn nodi'r hyn y gall pobl ei ddisgwyl gennym ni fel cyllidwr mewn fframwaith strategol, a gyhoeddir yn 2018.

Gofynnodd yr ymchwilwyr i'r cyhoedd drafod treftadaeth a chyllido treftadaeth a rhannu eu syniadau gydag eraill yn y grŵp. Rydym wedi grwpio'r hyn y buont yn sôn amdanynt mewn pum thema eang:

Gwneud Gwahaniaeth 

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael eu synnu gan yr amrywiaeth o waith a ariennir gan CDL - o dirweddau a pharciau i atgofion gwerthfawr ac archeoleg. Dywedodd un cyfranogwr o Lincoln, “Mae'n gymaint mwy nag adeiladau!”

Maent yn hoffi'r ffaith y gall prosiectau llai a rhai mwy gael mynediad at arian ac maen nhw'n awyddus i'r amrywiaeth yma barhau.

Treftadaeth yn lliniaru materion cymdeithasol

Gofynnwyd i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol ganolbwyntio ar ffyrdd y gall treftadaeth gael effaith ar faterion cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd, gan gyfrannu at lesiant a'r economi leol.

Mae hyn yn flaenoriaeth i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Maen nhw’n teimlo y gall treftdaeth helpu’r problemau yma drwy:

  • Defnyddio adeiladau treftadaeth fel mannau cymunedol
  • Cefnogi addysg, dysgu, sgiliau a hyfforddiant
  • Dod â phobl at ei gilydd
  • Creu ymdeimlad o gymuned a balchder mewn ardaloedd drwy wella safleoedd lleol

Awgrymodd un cyfranogwr o Huddersfield, “Fe allech chi gymryd stryd o dai diffaith, ond hanesyddol, a'u dwyn yn ôl i'w defnyddio fel tai cymdeithasol, gan addysgu'r plant ifanc i wneud y gwaith”.

Cronfa Dreftadaeth y Loteri i fod yn rhagweithiol

Yn y gweithdai, soniodd y cyfranogwyr sut y dylai CDL ariannu prosiectau. Maen nhw'n teimlo y gallai CDL fod yn fwy gweithredol mewn cymunedau trwy ddarganfod beth mae pobl leol eisiau ar gyfer eu treftadaeth a chefnogi pobl sydd am gynnal prosiectau treftadaeth. Eglurodd un cyfranogwr, “Ewch i'r gymuned i ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen - mae'n debyg y bydd hyn yn agoriad llygad”..

Cynnwys y cyhoedd wrth wneud penderfyniadau

Siaradodd y cyfranogwyr am gynnwys y cyhoedd mewn penderfyniadau ariannu. Maen nhw'n teimlo y dylai penderfyniadau am gyllid cymunedol gynnwys barn pobl o'r gymuned honno. Awgrymodd un cyfranogwr, “Gwneud penderfyniadau gyda'r gymuned … gofynnwch iddyn nhw beth ddylai gael ei ariannu, peidiwch â gwneud penderfyniadau ar eich pen eich hun.” Mae rhai cyfranogwyr yn meddwl y gallai'r gymuned fod yn rhan drwy weithdai wyneb yn wyneb ac mae eraill wedi awgrymu defnyddio cyfryngau cymdeithasol.

Codi Ymwybyddiaeth

Mae chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn meddwl ei bod yn bwysig bod pobl wedi clywed am CDL a'u bod yn deall yr hyn a wnawn. Maen nhw'n teimlo nad yw pobl yn gwybod beth sy'n cael ei gyflawni gyda chyllid y Loteri a beth mae CDL yn ei gefnogi yn eu hardal leol. Drwy godi ymwybyddiaeth o waith CDL, gall pobl wirfoddoli, ymweld a theimlo'n falch o'r hyn y mae eu harian tocyn y Loteri Genedlaethol yn ei wneud ar gyfer eu rhanbarth.

Darllen yr Adroddiad

I ddarganfod mwy am yr hyn y dywedodd chwaraewyr y Loteri wrthym ni, gallwch ddarllen yr adroddiad cyfan isod. 

Ble nesaf?

Mae'r ymchwil yma yn rhan o ymgynghoriad CDL ar ein rôl, ein gweledigaeth a'n blaenoriaethau ariannu ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Byddwn yn defnyddio canlyniadau'r ymchwil  wrth i ni gynllunio ein fframwaith strategol nesaf. Gallwch leisio eich barn ar ddyfodol arian y Loteri Genedlaethol i dreftadaeth drwy gymryd rhan yn ein hymgynghoriad ar-lein, sydd ar agor tan ddydd Iau 22 Mawrth 2018.

Yn ôl i ben y dudalen