Adolygiad wedi'i Deilwra: Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Mae’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon wedi cynnal adolygiad ar Gronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol a Chronfa Dreftadaeth y Loteri.

Mae’r adolygiad yn gadarnhad positif o’n gwaith a’i ehangder, ac yn dangos fod Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn sefydliad uchel ei barch sydd wedi trawsnewid cymunedau a threftadaeth ledled y DU.

Cynhelir adolygiadau wedi'u teilwra ar gyfer pob corff cyhoeddus anadrannol bob ychydig flynyddoedd lle bydd yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn ymgynghori â'n rhanddeiliaid i ganfod eu barn am sut yr ydym yn gweithio.

Roedd yr Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon wedi dod i'r casgliad ein bod yn perfformio'n dda fel sefydliad, gyda 79% o ymatebwyr yr arolwg yn ein gweld fel corff ariannu 'gymharol' neu 'hynod' effeithiol.

Cafodd ein staff eu canmol am eu cefnogaeth agored, barod eu cymwynas a gwerthfawr, ac mae ein rôl fel cyllidwr ledled y DU sy’n canolbwyntio ar dreftadaeth yn unig yn cael ei gydnabod yn werthfawr iawn.

Mae’r adolygiad yn nodi fod Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn gweithredu yng nghyd-destun lleihad mewn derbyniadau gan y Loteri Genedlaethol a chyllid gan yr awdurdodau lleol.  O ganlyniad, mae'n argymell y dylai CDL fod yn fwy strategol, effeithlon ac effeithiol i sicrhau bod arian y Loteri Genedlaethol yn parhau i gefnogi gwydnwch y sector treftadaeth, o fudd i bobl a diogelu treftadaeth ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Mae'r adolygiad yn gwneud cyfres o argymhellion ar sut y gallwn gryfhau ein heffeithiolrwydd a pherfformiad ymhellach.  Mae'r rhain yn cynnwys egluro ein blaenoriaethau yn ein Fframwaith Strategol sydd i ddod, lle y byddwn yn ymgynghori yn y Flwyddyn Newydd, a chryfhau ein partneriaethau strategol gyda chyllidwyr, arbenigwyr a Llywodraethau eraill ledled y DU.

Mae llawer o'r argymhellion eisoes ar waith, gan gynnwys cryfhau cyfathrebu, rheoli data, ymchwil a gwerthuso. Rydym wedi cyhoeddi cynllun gweithredu i gyflawni’r argymhellion.  Byddwn yn parhau i weithio'n galed gyda’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon a phartneriaid eraill, i sicrhau gwerth gorau i arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol a bod o gymorth gorau posibl i'r sector treftadaeth.

 

Yn ôl i ben y dudalen