20 mlynedd mewn 12 lleoedd

Gwyliwch y ffilm trosolwg 20 mlynedd mewn 12 leoedd
Yn ôl ymchwil newydd, mae treftadaeth y DU yn ein helpu i deimlo’n hapusach ynghylch lle rydym yn byw, ac mae hyn yn golygu bod lle canolog i dreftadaeth wrth siapio a gwella ansawdd bywyd ledled y DU.

Yn ein hymchwil astudiaeth ddiweddaraf a mwyaf, gofynnwyd i’r cwmni ymchwil BritainThinks gynnal ymchwil mewn 12 lleoliad ar draws y DU, gan gynnal arolygon a gweithdai i weld beth yw barn pobl yn awr am dreftadaeth a’r prosiectau mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi’u hariannu, yn eu hardal. Clywsom gan fwy na 4,000 o bobl i gyd.

Y prif ganfyddiadau

  • Mae 93% yn gweld treftadaeth fel rhywbeth pwysig ‘i’r wlad’
  • Mae 81% yn gweld treftadaeth fel rhywbeth pwysig ‘i mi’n bersonol’
  • Mae 80% yn dweud bod treftadaeth leol yn gwneud i’w hardal fod yn lle gwell i fyw ynddo
  • Mae 64% yn meddwl bod treftadaeth leol wedi gwella yn ystod y cyfnod maent wedi byw yn yr ardal
  • Mae 76% o’r bobl sy’n prynu tocynnau Loteri yn credu bod y prosiectau yn eu hardal a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn werth da neu ragorol am arian

“Eich hanes neu eich treftadaeth sy’n diffinio pwy ydych chi. Os does gennych chi ddim treftadaeth… Os bydd y gorffennol yn mynd ar goll – beth fydd y dyfodol?”

Mae pobl yn credu bod treftadaeth yn dwyn budd sydd â chysylltiad uniongyrchol ag ansawdd eu bywyd, gan arwain at fanteision economaidd fel twristiaeth a chreu swyddi da; gwneud llefydd yn fwy deniadol i’r llygad, darparu cyfleoedd hamdden i deuluoedd a helpu pobl i ddeall eu gwreiddiau, a chreu ymdeimlad o falchder yn lleol a chydlyniant cymdeithasol.

Rhagor o wybodaeth

Mae'r gwaith ymchwil wedi cynhyrchu set gyfoethog o adnoddau, data, dyfarniadau, delweddau a fideos sydd yn taflu goleuni ar berthynas diddorol rhwng treftadaeth, pobl a lleoedd.

  • Traethawd sy’n crynhoi’r prif ganfyddiadau a chasgliadau, a luniwyd ar y cyd gan Bennaeth Ymchwil Cronfa Dreftadaeth y Loteri Gareth Maeer, Sylfaenydd BritainThinks Deborah Mattinson, ac Arweinydd Ymchwil BritainThinks Anastasia Knox.
  • Crynodeb o adroddiad am y DU gan BritainThinks – sy’n dwyn ynghyd y canfyddiadau o bob cwr o’r DU
  • Crynodeb ar sleidiau o’r canfyddiadau ansoddol a meintiol
  • Adroddiadau ar gyfer pob un o’r llefydd gyda chlipiau’n dangos lle cafodd gweithdai eu cynnal a manylion prosiectau lleol
  • Rhagor o fanylion am fethodoleg yr astudiaeth gan gynnwys sut aethom ati i ddewis lleoliadau a phobl, ymarferion ac allbwn y gweithdai

 

Yn ôl i ben y dudalen