Ein gwaith

Rydym yn dosbarthu’r gyfran dreftadaeth o arian y Loteri Genedlaethol, gan gefnogi amrywiaeth eang o brosiectau ledled y DU.

Rydym yn dosbarthu’r gyfran dreftadaeth o arian y Loteri Genedlaethol, gan gefnogi amrywiaeth eang o brosiectau ledled y DU.

Diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, rydyn ni wedi rhoi £7.9biliwn i fwy na 43,000 o brosiectau ers ein sefydlu yn 1994.

Credwn fod deall, gwerthfawrogi a rhannu ein treftadaeth yn dod â phobl at ei gilydd, yn ysbrydoli balchder mewn cymunedau ac yn hybu buddsoddiad mewn economïau lleol. 

Mae'r prosiectau a ariannwn yn amrywio o adfer tirweddau naturiol i achub adeiladau sydd wedi'u hesgeuluso, o gofnodi hanes cymunedol amrywiol i ddarparu hyfforddiant sy'n newid bywydau.

“Dylai ein treftadaeth gael ei ddiogelu ar gyfer y dyfodol, a'n nod yw y dylai pawb gael y cyfle i archwilio a gofalu amdani.”

Ein hanes 

Ers ei lansio yn 1994, mae'r Loteri Genedlaethol wedi darparu arian ar gyfer achosion da. Mae ein riant-gorff, Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol (NHMF) yn dyrannu arian y Loteri i dreftadaeth; CDL yw'r dosbarthwr.

Corff cyhoeddus anadrannol sy'n atebol i Senedd y DU yw CDL trwy'r Adran dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS). Er nad ydym yn adran o'r llywodraeth, mae'r Ysgrifennydd Gwladol dros Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn rhoi cyfarwyddyd ariannol a pholisi i ni, ac rydym yn adrodd i'r Senedd drwy’r Adran dros Ddiwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon.

Mae ein penderfyniadau am geisiadau a pholisïau unigol yn gwbl annibynnol i'r Llywodraeth.

Uchafbwyntiau hyd yma ​

  • Mae mwy na 3,000 o bobl yn ymgymryd â hyfforddiant yn y gwaith mewn sgiliau treftadaeth, gan gynnwys 28 o brosiectau gwerth £13.9m sydd wedi cefnogi datblygiad mewn sgiliau amgueddfa.
  • Adferwyd mwy na 19,500 o adeiladau a henebion hanesyddol
  • Ariannwyd mwy na 3,200 o brosiectau i helpu gwarchod cynefinoedd a rhywogaethau dan fygythiad a chafodd mwy na 850 o barciau cyhoeddus eu hadfywio
  • Mae pob un o'r deg o atyniadau treftadaeth fwyaf poblogaidd ledled y DU wedi cael cymorth gan CDL
  • Cynyddodd niferoedd yr ymwelwyr o 130% i’r 100 o Grantiau mawr cyntaf a gafodd eu cwblhau. Mae busnesau twristiaeth leol yn derbyn £480m ychwanegol mewn refeniw o ganlyniad i'r ymweliadau cynyddol hyn gan greu 9,600 o swyddi newydd ychwanegol.

Rhagor o wybodaeth:

Yn ôl i ben y dudalen