Canllawiau hygyrchedd

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) wedi ymrwymo i ddarparu gwefan sy'n hygyrch i'r gynulleidfa ehangaf posibl. Mae llawer o bethau y gallwch eu gwneud er mwyn gwneud y we'n haws ei defnyddio. Gallai hyn gynnwys newid gosodiadau eich porwr, eich cyfrifiadur, eich bysellfwrdd neu eich llygoden.

Edrychwch drwy gynnwys y rhestr isod i ganfod mwy:

Defnyddio'r wefan

Cynlluniwyd gwefan HLF gyda hygyrchedd mewn golwg - mae nodweddion craidd y safle fel a ganlyn:

 • Trefnwyd gwelywio mewn ffordd resymegol a chyson
 • Darparwyd dolen 'anwybyddu llywio'
 • Ysgrifennwyd y cynnwys mor syml a chlir â phosibl
 • Gellir darllen testun yn uchel gan ddefnyddio BrowseAloud - meddalwedd darllen gwefan
 • Gellir newid maint testun gan ddefnyddio'r porwr gwe (mwy o wybodaeth isod)
 • Mae penawdau'n eglur ac yn defnyddio strwythur rhesymegol
 • Gellir deall dolenni y tu allan i'w cyd-destun
 • Mae dolenni'n agor yn yr un ffenestr oni nodir fel arall
 • Mae gan ddelweddau destun amgen
 • Does gan ddelweddau addurnol ddim testun amgen
 • Mae gan dablau grynodebau, capsiynau a phenawdau priodol
 • Gosodwyd sain a fideo o beidio â chwarae'n awtomatig
 • Mae trawsgrifiadau testun neu is-deitlau ar gael ar gyfer cynnwys sain a fideo
 • Mae'r wefan hon hefyd ar gael yn yr iaith Gymraeg drwy'r ddolen toglo ym mhennawd y safle

Yn ôl i dop y dudalen

Newid maint testun

Mae'r wefan hon yn caniatáu i chi newid maint testun a chyferbyniad yn uniongyrchol o bennyn y safle. Fel arall, gallwch ddefnyddio'ch porwr gwe i newid maint y testun yn ogystal ag i chwyddo'r dudalen.

I newid main testun yn Internet Explorer 7 a diweddarach:

 • Ewch i 'Tudalen' (Page) yna 'Maint Testun (Text Size), a dewiswch faint testun o'r rhestr

I chwyddo'r dudalen yn Internet Explorer 7 a diweddarach:

 • Defnyddiwch y botwm nesáu/pellhau (Zoom) yn y gongl dde ar waelod y sgrin i ddewis lefel chwyddo. Fel arall, gallwch fynd i 'Tudalen' (Page) yna 'Nesáu/Pellhau' (Zoom) a dewis lefel chwyddo
 • Gallwch hefyd ddefnyddio'r bysellau hwylus CTRL a + i nesáu, CTRL a - i bellhau a CTRL a 0 i ail-osod ar 100%

Gelir cael golwg mwy manwl ar y nodweddion  sydd ar gael drwy Microsoft yn Gwefan Hygyrchedd Microsoft.

I newid maint testun yn Mozilla Firefox:

 • Go to ‘View’ then ‘Zoom’, enable the ‘Zoom Text Only’ option and then select ‘Zoom In’ or ‘Zoom Out’
 • You can also use the shortcut keys CTRL (Command on the Mac) and + to zoom in, CTRL (Command on the Mac) and - to zoom out, CTRL (Command on the Mac) and 0 to reset to 100%

To magnify the page in Mozilla Firefox:

 • Ewch i 'Gweld' (View) yna 'Nesáu/Pellhau' (Zoom), galluogi'r opsiwn 'Chwyddo Testun yn Unig' (Zoom Text Only) ac yna dewis 'Nesáu' (Zoom In) neu 'Pellhau' (Zoom Out)
 • Gallwch hefyd ddefnyddio'r bysellau hwylus CTRL ('Command' ar y Mac)  a + i nesau, CTRL  ('Command' ar y Mac) a - i bellhau a CTRL a 0 i ail-osod ar 100%

Canfod mwy am nodweddion hygyrchedd Firefox.

Yn ôl i dop y dudalen

Ffeiliau y gellir eu lawrlwytho

Sicrhawyd bod ffeiliau ar gael i'w lawrlwytho mewn amrywiaeth o fformatau - y mwyaf cyffredin yw Adobe Acrobat (.pdf), Microsoft Word (.doc a .docx) a Microsoft Excel (.xls a .xlsx). Gwnaed addasiadau rhesymol i sicrhau fod cyhoeddiadau digidol sydd ar gael ar ein gwefan yn hygyrch.  Rydym wedi gwneud hyn drwy greu PDFs wedi'u tagio a thrwy brofi'r drefn ddarllen. Dylai pob delwedd fod â chapsiwn neu destun amgen. Fodd bynnag, fe allech ddod ar draws fersiynau cynharach o ffeiliau ar ein safle nad ydynt yn hygyrch. Os byddwch angen dogfen mewn fformat gwahanol, byddwch gystal â chysylltu â'n tîm gwybodaeth.

Efallai y bydd angen i chi lawrlwytho Adobe Reader i weld ffeiliau mewn fformat PDF neu lawrlwytho meddalwedd Microsoft viewer i weld ffeiliau Word, Excel neu PowerPoint.

Mae'r fersiwn diweddaraf o Adobe Acrobat Reader yn cynnwys nodweddion hygyrchedd. Er enghraifft, gallwch glywed dogfen PDF yn cael ei darllen yn uchel neu sgrolio drwy ddogfen PDF yn awtomatig. Gallwch gael gafael ar y nodweddion hyn yn y fwydlen Edit Preferences. Canfod mwy am  offer trosi rhad ac am ddim ar  Adobe ar-lein sy'n trosi cynnwys ffeiliau PDF i HTML neu destun y gall y rhan fwyaf o raglenni darllenwyr sgrin eu deall.

Yn ôl i dop y dudalen

 

Technolegau cynorthwyol

Defnyddiwyd fersiynau diweddaraf y technolegau cynorthwyol canlynol yn ystod profi a chafwyd eu bod yn gydnaws â'r safle, ac eithrio ar gyfer meysydd sydd â chyfyngiadau hygyrchedd.

 • Darllenwr sgrin JAWS
 • Rhaglen 'Dragon Naturally Speaking'
 • Chwyddwr sgrin Al Squared Zoom text

Nodwch: Fe allech gael problemau gyda fersiynau hŷn o'r rhaglenni hyn neu dechnolegau cynorthwyol eraill. Os cewch unrhyw broblemau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Yn ôl i dop y dudalen

Cydnawsedd porwr

Profwyd y safle ar draws llwyfannau ac ar draws porwyr ac mae ar hyn o bryd yn gydnaws â phorwyr modern, megis Microsoft Internet Explorer 9+.

Nodwch: Fe allech gael problemau gyda fersiynau hŷn o'r porwyr hyn neu borwyr gwe eraill. Os cewch unrhyw broblemau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Yn ôl i dop y dudalen

Cyfyngiadau hygyrchedd

Oherwydd rhai cyfyngiadau, rydym wedi gorfod cynnwys technolegau a nodweddion a allai achosi problemau o ran hygyrchedd. Mae'r rhain yn cynnwys:

 • Dogfennau Adobe PDF y gellir eu lawrlwytho
 • Dogfennau Microsoft Word, Excel a PowerPoint y gellir eu lawrlwytho
 • Google Maps (rhaglen mapiau trydydd parti)
 • YouTube (rhaglen fideo trydydd parti)
 • AddThis (rhaglen fideo trydydd parti)
 • System gwneud cais am grantiau (cronfa ddata trydydd parti)

Rydym yn gwneud pob ymdrech i oresgyn y cyfyngiadau hyn drwy wella'u hygyrchedd ac os na lwyddwn i wneud hynny, darparu dewisiadau hygyrch amgen.

Os byddwch angen fersiynau amgen o'n dogfennau y gellir eu lawrlwytho (fel testun plaen neu Braille) neu os byddwch yn cael unrhyw broblemau gyda'n safle o ran hygyrchedd, byddwch gystal â chysylltu â ni.

Nid yw Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn cymryd cyfrifoldeb dros raglenni trydydd partïon.

Yn ôl i dop y dudalen

Safonau'r we

Datblygwyd y wefan hon i gydymffurfio â safonau Consortiwm y We Fyd Eang (W3C) ar gyfer HTML (Hyper Text Mark up Language) a CSS (Cascading Style Sheets). Mae'r wefan hon yn dibynnu ar HTML a CSS i gyflwyno cynnwys.

Mae technolegau ychwanegol gan gynnwys JavaScript wedi eu defnyddio, fodd bynnag nid yw'r wefan hon yn dibynnu ar y technolegau hyn gan y defnyddir hwy i wella'r modd y mae'r wefan yn gweithredu. Gwnaed pob ymdrech i sicrhau bod y technolegau hyn mor hygyrch â phosibl.

Er mwyn sicrhau bod y safle hon yn hygyrch i gynulleidfa eang rydym wedi gweithio'n agos gyda'n datblygwyr tuag at WCAG 2.0 i lefel blaenoriaeth 2  (cydymffurfiad A-dwbl).

Yn ôl i dop y dudalen

Achrediad hygyrchedd

Mae Gwefan Cronfa Dreftadaeth y Loteri wedi derbyn Achrediad Gwe Ymddiriedolaeth Shaw. Mae unrhyw wefan sy'n cynnwys y marc hwn wedi'i phrofi gan bobl ag ystod eang o anableddau, ac wedi cael ei chanfod yn hygyrch. Mae proses achredu Ymddiriedolaeth Shaw yn drwyadl. Mae pob achrediad yn cynnwys dros 60 awr o brofi gan ddefnyddwyr gwe anabl. Mae hyn yn ogystal â asesiad technegol trwyadl gan archwilwyr gwe.

Yn ôl i dop y dudalen

Dolenni defnyddiol

Os byddwch angen mwy o wybodaeth am ddefnyddio nodweddion y safle hon, hygyrchedd yn gyffredinol neu ddefnyddio'r we a'ch cyfrifiadur, rydym wedi darparu rhai dolenni defnyddiol i'ch cynorthwyo:

Yn ôl i dop y dudalen

Cysylltu â ni

Rydym yn ceisio atebion yn barhaus a fydd yn gwella hygyrchedd ein gwefan. Rydym yn croesawu adborth ynghylch hygyrchedd y safle. Os oes gennych unrhyw sylwadau neu gwestiynau, cysylltwch â ni yn digital@hlf.org.uk.

Os yw eich ymholiad yn un ynghylch cyhoeddiadau digidol, cysylltwch â'n tîm gwybodaeth ar:

Ffôn: 020 7591 6042
Ffôn testun: 020 7591 6255
E-bost: enquire@hlf.org.uk

Yn ôl i ben y dudalen