Termau

Provides Glossary links in content, the description is displayed on hover.
Catalydd: Rhaglen Grantiau Bach

Rhaglen grantiau i gefnogi ystod o weithgareddau er mwyn meithrin gallu codi arian a gwella mynediad i ffynonellau newydd o gyllid preifat. Gwnaed dyfarniadau yn 2013.

Catalydd: rhaglen Gwaddolion

Rhaglen grant yn cefnogi adeiladu gwaddolion. Gwnaed dyfarniadau yn 2012 a 2013.

Cronfa Dathliadau Mileniwm

I ariannu prosiectau a oedd yn ceisio dathlu’r Mileniwm.

Gwobrau Cymunedol Gwyl y Mileniwm

Mae grantiau bach i helpu cymunedau i ddathlu’r Mileniwm yng Ngogledd Iwerddon.

Pas Rownd Gyntaf

Mae pas rownd gyntaf yn golygu bod y prosiect yn bodloni meini prawf CDL am gyllid a fod CDL yn credu fod gan y prosiect botensial i sicrhau manteision o ansawdd uchel a gwerth am arian y Loteri. Roedd y cais mewn cystadleuaeth â phrosiectau eraill y gellir eu cefnogi, felly mae pas rownd gyntaf yn ardystiad o gynigion amlinellol. Yn dilyn dyfarniad diweddar o bas rownd gyntaf, mae gan y prosiect hyd at ddwy flynedd i gyflwyno cynigion a ddatblygwyd yn llawn i’w hystyried am ddyfarniad cadarn.

Rhaglen Amgueddfeydd ac Archifau

Rhaglen Amgueddfeydd ac Archifau - rhaglen mewn sypiau ar gyfer prosiectau amgueddfeydd ac archifau mawr.

Rhaglen Arian i Bawb

Rhaglen grantiau ar y cyd gyda dosbarthwr eraill sy’n cefnogi treftadaeth gymunedol; Cyfrannodd CDL rhwng 2003-2009.

Rhaglen Casglu Diwylliannau

Mae Casglu Diwylliannau yn cefnogi amgueddfeydd, llyfrgelloedd ac archifau i ddatblygu eu casgliadau trwy brosiectau caffael strategol. Roedd y rhaglen gyntaf yn 2007 a’r ail yn 2014.

Rhaglen Cronfa Mynediad Amgueddfeydd ac Orielau

Cronfa Mynediad Amgueddfeydd ac Orielau - grantiau ar gyfer rhaglen tair blynedd o weithgareddau i annog cynulleidfaoedd mwy amrywiol i ymweld ag amgueddfeydd ac orielau.

Rhaglen Cynlluniau Partneriaeth Ardal Gadwraeth

Rhaglen grant cefnogi Cynlluniau Partneriaeth Ardal Gadwraeth

Rhaglen Cynllunio Prosiect Parciau i Bobl

Grantiau i asesu’r posibilrwydd a gosod y sylfeini cychwynnol ar gyfer cais llawn i adfer parciau o arwyddocâd hanesyddol. Rhedodd y rhaglen hon o 2003- 2008.

Rhaglen Eich Treftadaeth

Hen raglen grant

Rhaglen Ein Holl Straeon

Canolbwyntiodd y rhaglen grantiau hon ar gefnogi treftadaeth gymunedol a chafodd ei gyflawni yn ystod haf 2012.

Rhaglen GAMA Cymru

Rhaglen ar gyfer adfer mannau addoli yng Nghymru.

Rhaglen GAMA Gogledd Iwerddon

Rhaglen ar gyfer adfer mannau addoli yng Ngogledd Iwerddon.

Rhaglen GAMA Lloegr

Rhaglen ar gyfer adfer mannau addoli yn Lloegr

Rhaglen GAMA Yr Alban

Rhaglen ar gyfer adfer mannau addoli yn Yr Alban

Rhaglen Grantiau Atgyweirio ar gyfer Mannau Addoli

Rhaglen i helpu cyllido gwaith trwsio i fannau addoli - wedi ei rannu wedyn i raglenni GAMA ar wahân ar gyfer pob un o’r cenhedloedd. Cafodd y rhain eu rhedeg 2002-2008.

Rhaglen Grantiau Cynllunio Prosiect

Grantiau i asesu’r posibilrwydd ac i helpu i lunio cais i’r rhaglen Grantiau Treftadaeth. Rhedodd y rhaglen 2002-2008.

Rhaglen Grantiau Ymbarél Catalydd

Rhaglen grant i gyflwyno ystod o wasanaethau meithrin gallu, dysgu a chyfleoedd rhwydweithio i alluogi sefydliadau treftadaeth i gynyddu’r cyllid y maent yn ei gael gan ffynonellau preifat, megis rhoddwyr unigol a chorfforaethol, ymddiriedolaethau a sefydliadau. Gwnaed dyfarniadau yn 2013.

Rhaglen Mannau Addoli ar y Cyd

JPOW was the predecessor to Grants for Places of Worship scheme – for places of worship based in England – run in conjunction with English Heritage. Roedd Rhaglen Mannau Addoli ar y Cyd yn ragflaenydd i gynllun Grantiau ar gyfer Mannau Addoli - ar gyfer mannau addoli a leolir yn Lloegr - ac wedi ei redeg ar y cyd â English Heritage.

Rhaglen Menter Treftadaeth Lleol

Rhaglen ar gyfer cymunedau lleol i nodi agweddau ar dreftadaeth leol - a redir gan y Comisiwn Cefn Gwlad. Rhedodd y rhaglen rhwng 2002-2007.

Rhaglen Parciau

Rhagflaenydd i’r rhaglen Parciau i Bobl yn rhedeg yn unig gan CDL o 2002-2007.

Rhaglen Rhostir Treftadaeth Yfory

Rhaglen i helpu i adfer rhostiroedd y Deyrnas Unedig. Rhedodd y rhaglen rhwng 1997-2001.

Rhaglen Sgiliau ar gyfer y Dyfodol

Mae Sgiliau ar gyfer y Dyfodol yn ariannu hyfforddiant yn y gweithle mewn ystod eang o sgiliau sydd eu hangen i ofalu am adeiladau, tirweddau, cynefinoedd, rhywogaethau, a casgliadau amgueddfeydd ac archifau, yn ogystal â dysgu pobl i arwain rhaglenni addysg ac allgymorth, rheoli gwirfoddolwyr a defnyddio technolegau digidol. Dyfarniadau wedi eu gwneud yn 2009 a 2013

Yn ôl i ben y dudalen