Y gwahaniaeth yr ydym am i'ch prosiect ei wneud

Rydym yn frwdfrydig iawn am y gwahaniaeth y mae prosiectau a ariennir gan CDL yn ei wneud i dreftadaeth, pobl a chymunedau. Dyna pam ein bod yn ystyried y canlyniadau y bydd eich prosiect yn ei cyflawni yn ein hasesiad.

Canlyniadau yw newidiadau, effeithiau, manteision neu unrhyw ardrawiad sy'n digwydd o ganlyniad i'ch prosiect. Mae pob un o'n rhaglenni grant yn disgwyl i brosiectau gyflawni un neu fwy o'r canlyniadau isod. I ganfod pa wahaniaeth yr ydym yn disgwyl i'ch prosiect ei wneud, edrychwch ar yr arweiniad ymgeisio ar gyfer y rhaglen grant yr ydych yn ymgeisio dani.

Canlyniadau ar gyfer treftadaeth

Drwy ein cyllid rydym eisiau helpu i gynnal a gweddnewid treftadaeth y DU. Mae prosiectau a gefnogwyd gennym wedi achub miloedd o lefydd ac adeiladau rhag dirywio. Maent wedi rhoi bywyd newydd i gasgliadau, parciau a thirweddau a esgeuluswyd. Ac maent wedi ysbrydoli cymunedau i gofnodi a dathlu eu storïau.

Gyda'n buddsoddiad ni, bydd treftadaeth yn cael ei rheoli'n well

Bydd gwelliannau clir o ran y ffordd yr ydych yn rheoli treftadaeth. Gallai hyn gynnwys gweithredu cynlluniau ar gyfer rheoli a chynnal a chadw, sicrhau staff, Ymddiriedolwyr neu adnoddau ychwanegol eraill yr ydych eu hangen,  neu ddefnyddio adnoddau presennol yn fwy effeithiol.

Sut fyddwch chi'n gwybod beth yr ydych wedi'i gyflawni?

O ganlyniad i'r gwelliannau hyn, bydd modd i chi ddangos fod y dreftadaeth yr ydych yn ei rheoli mewn sefyllfa gryfach ar gyfer y tymor hir gan gynnwys, os yn briodol, mewn sefyllfa ariannol gryfach. Mae'r gwelliannau hyn i reoli'r dreftadaeth yn debygol o olygu eich bod yn gallu cwrdd â safonau ansawdd y sector neu safonau cenedlaethol.

Gyda'n buddsoddiad ni, bydd treftadaeth mewn cyflwr gwell

Bydd gwelliannau i gyflwr ffisegol eich treftadaeth. Gallai'r gwelliannau ddeillio o waith atgyweirio neu adnewyddu neu waith i atal dirywiad pellach, fel trwsio to adeilad hanesyddol, diogelu archif, clirio ffosydd mewn caeau neu atgyweirio llong. Gallai gwelliannau hefyd ddeillio o waith newydd, er enghraifft cynyddu maint cynefin presennol er budd rhywogaeth sy'n flaenoriaeth, neu adeiladu adeilad newydd i warchod olion hanesyddol, archaeoleg neu gerbydau.

Sut fyddwch chi'n gwybod beth yr ydych wedi'i gyflawni?

Bydd y gwelliannau yn cael ei hadnabod drwy safonau a ddefnyddir gan arbenigwyr treftadaeth, a/neu gan bob yn fwy cyffredinol, er enghraifft mewn arolygon o ymwelwyr neu drigolion lleol.

Gyda'n buddsoddiad ni, bydd treftadaeth yn cael ei dehongli a'i hegluro'n well

Bydd esboniadau mwy eglur a/neu ffyrdd newydd neu well o gynorthwyo pobl i wneud synnwyr o dreftadaeth. Gallai hyn gynnwys arddangosfeydd newydd mewn amgueddfa; ap ffôn clyfar gyda gwybodaeth am fioamrywiaeth a geoamrywiaeth tirwedd; sgyrsiau neu deithiau mewn adeilad hanesyddol; arweiniad hygyrch i dŷ hanesyddol; neu wybodaeth ar-lein am archifau.

Sut fyddwch chi'n gwybod beth yr ydych wedi'i gyflawni?

Bydd ymwelwyr a defnyddwyr yn dweud wrthych bod y dehongliad a'r wybodaeth a ddarperir gennych o ansawdd uchel, yn hawdd eu defnyddio ac yn briodol ar gyfer eu hanghenion a'u diddordebau, eu bod yn gwella'u dealltwriaeth a'u profiad o dreftadaeth.

Gyda'n buddsoddiad ni, bydd treftadaeth yn cael ei chanfod/cofnodi

Bydd treftadaeth lle, person neu gymuned wedi cael ei chanfod/datgelu a/neu bydd cofnod o dreftadaeth ar gael i bobl yn awr ac yn y dyfodol. Gallai hyn gynnwys canfod llefydd neu gasgliadau sy'n berthnasol i gymuned benodol a darparu gwybodaeth amdanynt; cofnodi ieithoedd a thafodieithoedd; recordio atgofion pobl fel hanes llafar; cynnal arolygon o rywogaethau neu gynefinoedd a sicrhau bod data'r arolygon ar gael; catalogio a digideiddio archifau; gwneud cofnod o adeilad neu safle archaeolegol; neu gofnodi arferion neu draddodiadau lle neu gymuned.

Sut fyddwch chi'n gwybod beth yr ydych wedi'i gyflawni?

Bydd treftadaeth a oedd gynt ynghudd, na wyddai fawr neb amdani neu nad oedd yn hygyrch yn awr ar gael i'r cyhoedd; bydd ymwelwyr neu ddefnyddwyr yn dweud wrthych fod hon yn rhan bwysig o'n treftadaeth a'u bod yn ei gwerthfawrogi.

Yn ôl i dop y dudalen

Canlyniadau ar gyfer pobl

Credwn y dylai pobl o bob cymuned allu gweld eu treftadaeth yn cael ei hadlewyrchu yn ein stori genedlaethol. Mae'r prosiectau yr ydym yn eu hariannu yn ysbrydoli pobl ifanc i ddysgu a dod i ymwneud â threftadaeth. Maent yn helpu pobl i ganfod rôl wirfoddoli foddhaus a datblygu sgiliau, a  chreu miloedd a gyfleoedd ar gyfer diwrnod pleserus.

Gyda'n buddsoddiad ni, bydd pobl wedi datblygu sgiliau

Bydd unigolion wedi ennill sgiliau perthnasol i sicrhau bod treftadaeth yn cael gofal, rheolaeth, ei deall neu ei rhannu yn well (gan gynnwys, ymysg pethau eraill, cadwraeth. dysgu/addysgu, cynnal a chadw, sgiliau digidol a rheoli prosiect). Gallai gweithgareddau hyfforddi strwythuredig gynnwys rhaglen fentora anffurfiol, hyfforddiant mewn swydd neu gyrsiau allanol byr.

Sut fyddwch chi'n gwybod beth yr ydych wedi'i gyflawni?

Bydd pobl sy'n cymryd rhan yn eich prosiect, gan gynnwys staff a gwirfoddolwyr, yn gallu dangos cymhwyster mewn sgiliau newydd, penodol a, lle bo'n briodol, wedi ennill cymhwyster ffurfiol.

Gyda'n buddsoddiad ni, bydd pobl wedi dysgu am dreftadaeth

Bydd unigolion wedi datblygu'u gwybodaeth a'u dealltwriaeth o dreftadaeth oherwydd eich bod wedi rhoi cyfle iddynt brofi treftadaeth mewn ffyrdd sy'n cwrdd â'u hanghenion a'u diddordebau.

Sut fyddwch chi'n gwybod beth yr ydych wedi'i gyflawni?

Bydd oedolion, plant a phobl ifanc a gymerodd ran yn y prosiect, neu sy'n ymweld â'ch safle neu'n ymgysylltu â'ch treftadaeth mewn ffyrdd eraill e.e. drwy dechnoleg ddigidol, yn gallu dweud wrthych beth y maent wedi ei ddysgu am dreftadaeth a pha wahaniaeth y mae hyn yn ei wneud i'w bywydau. Byddant hefyd yn gallu dweud wrthych beth y maent yn ei wneud gyda'r wybodaeth a'r ddealltwriaeth honno; megis ei rhannu gyda phobl eraill, ei defnyddio yn eu bywyd proffesiynol neu gymdeithasol, neu ymgymryd ag astudiaeth bellach.

Gyda'n buddsoddiad ni, bydd pobl wedi newid eu hagweddau a/neu eu hymddygiad

Bydd unigolion yn meddwl yn wahanol am dreftadaeth neu eich cymuned, byddant wedi newid yr hyn a wnânt yn eu bywyd bob dydd, neu wedi cael eu hysbrydoli i gymryd rhyw fath o gamau personol.

Sut fyddwch chi'n gwybod beth yr ydych wedi'i gyflawni?

Byddwch yn gallu dangos fod y newidiadau hyn wedi digwydd o ganlyniad i'w profiad ar eich prosiect o'r straeon y bydd pobl eu hunain yn eu dweud wrthych. Er enghraifft,  gallai rhai pobl fod â syniad gwahanol am bwysigrwydd bioamrywiaeth neu'r cyfraniad a wneir gan bobl ifanc yn y gymuned; gallai eraill fod wedi dechrau gwneud gwaith cadwraeth neu roi heibio fandaleiddio cofeb leol. Efallai y byddant wedi ymuno â grŵp rheoli eich mudiad Cyfeillion, wedi penderfynu ar yrfa ym maes treftadaeth neu'n cymryd rhan mewn prosiectau cymunedol eraill.

Gyda'n buddsoddiad ni, bydd pobl wedi cael profiad pleserus

Bydd pobl sy'n cymryd rhan yn eich prosiect wedi canfod ei fod yn hwyl, yn ddiddorol ac yn rhoi boddhad. Byddwch yn darparu profiad pleserus drwy'r croeso a gynigiwch drwy roi gwasanaeth da i gwsmeriaid, a thrwy fod â'r adnoddau a'r offer priodol i bobl allu dod i ymwneud â threftadaeth.

Sut fyddwch chi'n gwybod beth yr ydych wedi'i gyflawni?

Bydd pobl yn dweud wrthych eu bod wedi mwynhau cyfleoedd ar gyfer rhyngweithio cymdeithasol; eu bod wedi hoffi bod yn rhan o dîm a chyflawni rhywbeth; eu bod wedi mwynhau dysgu am dreftadaeth; ac y bu modd iddynt ddathlu'u llwyddiannau. Bydd oedolion, plant a phobl ifanc sy'n ymgysylltu â'ch prosiect yn dweud wrthych bod eu hymweliad wedi cwrdd â'u disgwyliadau neu fynd y tu hwnt i hynny; eu bod wedi ei hoffi ddigon i gymryd rhan eto; neu eu bod wedi annog pobl eraill i gymryd rhan.

Gyda'n buddsoddiad ni, bydd pobl wedi gwirfoddoli amser

Bydd unigolion yn cyfrannu eu hamser a'u doniau ac yn canfod ei fod yn brofiad gwerthfawr. Byddant yn rhoi eu hamser i weithgareddau ar lefelau gwahanol - o arwain a rheoli prosiect i gynorthwyo mewn digwyddiadau neu greu gwefan.

Sut fyddwch chi'n gwybod beth yr ydych wedi'i gyflawni?

Bydd modd i wirfoddolwyr adrodd am fanteision personol beth bynnag fo'u profiad, eu cefndir a lefel eu hymgysylltiad. Gallai'r rhain gynnwys: sgiliau newydd; mwy o hyder; teimlad o bwrpas; lles gwell; teimlad o wneud cyfraniad at dreftadaeth a chymdeithas; neu ddylanwadu ar lwyddiant eich prosiect a'r ffordd y caiff ei ystyried yn y gymuned.

Yn ôl i dop y dudalen

Canlyniadau ar gyfer cymunedau

Mae treftadaeth wrth galon y diwydiant twristiaeth, yn denu ymwelwyr tramor ac yn dod â buddsoddiad i economïau lleol. Gall prosiectau treftadaeth roi egni o'r newydd i ardaloedd a esgeuluswyd, gan greu mannau bywiog i fyw a gweithio ynddynt. A gallant feithrin gwir ymdeimlad o gymuned.

Gyda'n buddsoddiad ni, caiff effeithiau amgylcheddol eu lleihau

Byddwch wedi lleihau i'r eithaf effeithiau amgylcheddol eich treftadaeth/safle ac, os yn bosibl, wedi eu gostwng o bwynt presennol neu linell sylfaen, ym meysydd allweddol: defnydd o ynni a dŵr, a chludiant ymwelwyr. Os yw eich prosiect wedi'i leoli ar safle, byddwch wedi cymryd cyfleoedd i wella bioamrywiaeth y safle (cynefinoedd a rhywogaethau).

Sut fyddwch chi'n gwybod beth yr ydych wedi'i gyflawni?

Ar derfyn eich prosiect bydd modd i chi adrodd ar yr adnoddau a ddefnyddiwyd gennych ar gyfer unrhyw waith ffisegol a wnaethoch a dangos bod yr allyriadau carbon a fydd yn deillio o'ch gweithgarwch parhaus ar eich safle cyn ised â phosibl.

Gyda'n buddsoddiad ni, bydd mwy o bobl ac ystod ehangach o bobl wedi ymgysylltu â threftadaeth

Bydd mwy o bobl yn ymgysylltu â threftadaeth a bydd y gynulleidfa hon yn fwy amrywiol na chyn eich prosiect. Bydd newidiadau wedi digwydd o ganlyniad uniongyrchol i'ch prosiect, ac yn benodol eich gwaith datblygu cynulleidfa ac ymgynghori â'r gymuned, drwy gasglu a dadansoddi gwybodaeth am y bobl sy'n ymwneud â'ch treftadaeth - a'r rhai nad ydynt - cyn yn ystod ac ar ôl eich prosiect.

Sut fyddwch chi'n gwybod beth yr ydych wedi'i gyflawni?

Bydd modd i chi ddangos bod proffil eich cynulleidfa wedi newid; er enghraifft, mae'n cynnwys pobl o ystod ehangach o oedrannau, ethnigrwydd a chefndiroedd cymdeithasol; mwy o bobl anabl; neu grwpiau o bobl sydd erioed wedi ymgysylltu â'ch treftadaeth o'r blaen. Bydd modd i chi ddangos sut y mae mwy o bobl, a gwahanol bobl, yn ymgysylltu â threftadaeth fel ymwelwyr, cyfranogwyr mewn gweithgareddau, neu wirfoddolwyr, yn ystod eich prosiect a phan fydd wedi dod i ben.

Gyda'n buddsoddiad ni, bydd eich ardal/cymuned leol yn lle gwell i fyw, i weithio ac i ymweld â hi

Bydd gan drigolion lleol well ansawdd bywyd a bydd yr ardal yn gyffredinol yn fwy deniadol. O ganlyniad i wella ymddangosiad safleoedd treftadaeth neu'r cyfleoedd yr ydych wedi'u darparu i bobl leol ymweld, defnyddio ymwneud â threftadaeth a'i mwynhau, bydd preswylwyr yn adrodd eu bod yn teimlo mwy o falchder yn eu hardal leol a/neu fod ganddynt ymdeimlad cryfach o berthyn.

Sut fyddwch chi'n gwybod beth yr ydych wedi'i gyflawni?

Bydd aelodau'r gymuned yn nodi mwy o deimlad o ddealltwriaeth ar y cyd a gwell teimlad o ddod ymlaen gyda'i gilydd.  Bydd ymwelwyr â'ch prosiect treftadaeth hefyd yn dweud wrthych bod yr ardal wedi gwella o ganlyniad uniongyrchol i'r prosiect, yn ogystal â'r hyn y maent yn ei werthfawrogi amdano.

Gyda'n buddsoddiad ni, bydd eich economi leol wedi cael hwb

Bydd incwm ychwanegol ar gyfer busnesau lleol presennol a/neu bydd busnesau newydd yn eich ardal leol. Byddwch yn gallu dangos fod busnesau lleol wedi cael budd o'ch prosiect. Bydd hyn oherwydd eich bod wedi gwario eich grant yn lleol, neu am eich bod wedi annog mwy o ymweliadau twristiaeth â'r ardal leol, neu am eich bod wedi darparu eiddo newydd ar gyfer busnesau a symudodd i'r ardal neu a ehangodd eu gweithrediadau o fewn yr ardal.

Sut fyddwch chi'n gwybod beth yr ydych wedi'i gyflawni?

Bydd modd i chi ddangos fod y newidiadau hyn wedi digwydd o ganlyniad uniongyrchol i'ch prosiect yn defnyddio gwybodaeth am yr economi leol cyn ac ar ôl eich prosiect a oedd ar gael gan sefydliadau fel yr awdurdod lleol neu sefydliad twristiaeth.

Gyda'n buddsoddiad ni, bydd eich mudiad yn fwy gwydn

Bydd gan eich mudiad fwy o gapasiti i wrthsefyll bygythiadau ac addasu i amgylchiadau sy'n newid er mwyn rhoi dyfodol sefydlog i chi. Byddwch yn cyflawni'r gwydnwch ychwanegol hwn drwy lywodraethu cryfach a mwy o ymgysylltu lleol â'ch mudiad; cynnydd yn sgiliau'r rheolwyr a'r staff; adnoddau newydd o ran arbenigedd a chyngor; a gweithio mewn partneriaeth i rannu gwasanaethau, staff ac adnoddau.

Sut fyddwch chi'n gwybod beth yr ydych wedi'i gyflawni?

Efallai y bydd gennych wirfoddolwyr newydd sy'n cynyddu eich capasiti a'ch sgiliau; neu ffynonellau newydd o incwm drwy weithgarwch masnachol, gwaddolion, neu raglenni codi arian newydd. Bydd modd i chi ddangos fod eich mudiad yn gryfach ac mewn sefyllfa well ar gyfer y dyfodol o ganlyniad i'r newidiadau a wnaethoch fel rhan o'ch prosiect.

Yn ôl i ben y dudalen