Sut y gwneir penderfyniadau ariannu

Caiff pob cais ei asesu gan swyddogion gwaith achos profiadol wedi'u lleoli mewn swyddfeydd CDL ledled y DU.

Maen nhw'n edrych a yw'r prosiect yn berthnasol i dreftadaeth yn y DU a'r gwahaniaeth y bydd yn ei wneud. Bydd swyddogion gwaith achos hefyd yn asesu pa mor alluog yw eich sefydliad i gyflawni'r prosiect, pa mor dda y mae wedi'i gynllunio, a gwerth am arian cyffredinol eich cynigion.

Gall yr asesiad gymryd rhwng wyth wythnos am geisiadau grant llai a sawl mis am symiau mwy. I gael rhagor o fanylion am yr amserlenni a'r modd y caiff ceisiadau eu hasesu, gweler yr arweiniad ymgeisio ar gyfer y rhaglen yr ydych yn ymgeisio amdani.

Ar ôl yr asesiad gwneir penderfyniad a ddylid dyfarnu cyllid ai peidio. Gan ddibynnu ar y rhaglen grant a'r swm yr ydych yn gwneud cais amdano, gwneir penderfyniadau cyllido gan ein:

  • Bwrdd Ymddiriedolwyr - ar gyfer ceisiadau grant mwy na £2miliwn*, ceisiadau rownd gyntaf o dan y rhaglen Treftadaeth Treflun. Bydd Bwrdd yr Ymddiriedolwyr hefyd fel arfer yn gwneud penderfyniadau ariannu ynghylch prosiectau sydd â gweithgareddau sylweddol ac yn darparu buddion mewn mwy nac un rhanbarth neu genedl.
  • Pwyllgorau Lleol ar gyfer ceisiadau grant rhwng £100,000 a £2 miliwn, cyflwyniadau ail rownd o dan Treftadaeth Treflun, Parciau i Bobl a Phartneriaethau Tirwedd.**
  • Penaethiaid cenedl a rhanbarth - ar gyfer ceisiadau grant hyd at £100,000, bydd eich cais yn cael ei drafod mewn cyfarfodydd ymgynghorol misol yn eich swyddfa CDL lleol. Ar ôl y cyfarfod, bydd penderfyniad yn cael ei wneud ar eich cais gan Bennaeth eich swyddfa CDL lleol.
Yn ôl i ben y dudalen