Grantiau Treftadaeth

Grantiau o £100,000 i £5,000,000
P'un a ydych am achub adeilad hanesyddol, ailfywiogi casgliad neu gofnodi straeon pobl, gall Grantiau Treftadaeth eich helpu gyda dyfarniadau dros £100,000.
Pafiliwn De La Warr, Bexhill

Mae'r rhaglen Grantiau Treftadaeth ar gyfer prosiectau treftadaeth mwy o unrhyw fath.

Gyda'n cymorth ni, gallwch sefydlu cloddfa archeolegol, helpu pobl i ddysgu sgiliau traddodiadol sydd wedi’u colli, gofalu am rywogaethau a chynefinoedd prin a llawer mwy.

Aiff ceisiadau drwy broses sy’n cynnwys dwy rownd. Mae hyn er mwyn i chi gael gwneud cais yn gynnar wrth gynllunio eich prosiect a chael syniad o ba mor debygol yw hi y caiff ei ariannu. Yna, gallwch anfon eich cynigion manwl atom. Yn y rownd gyntaf gallwch hefyd ofyn am gyllid i ddatblygu eich prosiect.

Mwy am y rhaglen grant yma

Rydym yn frwdfrydig iawn am y gwahaniaeth y mae ein prosiectau yn ei wneud i dreftadaeth, pobl a chymunedau. Rydym yn ystyried canlyniadau y bydd eich prosiect yn eu cyflawni yn ein hasesiad. Gallwch ddarllen mwy am y rhain yn yr arweiniad ymgeisio.

Dyma rai dogfennau ategol rydym yn awgrymu'n gryf eich bod yn darllen:

Gellir canfod y dogfennau hanfodol ar ein tudalen Arweiniad ar gyfer ymgeisio.

Os oes gennych gwestiwn am wneud cais, neu gyflawni prosiect, ymunwch â'n Cymuned Ar-lein i gael cyngor oddi wrth dderbynwyr grant eraill sydd eisoes wedi cwblhau eu prosiectau.

Pryd gallwch wneud cais

Penderfyniadau cyn Rhagfyr 2018

Ceisiadau grant dros £100,000 ac o dan £1miliwn (gan gynnwys arian datblygu)

Caiff ceisiadau rownd gyntaf eu hasesu o fewn tri mis, ac ar ôl hynny gwneir penderfyniadau ariannu yn y cyfarfod penderfynu chwarterol nesaf. I ganfod pa bryd y cynhelir y cyfarfodydd, a pha bryd yr ydych yn debygol o gael penderfyniad, gweler y dyddiadau cau ceisiadau a phenderfyniadau cyllido ar gyfer eich ardal chi.

Sylwer: y dyddiad cau diwethaf ar gyfer ceisiadau ar gyfer grantiau dros £100,000 o dan ein Fframwaith Strategol presennol fydd 16 Awst 2018 er mwyn cael penderfyniad ym mis Tachwedd neu Ragfyr 2018.

Rhaid derbyn ceisiadau i'r ail rownd hyd at 24 mis ar ôl penderfyniad y rownd gyntaf. Mae'r rhain hefyd yn cael eu hasesu o fewn tri mis, ac ar ôl hynny gwneir penderfyniad yn y cyfarfod penderfynu chwarterol nesaf ar gyfer eich ardal chi.

Ceisiadau grant o fwy na £1 miliwn ac o dan £5 miliwn (gan gynnwys unrhyw arian datblygu)

Rhaid derbyn ceisiadau rownd gyntaf neu ail a'r holl ddeunyddiau ategol erbyn:

  • 15 Mawrth 2018 am benderfyniad ym mis Mehefin 2018
  • 14 Mehefin 2018 am benderfyniad ym mis Medi 2019
  • 16 Awst 2018 am benderfyniad ym mis Rhagfyr 2019

Penderfyniadau yn 2019

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri ar hyn o bryd yn ymgynghori a datblygu ei fframwaith cyllido strategol ar gyfer 2019 a’r dyfodol.

Rhwng diwedd Rhagfyr 2018 a Mawrth 2019, ni fydd CDL yn derbyn unrhyw geisiadau rownd gyntaf ar gyfer penderfyniadau. Byddwn yn parhau i dderbyn ceisiadau ail rownd. Bydd dyddiadau cau terfynol ar gyfer ceisiadau am benderfyniadau yn 2019/20 yn cael eu cyhoeddi pan fydd y gwaith yma wedi’i gwblhau. 

Fel canllaw bras i gynorthwyo cynllunio ar gyfer y rhai sy’n datblygu ceisiadau ar hyn o bryd rydym yn disgwyl mai’r dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau a deunydd ategol fydd:

Ceisiadau grant o fwy na £1m ac o dan £5m (gan gynnwys unrhyw arian datblygu) 

  • 4 Rhagfyr 2018 am benderfyniad ym mis Mawrth 2019 – dim ond ceisiadau ail rownd fydd yn cael eu derbyn.
  • 1 Mawrth 2019 am benderfyniad ym mis Mehefin 2019
  • 4 Mehefin 2019 am benderfyniad ym mis Medi 2019
  • 1 Awst 2019 am benderfyniad ym mis Rhagfyr 2019

Bydd rhaid i ni dderbyn cais yr ail rownd a deunyddiau ategol erbyn un o’r dyddiadau uchod ar gyfer ceisiadau grant rhwng £1m a £5m. Gellir cyflwyno ceisiadau ail rownd hyd at 24 mis ar ôl cael cymeradwyaeth rownd gyntaf.

Bydd yn rhaid cytuno ar ddyddiadau hwyrach ar gyfer ceisiadau ail rownd gyda’ch swyddfa leol.

Ceisiadau grant o £5m a mwy

Nid ydym yn ariannu ceisiadau am grantiau o £5 miliwn a throsodd (Llwyth Mawr) yn 2019.

Dylai ceisiadau ail rownd ar gyfer ceisiadau am grant o £5miliwn a throsodd ddefnyddio’r dyddiadau uchod.

Gellir cyflwyno ceisiadau ail rownd hyd at 24 mis ar ôl cymeradwyaeth rownd gyntaf.

 

 

 

Prosiectau

Front view of The Station, Richmond Credyd: Front view of The Station, Richmond

A volunteer-run charity acquired Grade II* listed Richmond Station in North Yorkshire and transformed it into a self-sustaining heritage and leisure attraction for the local community.

Responding to an identified skills shortage within the heritage sector and drawing on its expertise as a youth charity supporting young

The project coincided with the celebrations for the birth of Portsmouth’s famous literary son, Charles Dickens.

Cynnwys perthnasol

Pobl yng Nghaerdydd a Casnewydd wedi cofndoi atgofion rheiny oedd yn gweithio yn ysbyty Ely.
Experience Barnsley rejuvenated the local town hall, creating a space dedicated to the history and people of Barnsley.
The National Trust (NT) sought to attract local families to four London properties, working with children and parents to create new, interactive interpretation, and…
Yn ôl i ben y dudalen