Partneriaethau Tirwedd

Grantiau o £100,000 i £3,000,000
O fynyddoedd mawreddog i gefn gwlad agored ac arfordiroedd gwyntog, gallwch warchod ardaloedd o gymeriad nodedig o ran tirlun gyda grantiau rhwng £100,000 - £3 miliwn.

Mae tirweddau yn rhan bwysig o'n gorffennol ac yn chwarae rhan bwysig yn ein bywydau heddiw. Dyna pam ein bod yn awyddus i gynorthwyo i'w gwarchod a chael mwy o bobl i ymwneud â gofalu amdanynt yn y tymor hir.

Mae cynlluniau Partneriaeth Tirwedd yn rhoi cadwraeth treftadaeth wrth galon adfywio gwledig a lled-drefol. Bydd mudiadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol yn cydweithio i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i dirweddau a chymunedau yn y tymor hir. Maent yn gwneud hyn drwy warchod cynefinoedd ar raddfa tirwedd, gan hyrwyddo rheolaeth gydlynol, adfywio hen sgiliau a llawer mwy. Mae prosiectau'n gwneud cyfraniad sylweddol at waith yn y DU ar weithredu'r Confensiwn Tirwedd Ewropeaidd.

 

Mwy am y rhaglen grant yma

Rydym yn frwdfrydig iawn am y gwahaniaeth y mae ein prosiectau yn ei wneud i dreftadaeth, pobl a chymunedau. Rydym yn ystyried y naw canlyniadau y bydd eich prosiect yn eu cyflawni yn ein hasesiad. Gallwch ddarllen mwy am y rhain yn yr arweiniad ymgeisio.

Aiff ceisiadau drwy broses yn cynnwys dwy rownd. Mae hyn er mwyn i chi gael gwneud cais yn gynnar wrth gynllunio eich prosiect a chael syniad a yw'n debygol o gael grant ai peidio. Yna gallwch anfon eich cynigion manwl atom. Yn y rownd gyntaf gallwch hefyd ofyn am gyllid i ddatblygu eich prosiect.

Mae yna ddogfennau ychwaengol yr ydym yn ei awgrymu'n gryf eich bod yn darllen:

Gellir canfod y darllen hanfodol yma ar ein tudalen Arweiniad ar gyfer gwneud cais.

Os oes gennych gwestiwn am wneud cais, neu gyflawni prosiect, ymunwch â'n Cymuned Ar-lein i gael cyngor oddi wrth grantïon sydd eisoes wedi gorffen prosiect eu hun.

Pryd gallwch wneud cais

Rhaid i ni dderbyn eich cais i'r rownd gyntaf a'r holl ddogfennau ategol erbyn 12yp ar 1 Mehefin ar gyfer penderfyniad ym mis Hydref.

Rhaid derbyn ceisiadau i'r ail rownd a'r dogfennau ategol hyd at 24 mis ar ôl penderfyniad y rownd gyntaf. Maent yn cael eu hasesu o fewn pedwar mis, ac ar ôl hynny gwneir penderfyniadau cyllido yng nghyfarfod penderfynu chwarterol nesaf y pwyllgor ar gyfer eich ardal chi. I ganfod pa bryd y cynhelir y cyfarfodydd, a pha bryd yr ydych yn debygol o gael penderfyniad, gweler y dyddiadau cau ceisiadau a phenderfyniadau cyllido ar gyfer eich ardal chi.

Prosiectau

View from Middlesmoor on the Upper Nidderdale Valley Credyd: View from Middlesmoor on the Upper Nidderdale Valley

To conserve the special history, wildlife and heritage of the area, a grant of £1,213,300 has been awarded towards a major project that

View overlooking Adwick Washlands Credyd: View overlooking Adwick Washlands

The landscape left scarred by mining, glassworks and ironworks industries is gradually being crept over by nature which is reclaiming it

Ingleborough Dales Credyd: Ingleborough Dales

Stories in Stone has received a development grant of £99,100 towards a bigger project that will seek to inspire local people to protect

Cynnwys perthnasol

The landscapes bordering four of the UK’s biggest cities will be repaired, protected and opened up to people living in urban areas.
Yn ôl i ben y dudalen