Menter Treftadaeth

Grantiau o £100,000 i £5,000,000
Mae cost atgyweirio adeilad hanesyddol a esgeuluswyd yn aml mor uchel fel nad yw'n fasnachol hyfyw ei adfer. Mae Menter Treftadaeth yn gwneud cynlluniau o'r fath yn bosibl drwy ariannu costau atgyweirio gyda grantiau rhwng £100,000 - £5 miliwn.
  • Please note: the last deadline for applications for all grants over £100,000 under our current Strategic Framework will be 16 August 2018 for a decision in November or December 2018.
Gweithdai Butchers yn Sheffield

Gall adeiladau hanesyddol ddenu busnesau ffyniannus a hybu twf economaidd. Eto i gyd mae llawer yn wag ac yn adfeiliedig oherwydd y costau uchel o'u hachub.

Mae Menter Treftadaeth yn helpu cymunedau i atgyweirio mannau hanesyddol sydd wedi dadfeilio, gan roi defnydd newydd a chynhyrchiol iddynt. Drwy ariannu costau atgyweirio a gwneud yr adeiladau hyn yn fasnachol hyfyw, rydym yn gobeithio rhoi bywyd newydd i safleoedd gwag. Mae mudiadau dielw yn gweithio gyda phartneriaid preifat i gynhyrchu twf economaidd, a chreu swyddi a chyfleoedd yn y mannau hynny sydd eu hangen fwyaf.

Mwy am y rhaglen grant yma

Rydym yn frwdfrydig iawn am y gwahaniaeth y mae ein prosiectau yn ei wneud i dreftadaeth, pobl a chymunedau. Rydym yn ystyried y canlyniadau y bydd eich prosiect yn eu cyflawni yn ein hasesiad. Gallwch ddarllen mwy am y rhain yn yr arweiniad ymgeisio.

Aiff ceisiadau drwy broses yn cynnwys dwy rownd. Mae hyn er mwyn i chi gael gwneud cais yn gynnar wrth gynllunio eich prosiect a chael syniad a yw'n debygol o gael grant ai peidio. Yna gallwch anfon eich cynigion manwl atom. Yn y rownd gyntaf gallwch hefyd ofyn am gyllid i ddatblygu eich prosiect.

Mae yna rai dogfennau ychwanegol yr ydym yn awgrymu'n gryf eich bod yn darllen:

Gellir canfod y darllen hanfodol yma ar ein tudalen Arweiniad ar wneud cais.

Os oes gennych gwestiwn am wneud cais, neu gyflawni prosiect, ymunwch â'n Cymuned Ar-lein i gael cyngor oddi wrth grantïon sydd eisoes wedi gorffen prosiect eu hun.

Pryd gallwch wneud cais

Ceisiadau grant dros £100,000 a dan £2miliwn (gan gynnwys arian datblygu)

Caiff ceisiadau rownd gyntaf eu hasesu o fewn tri mis, ac ar ôl hynny gwneir penderfyniadau cyllido yn y cyfarfod penderfynu chwarterol nesaf. I ganfod pa bryd y cynhelir y cyfarfodydd, a pha bryd yr ydych yn debygol o gael penderfyniad, gweler y dyddiadau cau ceisiadau a phenderfyniadau cyllido ar gyfer eich ardal chi.

Rhaid derbyn ceisiadau i'r ail rownd hyd at 24 mis ar ôl penderfyniad y rownd gyntaf. Mae'r rhain hefyd yn cael eu hasesu o fewn tri mis, ac ar ôl hynny gwneir penderfyniad yn y cyfarfod penderfynu chwarterol nesaf ar gyfer eich ardal chi.

Ceisiadau am grant o £2 miliwn a than £5 miliwn (gan gynnwys unrhyw arian datblygu)

Rhaid i ni dderbyn eich cais i'r rownd gyntaf a'r holl ddogfennau ategol erbyn:

  • 16 Mawrth am benderfyniad ym mis Mehefin 2017
  • 15 Mehefin am benderfyniad ym mis Medi 2017
  • 31 Awst am benderfyniad ym mis Rhagfyr 2017
  • 7 Rhagfyr am benderfyniad ym mis Mawrth 2018
  • 15 Mawrth 2018 am benderfyniad ym mis Mehefin 2018
  • 14 Mehefin 2018 am benderfyniad ym mis Medi 2018

Mae'r un dyddiadau cau yn berthnasol i geisiadau ail-rownd a dogfennau ategol. Rhaid derbyn y rhain hyd at 24 mis ar ôl penderfyniad y rownd gyntaf.

Yn ôl i ben y dudalen