Prosiect Gwiwerod Coch Ynys Môn - Hafan Ynysol

Gwneud gwahaniaeth

Sut llwyddodd y prosiect sicrhau canlyniadau CDL ar gyfer treftadaeth

  • Mae Ynys Môn nawr yn cynnal  y boblogaeth fwyaf o wiwerod coch yng Nghymru. Maen nhw’n bresennol ar draws yr ynys ac maent hefyd wedi lledu i’r tir mawr cyfagos.
  • Mae mwy o bobl, yn cynnwys perchnogion tir a thrigolion y tir mawr, yn deall cadwraeth rhywogaethau ac yn gallu cyfrannu at waith i warchod gwiwerod coch yn y dyfodol.

Sut llwyddodd y prosiect sicrhau canlyniadau CDL ar gyfer pobl

  • Mae grŵp craidd o  20-30 gwirfoddolwr wedi datblygu eu dealltwriaeth o gadwraeth gwiwerod coch. Mae grŵp ehangach o wirfoddolwyr wedi cael cyfle i fod yn wyddonwyr y werin drwy rannu cofnodion ac arsylwadau.
  • Mae tua 4,700 o oedolion a 2,800 o blant wedi dod i gysylltiad â gwiwerod coch ac wedi dysgu am eu cadwraeth drwy ddigwyddiadau a gweithgareddau amrywiol. Mae’r rhain wedi cynnwys cystadlaethau barddoniaeth a ffotograffiaeth, pypedwaith ac adrodd straeon, adeiladu blychau nythu, creu dyddiaduron fideo, gosod gwe-gamerâu a gwylio gwiwerod mewn 4 lleoliad penodol ac mewn coed a gerddi lleol.
  • Mae pob ysgol gynradd ar Ynys Môn wedi dysgu am wiwerod coch drwy 70 o ddigwyddiadau a thrwy ddeunyddiau a ddatblygwyd ar eu cyfer. Mae myfyrwyr wedi datblygu sgiliau a derbyn cymwysterau drwy gymryd rhan yn y prosiect.

Sut llwyddodd y prosiect sicrhau canlyniadau CDL ar gyfer cymunedau

  • Sefydlwyd cymuned gref o 800+ gwirfoddolwr ar draws Ynys Môn, yn bennaf drwy ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol.
  • Mae pobl o bob cefndir, oedran a gallu wedi mwynhau gwiwerod coch oherwydd i’r prosiect ganolbwyntio ar ddod â gwiwerod coch yn agosach atynt drwy greu llwybrau a mannau arsylwi ger trefi a meysydd parcio, a thrwy annog gwiwerod coch i symud i gynefineodd amrywiol gerllaw cartrefi.
  • Mae arwyddion newydd a diddordeb brwd y cyfryngau torfol wedi cynyddu potensial gwiwerod coch i gyfrannu at dwristiaeth ar Ynys Môn.

Gwersi a ddysgwyd

  • Mae datblygu a chynnal rhwydwaith o bobl leol i gymryd perchnogaeth o brosiectau cadwraeth yn hanfodol i sichrau cynaladwyedd hirdymor.
  • Rhaid cael cynllun cyfathrebu cadarn er mwyn ymdrin â phryderon y cyhoedd ynglŷn â gwaith sy’n golygu difa anifeiliaid.

 

Yn ôl i ben y dudalen