Polisi preifatrwydd

Mae preifatrwydd a diogelwch y wybodaeth bersonol a roddwch yn hynod bwysig i ni. Mae'r polisi preifatrwydd yma yn esbonio sut a pham yr ydym yn defnyddio'ch data personol. Ni fyddwn yn gwerthu, rhentu, dosbarthu na datgelu gwybodaeth amdanoch chi fel unigolyn na'ch defnydd personol o'r Safle heb eich caniatâd neu oni bai ei bod yn ofynnol neu'n cael caniatâd i wneud hynny yn ôl y gyfraith.

Pwy ydym ni

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri (CDL) yn enw gweithredol Ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol.

Gwefan y DU yw gwefan Cronfa Dreftadaeth y Loteri ac mae'n cydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data perthnasol fel Deddf Diogelu Data 2018 (DPA 2018) a Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol yr UE (GDPR).

Mae CDL yn reoleiddwyr data at y dibenion fel y'u diffinnir gan DPA 2018 a GDPR.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau yn ymwneud â'r polisi preifatrwydd yma neu sut rydym yn defnyddio'ch data personol, anfonwch nhw at Colin Bailey (ColinB@hlf.org.uk) neu eu postio i'r Swyddog Diogelu Data, Cronfa Dreftadaeth y Loteri, 7 Holbein Place, Llundain SW1W 8NR.

Yr hyn sydd ei angen arnom

Bydd y wybodaeth a gasglwn yn dibynnu arnoch os ydych chi'n ymuno â'n Cymunedau Ar-lein neu'n gwneud cais am grant. Yn y naill achos neu'r llall, rydym yn casglu'r wybodaeth bersonol lleiaf sydd ei angen arnom i gyflwyno'r gwasanaeth i chi. Bydd hyn yn cynnwys eich enw, eich cyfeiriad e-bost, ac unrhyw ddewisiadau personol rydych chi'n eu dewis.

Am ba hyd y byddwn yn ei gadw

Bydd y data personol a ddefnyddiwn ar gyfer anfon newyddion neu hysbysiadau i chi trwy e-bost yn cael ei gadw gennym ni nes i chi roi gwybod i ni nad ydych am dderbyn yr wybodaeth hon bellach.

Mae yna bolisi cadw data gwahanol ar gyfer gwybodaeth a ddarperir yn ystod cais am grant. Datgelir hyn yn ystod y broses ymgeisio. Bydd yn amrywio yn ôl os oedd eich cais yn llwyddiannus ai peidio ac ar natur y wobr.

Rhestrau postio

Os ydych yn tanysgrifio i'n rhestrau postio (e.e. eFwletinau) ar gyfer newyddion a gwybodaeth arall, byddwn hefyd yn gofyn i chi ateb gwahanol gwestiynau cyffredinol amdanoch eich hun. Gofynnir i chi nodi'r meysydd y mae gennych ddiddordeb ynddynt, fel y gallwn deilwra'r wybodaeth a anfonwn atoch i gynnwys y cynnyrch newydd a'r cynigion arbennig y credwn allai fod o ddiddordeb i chi. Fe allwch chi newid y dewisiadau hyn trwy logio i mewn a diweddaru'ch proffil.

Efallai y byddwn hefyd yn defnyddio'r Wybodaeth a gasglwn i roi gwybod i chi am newidiadau swyddogaethol pwysig a newidiadau i'r wefan, gwasanaethau sy'n ymwneud â'n dosbarthiad gwasanaethau, neu wybodaeth a allai fod o ddiddordeb arbennig i chi (lle rydych chi wedi rhoi caniatâd i ni wneud hyn).

Os ydych chi am roi'r gorau i dderbyn gwybodaeth ar unrhyw adeg, dewiswch y ddolen 'Dad-danysgrifio' ar waelod unrhyw gyfathrebiadau yr ydych efallai wedi’i dderbyn gennym ni. Dim ond pan fyddwch yn rhoi caniatâd i ni y byddwn ni’n cadw eich data personol. Os byddwch yn dad-danysgrifio, bydd eich gwybodaeth bersonol yn cael ei ddileu.

Ceisiadau grant

Mae’n rhaid i chi fod o leiaf deunaw oed er mwyn gwneud cais neu ymholiad cais am grant. Byddwn yn defnyddio a chadw unrhyw wybodaeth bersonol yr ydych yn ei rhoi i ni yn unol â'r ddeddfwriaeth berthnasol i ddiogelu data, ac fel y cynghorwyd yn ystod y broses ymgeisio.

Efallai y byddwn yn defnyddio'ch manylion cyswllt i'ch hysbysu am ein gwaith, (gan gynnwys trwy e-bost, lle rhoddwyd cyfeiriad e-bost), oni bai eich bod wedi nodi y byddai'n well gennych beidio â derbyn gwybodaeth gennym ni nad yw'n gysylltiedig â'ch cais neu grant.

Arolygon a grwpiau defnyddwyr

Rydym bob amser yn anelu at wella'r gwasanaethau a gynigiwn. O ganlyniad byddwn yn achlysurol yn holi ein cwsmeriaid gan ddefnyddio arolygon. Mae cymryd rhan mewn arolygon yn wirfoddol, a does dim gorfodaeth arnoch i ateb unrhyw arolwg y gallech ei dderbyn gennym. Os byddwch yn dewis gwneud hynny, byddwn yn trin y wybodaeth a ddarparwch gyda'r un safon uchel o ofal a roddwn i'r holl wybodaeth arall am gwsmeriaid.

Dolenni at safleoedd trydydd partïon

Nodwch, os gwelwch yn dda, ein bod yn darparu dolenni at safleoedd eraill, nad ydynt, efallai, yn cael eu rheoli gan y polisi preifatrwydd hwn, a dylech edrych ar bolisi preifatrwydd y safleoedd hynny i gael mwy o wybodaeth.

Patrymau traffig / Ystadegau'r Safle

Gallwn fonitro patrymau traffig cwsmeriaid, defnydd o'r Safle a gwybodaeth gysylltiedig am y Safle er mwyn gwneud y gorau och defnydd o'r Safle ac fe allwn roi ystadegau crynswth i drydydd parti sydd ag enw da, ond ni fydd yr ystadegau hyn yn cynnwys dim gwybodaeth bersonol sy'n nodi pwy ydych.

Trosglwyddo i drydydd partïon

Efallai y byddwn hefyd yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda'n cyflenwyr er mwyn hwyluso arolygon a dadansoddiad arolygon. Rydym yn sicrhau bod ein cyflenwyr yn amddiffyn eich gwybodaeth bersonol mor ddiogel ag y gwnawn.

Ar gyfer ymgeiswyr grant, efallai y byddwn yn rhannu eich data personol gydag un o'r ymgynghorwyr ar ein Cofrestr Gwasanaethau Cefnogol os cânt eu penodi i'ch cynorthwyo chi ar eich prosiect.

Nid ydym yn trosglwyddo'ch data i unrhyw drydydd parti sydd wedi'u lleoli y tu allan i'r UE.

Eich hawliau

Os oes unrhyw newid yn cael ei wneud i'r wybodaeth a ddarperir gennych wrth danysgrifio i'r gwasanaethau wefan, mae’n rhaid i chi ddiweddaru eich proffil trwy logio i mewn neu rhowch wybod i ni os gwelwch yn dda.

Os ydych chi o'r farn bod y wybodaeth a gawn arnoch ar unrhyw adeg yn anghywir, gallwch ofyn am weld y wybodaeth a'i chael wedi'i gywiro neu ei ddileu. Os hoffech chi gwyno ynghylch sut yr ydym wedi trin eich gwybodaeth bersonol, gallwch gysylltu â'n Swyddog Diogelu Data Colin Bailey (ColinB@hlf.org.uk) a fydd yn ymchwilio i'r mater.

Os nad ydych yn fodlon â'n hymateb neu os ydych yn credu ein bod yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, nid yn unol â'r gyfraith, gallwch gwyno i Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).

Diwygiadau i'r polisi preifatrwydd yma

Yn achlysurol, gallwn ddiwygio'r polisi preifatrwydd hwn, gyda newidiadau o'r fath yn dod i rym unwaith y byddant wedi'u gosod ar y Safle a thrwy barhau i ddefnyddio'r Safle, ystyrir eich bod yn derbyn unrhyw newidiadau o'r fath.

 

Yn ôl i ben y dudalen