Polisi preifatrwydd

The privacy and security of the personal information you provide is extremely important to us. This privacy policy explains how and why we use your personal data. We will not sell, rent, distribute or disclose information about you as an individual or your personal usage of the Site without your consent or unless required or permitted to do so by law.

Mae'r Safle yn wefan a leolir yn y DU ac mae'n cymryd gofal rhesymol i gydymffurfio â gofynion Deddf Diogelu Data'r DU 1998 (‘y Ddeddf’) yn ymwneud â'r wybodaeth bersonol a roddwch ar y Safle. Mae'r Safle'n defnyddio system ddiogelwch sy'n gwarchod eich gwybodaeth rhag cael ei defnyddio heb ganiatâd.  Fodd bynnag, gan na ellir gwarantu bod trosglwyddo unrhyw ddata dros y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel, ni allwn sicrhau na gwarantu diogelwch unrhyw wybodaeth a drosglwyddwch i ni, ac rydych yn gwneud hynny ar eich cyfrifoldeb eich hun.

Ac eithrio fel y darperir isod, ni fyddwn yn gwerthu, llogi, dosbarthu na datgelu gwybodaeth amdanoch fel unigolyn nac am eich defnydd personol o'r Safle (‘Gwybodaeth’) heb eich caniatâd chi, neu os na fydd yn ofynnol i ni wneud hynny neu y caniateir i ni wneud hynny drwy gyfraith. Gall y wybodaeth a gasglwn gynnwys enw, cyfeiriad danfon, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, ac unrhyw hoffterau personol.

Diweddaru eich gwybodaeth

Os bydd unrhyw wybodaeth a ddarparwch wrth danysgrifio ar gyfer y gwasanaethau ar y Safle'n newid, a wnewch chi, os gwelwch yn dda, ddiweddaru eich proffil drwy fewngofnodi neu fel arall rhowch wybod i Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Mynediad at eich gwybodaeth

Rydym yn rheolwyr data i ddibenion y Ddeddf ac os byddwch yn dymuno gwneud cais am fynediad at eich Gwybodaeth a ddelir gennym ni, cysylltwch â Gwasanaethau Cwsmeriaid.

Rhestri postio

Os ydych yn tanysgrifio i'n rhestri postio (e.e. eFwletinau) ar gyfer newyddion a gwybodaeth arall, byddwn hefyd yn gofyn i chi ateb gwahanol gwestiynau cyffredinol amdanoch eich hun. Gofynnir i chi nodi'r meysydd y mae gennych ddiddordeb ynddynt, fel y gallwn deilwra'r wybodaeth a anfonwn atoch i gynnwys y cynnyrch newydd a'r cynigion arbennig y credwn allai fod o ddiddordeb i chi.

Cylchlythyr

Os ydych chi'n tanysgrifio i'n cylchlythyr ac y byddwch ar unrhyw adeg eisiau stopio derbyn hwn neu unrhyw wybodaeth arall y gallech fod wedi gofyn amdani gennym ni neu unrhyw gwmni arall, anfonwch e-bost at Gwasanaethau Cwsmeriaid yn y cyfeiriad a roddir ar ein cyfer uchod neu dewiswch y ddolen Diddymu Tanysgrifiad ar waelod unrhyw gyfathrebiad yr ydych wedi'i dderbyn gennym.

Ceisiadau grant

Os byddwch yn gwneud cais neu ymholiad cyn-cais am grant, rhaid i chi fod yn ddeunaw oed o leiaf. Byddwn yn defnyddio unrhyw wybodaeth bersonol a roddir gennych yn unol â Deddf Diogelu Data 1998, ac fel y nodir yn ystod y broses ymgeisio. Cawn ddefnyddio eich manylion cysylltu i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gwaith (gan gynnwys drwy e-bost pan fydd cyfeiriad e-bost wedi'i roi), oni fyddwch wedi nodi y byddai'n well gennych beidio â derbyn gwybodaeth oddi wrthym nad yw'n gysylltiedig â'ch cais neu eich grant.

Arolygon a grwpiau defnyddwyr

Rydym bob amser yn anelu at wella'r gwasanaethau a gynigiwn. O ganlyniad byddwn yn achlysurol yn holi ein cwsmeriaid gan ddefnyddio arolygon. Mae cymryd rhan mewn arolygon yn wirfoddol, a does dim gorfodaeth arnoch i ateb unrhyw arolwg y gallech ei dderbyn gennym. Os byddwch yn dewis gwneud hynny, byddwn yn trin y wybodaeth a ddarparwch gyda'r un safon uchel o ofal a roddwn i'r holl wybodaeth arall am gwsmeriaid.

Dolenni at safleoedd trydydd partïon

Nodwch, os gwelwch yn dda, ein bod yn darparu dolenni at safleoedd eraill, nad ydynt, efallai, yn cael eu rheoli gan y polisi preifatrwydd hwn, a dylech edrych ar bolisi preifatrwydd y safleoedd hynny i gael mwy o wybodaeth.

Patrymau traffig / Ystadegau'r Safle

Gallwn fonitro patrymau traffig cwsmeriaid, defnydd o'r Safle a gwybodaeth gysylltiedig am y Safle er mwyn gwneud y gorau och defnydd o'r Safle ac fe allwn roi ystadegau crynswth i drydydd parti sydd ag enw da, ond ni fydd yr ystadegau hyn yn cynnwys dim gwybodaeth bersonol sy'n nodi pwy ydych.

Trosglwyddo i drydydd partïon

Fe allwn hefyd ddefnyddio'r wybodaeth a gasglwn i roi gwybod i chi am newidiadau swyddogaethol pwysig a newidiadau i'r Safle, neu gynigion am gynnyrch, gwasanaethau neu wybodaeth a allai fod o ddiddordeb penodol i chi (lle byddwch wedi cytuno i hyn). Rydym hefyd yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda'n cyflenwyr er mwyn hwyluso trafodion a danfon.  Rydym yn sicrhau bod ein cyflenwyr yn gwarchod eich gwybodaeth bersonol mor dynn ag yr ydym ni. Gall hyn gynnwys trosglwyddo neu werthu eich gwybodaeth i gwmnïau eraill, o fewn yr UE a thu allan.

Gallai eich gwybodaeth gael ei throsglwyddo hefyd i gwmni arall pe byddai ein cwmni'n cael ei werthu i drydydd parti. Os digwydd hynny, byddwn yn ymdrechu i sicrhau bod eich hawliau a'ch rhyddid o ran prosesu eich data personol yn cael eu gwarchod yn ddigonol ac yn briodol.

Drwy gyflwyno eich gwybodaeth a thanysgrifio i'r gwasanaethau sydd ar gael ar ein Safle, rydych yn rhoi caniatâd ar gyfer defnydd a throsglwyddo o'r fath.

Diwygiadau i'r polisi preifatrwydd hwn

Yn achlysurol, gallwn ddiwygio'r polisi preifatrwydd hwn, gyda newidiadau o'r fath yn dod i rym unwaith y byddant wedi'u gosod ar y Safle a thrwy barhau i ddefnyddio'r Safle, ystyrir eich bod yn derbyn unrhyw newidiadau o'r fath.

Yn ôl i ben y dudalen