Hawlio'ch grant

Gan ddibynnu ar faint eich grant, byddwch yn cael yr arian naill ai fel un taliad neu mewn rhandaliadau.

Fel arfer byddwn yn talu cyfran o'r costau sydd wedi dod i'ch rhan. Bydd hyn yn seiliedig ar y costau y cytunwyd arnynt ar gyfer eich prosiect. Bydd y llythyr sy'n eich hysbysu am y grant yn cadarnhau pa ganran o'r costau y byddwn yn eu talu.

Mae'n rhaid i chi ofalu eich bod yn cadw cofnodion a chyfrifon cyfredol. Mae'n rhaid i ni egluro sut mae arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei wario, felly mae'n bosib y byddwn yn gofyn am anfonebau, gan ddibynnu ar faint eich grant.

Byddwn hefyd yn gofyn i chi anfon adroddiadau cynnydd, ynghyd â'ch ceisiadau am daliadau. Maen nhw'n ffordd dda o ddangos i ni beth rydych chi wedi'i gyflawni. Maen nhw hefyd yn ein helpu i wneud yn siŵr bod arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei ddefnyddio'n briodol. Gallwch gael mwy o wybodaeth drwy edrych ar yr arweiniad Derbyn grant ar gyfer y rhaglen sy'n berthnasol i'ch cais.

Sut rydyn ni'n talu - yn fras:

 • grantiau hyd at £10,000
  Usually a single instalment upfront.
 • grantiau rhwng £10,000 a £100,000, a Grantiau ar gyfer Mannau Addoli
  Tri rhandaliad: 50% ymlaen llaw, 40% ar ôl i chi wario rhandaliad cyntaf eich grant, a 10% pan fyddwch chi wedi cwblhau eich prosiect ac wedi anfon adroddiad cwblhau terfynol a gwerthusiad o'ch prosiect.
 • grantiau dros £100,000
  > grantiau datblygu sy'n llai na £100,000

  Tri rhandaliad: 50% ymlaen llaw, yna 40% ar ôl i chi wario rhandaliad cyntaf eich grant, a 10% pan fyddwch chi wedi gorffen eich cyfnod datblygu.
  > grantiau datblygu a chyflawni sydd werth £100, 000 neu fwy
  Bydd y rhan fwyaf o dderbynwyr grantiau'n cael eu grant mewn rhandaliadau ar ôl i'r gwaith rydych chi'n gofyn i ni dalu amdano gael ei wneud. Yn ystod eich cyfarfod cychwynnol byddwn yn penderfynu pa mor aml y byddwch chi'n gwneud cais am daliad. Bydd 10% olaf eich grant cyflawni yn cael ei dalu pan fydd y prosiect wedi'i gwblhau a phan fydd y dystiolaeth angenrheidiol wedi'i chyflwyno.
Yn ôl i ben y dudalen