Sut byddwn yn gweithio gyda chi

Rydyn ni am i'ch prosiect lwyddo, a byddwn yn gweithio'n agos gyda chi i wneud yn siŵr bod hyn yn digwydd.

Mae sut y byddwn yn gwneud hyn yn dibynnu ar y math o brosiect sydd gennych chi ac ar faint eich grant. Mae'r broses sylfaenol yn cael ei hegluro'n gryno isod. Bwriad hyn yw rhoi syniad i chi beth rydyn ni'n ei ddisgwyl gennych chi a pha fath o help y gallwn ei roi.

Mae mwy o wybodaeth ynghylch sut byddwn yn gweithio gyda chi i'w gweld yn yr arweiniad, Derbyn grant, sydd wedi'i amgáu gyda'ch llythyr yn eich hysbysu am y grant. Bydd copi o Derbyn grant perthnasol i'ch prosiect ar ein gwefan. Caiff ei gynnwys gyda'r arweiniad cais ar gyfer y rhaglen grant y gwnaethoch gais amdani.

Yn gryno, byddwch yn:

 • derbyn llythyr hysbysu am grant
  Bydd hyn yn cadarnhau eich bod wedi cael grant neu wedi llwyddo yn y rownd gyntaf, gyda chyllid datblygu neu hebddo.
 • cael trafodaeth gychwynnol â ni
  Naill ai'n bersonol neu dros y ffôn, a byddwn yn cytuno â chi ar amserlen ar gyfer rhoi gwybod am gynnydd a cheisiadau ar gyfer talu'r grant.
 • gwneud cais am ganiatâd i ddechrau
  does dim ots pa mor awyddus ydych chi i ddechrau arni, bydd angen i chi gael caniatâd ffurfiol gan eich swyddog grantiau cyn dechrau gwneud unrhyw waith ar eich prosiect.
 • gofyn am gael eich grant i gyd gyda'i gilydd neu'n rhannol
  Bydd os fyddwch yn hawlio eich grant fel un taliad ynteu mewn rhandaliadau yn dibynnu ar y rhaglen grantiau a oedd yn berthnasol i'ch cais. Mae'n rhaid i ni egluro sut mae arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei wario, felly mae'n bosib y byddwn yn gofyn am anfonebau, gan ddibynnu ar faint eich grant.
 • anfon adroddiadau cynnydd atom
  Rydyn ni am wneud yn siŵr bod arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei ddefnyddio'n briodol. Dyna pam y byddwn yn gofyn am ddiweddariadau ynghylch cynnydd eich prosiect. Mae adroddiadau cynnydd hefyd yn ffordd dda o ddangos i ni beth rydych chi wedi'i gyflawni. Anfonwch eich adroddiadau cynnydd ynghyd â'ch ceisiadau am y taliadau.
 • darparu adroddiad cwblhau a gwerthuso ar ôl i'ch prosiect ddod i ben
  Heb y rhain, ni fyddwn yn gallu rhyddhau rhan olaf eich grant. Mae hefyd yn ffordd dda iawn o ddangos pa mor llwyddiannus oedd eich prosiect, a sut y gwnaeth gyflawni'r canlyniadau yr oedd yn bwriadu eu cyflawni.

Byddwch yn cael y ffurflenni angenrheidiol er mwyn gwneud y ceisiadau uchod a llunio'r adroddiadau gan eich Swyddog Grantiau. Rhowch wybod i'r Swyddog os oes gennych chi unrhyw gwestiynau.

Mentora a monitro

Efallai y byddwn yn defnyddio ymgynghorwyr i'ch helpu i gyflawni eich prosiect ac adolygu'r risgiau.

Bydd gan y mentoriaid arbenigedd perthnasol a gwybodaeth am arferion gorau. Os byddwn yn penodi mentor, byddant naill ai'n eich helpu i ddatblygu eich prosiect drwyddo draw neu elfennau penodol ohono. Gallai'r elfennau hyn gynnwys gwaith cyfalaf, cynlluniau rheoli a chynnal, effaith ar yr amgylchedd, cynllunio busnes, dehongli, dysgu, datblygu cynulleidfaoedd neu hyfforddiant.

Bydd angen i chi gynnal eich prosiect yn unol â'r dibenion y cytunwyd arnynt a amlinellwyd yn y llythyr yn eich hysbysu am y grant.

Yn ogystal â mentor, neu yn lle mentor o bosib, efallai y byddwn yn penodi monitor ar gyfer eich prosiect am gyfnod penodol. Bydd y monitor hwn yn ein helpu yn ystod gwahanol gyfnodau, gan gynnwys i wneud yn siŵr bod gan y prosiect sylfaen gadarn i gychwyn arni, neu i edrych ar eich prosiect pan fydd problem yn codi.

Cydymffurfio

Mae tair dogfen yn ffurfio eich contract gyda ni: telerau grant safonol y rhaglen berthnasol; y llythyr sy'n eich hysbysu am y grant; a'r llythyr sy'n rhoi caniatâd i chi ddechrau arni. Drwy lofnodi adran y datganiad yn eich cais, roeddech chi'n derbyn telerau'r grant. Mae telerau'r grant a'r caniatâd i ddechrau yn eich rhwymo'n gyfreithiol. Mae'n rhaid i chi hefyd gydymffurfio â nhw, a gydag unrhyw geisiadau ychwanegol yn eich llythyr yn eich hysbysu am y grant.

Bydd angen i chi ddilyn y gofynion yn yr arweiniad ar wneud cais i'r rhaglen sy'n berthnasol i'ch cais, yn ogystal â'r arweiniad ar Sut i gydnabod eich grant, Ffotograffiaeth i brosiectau wedi eu hariannu gan CDL: Arweiniad i grantïon, ac unrhyw ddeunyddiau eraill rydyn ni'n cyfeirio atynt.

Byddwn hefyd yn disgwyl i chi roi sylw i unrhyw broblemau y byddwn yn eu canfod wrth i'ch prosiect fynd rhagddo.

Yn ôl i ben y dudalen