Ble i ddefnyddio'r logo

Mae cydnabod eich grant yn gyhoeddus yn golygu ei bod yn rhaid i arwyddion sy'n dangos ein logo gael eu gweld mewn mannau cyhoeddus.

Mae'n rhaid i'r arwyddion hyn fod ar gael pan mae'ch prosiect yn cael ei gyflawni ac ar ôl hynny.

Efallai y bydd rhaid i chi gydnabod sawl cyllidwr. Os ni yw’r cyllidwr mwyaf, disgwyliwn ein logo i ymddangos yn gyntaf.

Byddwch yn greadigol! Defnyddiwch ein logo mewn ffordd wreiddiol ac yn y ffyrdd gorau ar gyfer eich prosiect chi. Rydyn ni'n disgwyl gweld ein logo mewn amrywiol lefydd – defnyddiwch ein rhestr wirio isod i'ch helpu i gydnabod eich grant yn briodol.

Ble i ddefnyddio y logo: rhestr wirio (dolen i'r adran lawrlwytho)

Rydyn ni hefyd yn darparu deunyddiau cydnabod di-dâl sy'n dangos ein logo. Gallwch archebu'r rhain yn gyflym ac yn hwylus drwy ddefnyddio ein ffurflen cydnabod neu drwy'r porth gwneud cais am grantiau (ar gyfer prosiectau sydd wedi cael grant ar ôl mis Ebrill 2008). Mae maint pob eitem wedi'i restru ar y ffurflen archebu.

Arwyddion

Placiau ac arwyddion

Mae placiau ac arwyddion parhaol eraill yn ffordd dda o gydnabod eich grant yn y tymor hir. Hoffem i chi ddangos placiau sy'n dangos ein logo ym mhob prif fynedfa ac allanfa sy'n cael eu defnyddio gan gwsmeriaid, ac ym mhob arddangosfa a chyfleuster sydd wedi cael arian gan CDL. Rydyn ni'n cynnig dau fath o blac Perspex® am ddim – rhai cryno a rhai tirlun.

Gallech ddylunio eich placiau, eich nodwyr llwybrau, eich cerrig clo ac arwyddion eraill eich hun gan ddefnyddio pren, carreg, metel, gwydr neu unrhyw ddeunydd arall.

Os ydych chi'n gosod eich arwyddion mewn adeilad – er enghraifft, os ydych am gerfio'r logo cydnabod ar wal neu ei roi ar ddrws gwydr – mae'n gost-effeithiol cynllunio hyn yn fuan. Gallai eich pensaer eich helpu drwy ddylunio arwyddion, argymell lleoliadau a meddwl am syniadau newydd.

Yn ôl i dop y dudalen

Hysbysfyrddau ar safleoedd adeiladu

Os ydych chi'n gwneud gwaith ffisegol fel rhan o'ch prosiect – er enghraifft adfer adeilad, gwarchod natur, gwaith treflun a thirlun mawr, neu waith ffisegol mewn parciau* – dylech osod hysbysfyrddau safle mawr gyda'n logo arnynt tra mae'r gwaith yn cael ei wneud. Pan fydd y gwaith wedi'i gwblhau dylai'r byrddau hyn gael eu disodli gan arwyddion parhaol sy'n cydnabod ein cyllid.

Gallech greu eich hysbysfyrddau eich hun, er enghraifft os oes angen i chi gydnabod sefydliadau eraill ochr yn ochr â'n cefnogaeth ni. Rydyn ni hefyd yn cynnig hysbysfyrddau ar gyfer safleoedd adeiladu am ddim, sy'n cynnwys ein logo ni yn unig.

Mae'n rhaid i'r hysbysfyrddau hyn gael eu rhoi wrth y fynedfa a'r allanfa, ac mewn mannau eraill lle mae'r cyhoedd yn gallu eu gweld yn glir. Os yw'ch contractwr yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb dros hyn dylech wneud yn siŵr ei fod yn gwybod beth yw cyfeirnod eich prosiect wrth archebu deunyddiau cydnabod ar eich rhan.
 
Cofiwch fod parciau yn Lloegr sy'n cael eu hariannu gan y rhaglen grantiau Parciau i Bobl yn dangos logo gwahanol i'r un sy'n cael ei ddefnyddio gan brosiectau eraill.

Yn ôl i dop y dudalen

Mathau eraill o arwyddion

Mae'n bosib na fydd placiau a hysbysfyrddau ar safleoedd adeiladu yn addas i rai prosiectau. Mewn achosion o'r fath dylech ystyried mathau eraill o arwyddion – er enghraifft sticeri, baneri neu arwyddion sy'n sefyll ar eu pennau eu hunain. Byddwch yn greadigol a defnyddio ein logo i greu arwyddion sy'n addas i'ch prosiect chi.

Gallwch hefyd archebu deunyddiau di-dâl gennym, fel baneri gludiog sy'n barod i'w defnyddio. Mae'r rhain yn hwylus a gallwch eu defnyddio mewn nifer o wahanol ffyrdd – er enghraifft i roi cydnabyddiaeth gefndir tra mae gwaith ffisegol, arddangosfeydd, gweithdai neu weithgareddau eraill ar y gweill. Gellir eu clymu ar ffensys a'u glynu i fyrddau, ac mae'n hawdd eu storio a'u symud.

Rydyn ni hefyd yn darparu sticeri am ddim i'w defnyddio mewn amrywiol ffyrdd, gan gynnwys ar offer a brynwyd gydag arian CDL ac ar hysbysfyrddau.

Eich cyfrifoldeb chi yw cael caniatâd neu gymeradwyaeth gyfreithiol i ddangos arwyddion parhaol. Gall hyn gynnwys caniatâd cynllunio, caniatâd adeiladau rhestredig a chaniatâd awdurdodedig.

Yn ôl i dop y dudalen

Mwy o syniadau ar gyfer arwyddion

Yn aml iawn placiau ac arwyddion eraill yw'r ffyrdd mwyaf effeithiol o gydnabod ein cyllid. Yn ogystal â'r rhain, dylech hefyd ystyried defnyddio ein logo ar y canlynol:

 • byrddau gwybodaeth a byrddau noddwyr
 • arddangosiadau a stondinau arddangos
 • labeli

Yn ôl i dop y dudalen

Ar-lein a'r cyfryngau cymdeithasol

Wrth i fwy a mwy o brosiectau sy'n cael eu hariannu gan CDL gael presenoldeb ar-lein, rydyn ni'n disgwyl gweld ein harian yn cael ei gydnabod ar-lein hefyd, gan gynnwys ar y canlynol:

 • gwefannau a blogiau derbynwyr grant – yn ddelfrydol drwy roi logo ar yr hafan a'i gysylltu â gwefan CDL;
 • gwefannau a blogiau trydydd parti – yn sôn am brosiect sy'n cael ei ariannu gan CDL;
 • y cyfryngau cymdeithasol – drwy roi ein logo (ee, ar dudalennau Facebook, Pinterest a Flickr, ar YouTube ac ar fideos Vimeo), sôn am Gronfa Dreftadaeth y Loteri mewn testun naratif, cyfeirio at @HeritageLottery (Twitter), ac yn y blaen;
 • ar apiau ar gyfer cyfrifiaduron tabled a ffonau symudol.

Yn ôl i dop y dudalen

Deunyddiau hyrwyddo a chyhoeddiadau

Dylech gynnwys ein logo ar bob math o ddeunyddiau hyrwyddo a deunyddiau wedi'u hargraffu sy'n ymwneud â'ch prosiect, er enghraifft:

 • taflenni a phamffledi
 • cylchlythyrau electronig a rhai wedi'u hargraffu
 • mapiau a phosteri
 • cardiau post
 • deunyddiau addysgol
 • arweinlyfrau
 • adroddiadau blynyddol
 • negeseuon e-bost a chardiau electronig

Mae'n rhaid i ddatganiadau i'r wasg am waith sy'n cael ei ariannu gan CDL gynnwys ein logo, yn ogystal â chydnabod ein cymorth yn y testun (edrychwch ar Sut i gyhoeddi eich grant i'r cyfryngau).

Efallai y byddwch chi hefyd yn penderfynu rhoi ein logo ar eich gwaith papur. Defnyddiwch y logo yn unol â'r gofynion maint sylfaenol.

Yn ôl i dop y dudalen

Digwyddiadau

Mae'n rhaid i'ch grant CDL gael ei gydnabod mewn unrhyw ddigwyddiad sy'n gysylltiedig â gweithgaredd rydyn ni wedi'i ariannu.

Mae placiau ac arwyddion eraill sy'n dangos ein logo yn ffordd amlwg o gydnabod ein cefnogaeth. Defnyddiwch y logo mewn:

 • cyflwyniadau
 • gwahoddiadau
 • rhaglenni
 • pamffledi
 • deunyddiau hyrwyddo eraill

Rydyn ni'n darparu bathodynnau am ddim y gall unigolion sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau prosiect neu mewn digwyddiadau hyrwyddo eu gwisgo.

Yn ôl i dop y dudalen

Hysbysebu

Defnyddiwch ein logo pryd bynnag y byddwch chi'n hysbysebu eich prosiect neu swydd wag sy'n cael ei hariannu gennym ni.

Yn ôl i dop y dudalen

Yn ôl i ben y dudalen