Hyrwyddo eich prosiect

Mae cael y cyfryngau i sôn am eich prosiect yn ffordd wych o roi gwybod i bobl beth rydych chi'n ei wneud gyda'ch grant. Mae hefyd yn dangos i bawb sut mae arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei ddefnyddio.

Dyna pam mae'n bwysig mynd ati'n gywir i ddisgrifio a rhoi gwybod am ein harian a'n partneriaeth gyda chi i'r cyfryngau ac ym mhob enghraifft arall o gyfathrebu.

Os ni yw eich cyllidwr mwyaf, sicrhewch fod cydnabod ein cefnogaeth yn cael blaenoriaeth dros gyllidwyr eraill ym mhob rhan o’ch gwaith cyfathrebu.

Dyma ambell awgrym ar gyfer cyhoeddi eich grant. Mae tîm y wasg hefyd ar gael bob amser i roi cyngor a chefnogaeth i chi ar gyfer materion sy'n ymwneud â'r cyfryngau.

Pryd i gyhoeddi eich grant

Gallwch gyhoeddi'r newyddion cyn gynted ag y byddwch chi'n cael y llythyr yn eich hysbysu am eich grant. Mae templedi datganiadau i'r wasg defnyddiol ar gael i'ch helpu. Pan fyddwch chi wedi penderfynu ar ddyddiad cyhoeddi, rhowch wybod i'ch Swyddog Grantiau er mwyn iddo allu rhoi gwybod i swyddfa'r wasg.

Datganiad i'r wasg

Gallwch ddefnyddio'r templedi datganiad i'r wasg yn syml iawn drwy lenwi'r bylchau. Mae'n cynnwys yr holl eiriau cywir, dyfyniadau templed gan Benaethiaid gwledydd/rhanbarthau CDL, a pharagraff 'Nodiadau i olygyddion' cywir CDL – yr unig beth y mae angen i chi ei wneud yw rhoi gwybodaeth am eich prosiect chi pan fo angen. Cofiwch ddefnyddio iaith syml a brwdfrydig ac osgoi jargon.

Cofiwch anfon eich datganiadau i'r wasg at eich Swyddog Grantiau ychydig ddyddiau cyn rydych chi'n bwriadu ei gyhoeddi er mwyn i ni allu ei gymeradwyo.

Yn ol i dôp y dudalen

 phwy ddylwn i gysylltu?

Ceisiwch gael gwybod pa fathau o gyfryngau sydd ar gael yn eich ardal chi. Os oes gennych chi stori weledol iawn, gallech gysylltu â gorsaf deledu leol. Bydd siarad yn uniongyrchol â newyddiadurwr yn eich helpu i gael blaenoriaeth. Gofynnwch am gael siarad â'r ddesg newyddion neu, ar gyfer radio a theledu, y ddesg cynllunio ymlaen llaw.

Meddyliwch yn ofalus beth rydych chi'n mynd i'w ddweud cyn codi'r ffôn. Does gan newyddiadurwyr ddim llawer o amser, felly mae angen i chi ddal eu sylw'n gyflym. Gwnewch yn siŵr bod eich datganiad i'r wasg yn barod i'w anfon drwy'r e-bost, gyda chopi wedi'i ludo yn y neges yn hytrach nag wedi'i atodi.

Rhoi cyfweliadau

Weithiau byddwch yn cael eich gwahodd i wneud cyfweliad â'r cyfryngau am eich prosiect. Dylech gytuno ymlaen llaw pwy yw'r person gorau yn eich sefydliad i wneud cyfweliadau â'r cyfryngau, a meddwl am dri phwynt allweddol rydych chi am ei gyfleu.

Cynlluniwch yn ofalus beth rydych chi am ei ddweud ond byddwch yn hyblyg er mwyn gwneud yn siŵr eich bod yn swnio'n naturiol ac yn frwdfrydig. Gallwch bob amser ofyn i'r newyddiadurwr ymlaen llaw pa fath o gwestiynau y bydd yn eu gofyn. Os byddwch chi'n gwneud cyfweliad ar y radio, ceisiwch gael gwybod a yw'n fyw ynteu'n cael ei recordio ymlaen llaw. Unwaith eto, rhowch wybod i ni ymlaen llaw os ydych chi wedi trefnu unrhyw gyfweliadau oherwydd yn aml iawn gallwn gynnig bod rhywun o Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn siarad hefyd. Cofiwch gydnabod CDL pan fydd hynny'n briodol yn ystod y cyfweliad.

Yn ol i dôp y dudalen

Lluniau a delweddau

Mae papurau newydd a gwefannau bob amser yn chwilio am ddelweddau diddorol o safon uchel sy'n dal sylw pobl i'w rhoi ar eu tudalennau ac i ddod â storïau'n fyw. Cofiwch anfon unrhyw luniau o safon sy'n ymwneud â'ch prosiect gyda'ch datganiad i'r wasg.

Os oes elfen weledol gryf i'ch prosiect, gallech ystyried trefnu cyfarfod ar gyfer y cyfryngau neu gyfarfod i dynnu lluniau, gan wahodd y cyfryngau lleol i ymweld â'ch prosiect (dim sieciau mawr na pheli Loteri os gwelwch yn dda!). Gallwch lwytho'r templed o hysbysiad tynnu lluniau i'ch helpu. Gwnewch yn siŵr bod eich datganiad i'r wasg wrth law i'r newyddiadurwyr ar y diwrnod. Cofiwch ei anfon at bobl nad oeddent yn gallu bod yno, yn ogystal â lluniau o'r digwyddiad, oherwydd mae'n ddigon posib y byddan nhw'n defnyddio'r llun os gallwch chi ei ddarparu.

Mae lluniau da yn ffordd wych o gyfleu cynnydd a llwyddiant. Maen nhw'n eich helpu chi a ninnau i hyrwyddo eich prosiect, ac yn dangos y gwahaniaeth y mae arian CDL yn ei wneud.

Mae darparu lluniau o'ch prosiect sydd wedi cael arian gan CDL i Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn un o amodau pwysig eich grant, ac mae'n arfer da anfon lluniau at CDL drwy gydol oes eich prosiect.

Defnyddiwch y canllawiau canlynol er mwyn: cael gwybod am beth rydyn ni'n chwilio mewn lluniau, sut mae cyflwyno lluniau i ni, sut gallwn ni eu defnyddio, a'r camau y gallwch eu cymryd i wneud yn siŵr eich bod wedi cael y caniatâd angenrheidiol ar gyfer y lluniau:

  • Ffotograffiaeth o brosiectau wedi eu hariannu gan CDL: arweiniad i grantîon (dogfen ar waelod y dudalen)
  • Enghreifftiau o ffotograffiaeth o brosiectau wedi eu hariannu gan CDL (dogfen ar waelod y dudalen)

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r cyfryngau

Yn aml iawn bydd gan y cyfryngau ddiddordeb pan fydd prosiect wedi cael ei orffen neu os yw wedi cyrraedd carreg filltir bwysig – maen nhw'n hoffi agoriad neu ddigwyddiad clo. Ceisiwch wneud yn siŵr bod aelodau o'r cyhoedd yn bresennol, gan gynnwys grwpiau cyfeillion neu grwpiau o'r gymuned neu'r ysgolion lleol, enwogion lleol, Aelodau Seneddol lleol ac unrhyw un sydd wedi cael budd neu a fydd yn cael budd o'r prosiect. Po fwyaf o bobl sy'n meddwl bod eich prosiect yn werth chweil, y mwyaf o sylw y cewch chi gan y wasg.

Cysylltu â'ch Aelod Seneddol

Cofiwch y gallai siarad â gwleidyddion, Aelodau Seneddol neu bobl bwysig yn lleol ennyn llawer o gefnogaeth leol i chi. Beth am eu gwahodd i gefnogi'ch prosiect drwy gynnwys dyfyniad yn y datganiad i'r wasg neu eu hannog i gymryd rhan mewn sesiwn dynnu lluniau os ydych chi'n meddwl y gallai hynny helpu. Edrychwch a yw'ch Aelod Seneddol lleol ar Twitter – os ydyw, beth am anfon neges gyda newyddion am eich prosiect? Os yw'ch prosiect yn cael agoriad neu dderbyniad, beth am wahodd eich Aelod Seneddol lleol? Mae gan CDL dîm Cysylltiadau â'r Llywodraeth a'r Senedd a fydd yn gallu helpu drwy roi cyngor ac arweiniad ar y ffordd orau o wneud hyn.

Yn ol i dôp y dudalen

Y cyfryngau cymdeithasol

Cofiwch wneud yn siŵr eich bod yn meddwl am y cyfryngau cymdeithasol wrth gynllunio gwaith cyfathrebu, os ydych chi'n defnyddio Twitter neu os oes gennych chi dudalen Facebook, er enghraifft. Bydd CDL yn fwy na bodlon trydar/aildrydar gwybodaeth am eich prosiect neu fanylion am eich digwyddiad – mae gennym 13,000 o ddilynwyr ar hyn o bryd. Cofiwch ein dilyn ar Twitter ac fe gewch chi'r newyddion diweddaraf – @HeritageLottery.

Mae'r rhan fwyaf o'n swyddfeydd lleol ar Twitter hefyd erbyn hyn felly cofiwch eu dilyn nhw hefyd er mwyn cael gwybodaeth am dreftadaeth, grantiau, digwyddiadau a newyddion lleol.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi'r wybodaeth a'r newyddion diweddaraf ar eich gwefan. Os ydych chi am gadw cofnod ar-lein o'ch cynnydd, efallai y bydd llwyfannau cyfryngau cymdeithasol eraill yn ddefnyddiol i chi. Gallech greu tudalen Flickr neu flog, neu dudalen Facebook er enghraifft. Cofiwch roi gwybod i ni os byddwch chi'n penderfynu gwneud hyn er mwyn i ni allu cael golwg a helpu i ledaenu'r neges os yw hynny'n briodol.

Beirniadaeth

Yn yr hinsawdd sydd ohoni, mae angen gallu dangos bod buddsoddiad mawr yn dwyn budd amlwg i'r cyhoedd yn lleol. Dylech fod yn ymwybodol o sensitifrwydd lleol bob amser wrth gyhoeddi eich grant. Gwnewch yn siŵr bod enw eich prosiect a'r disgrifiad ohono yn cyfleu'n gywir yr hyn y bydd yn ei gyflawni ac nad yw'n swnio'n ddisylwedd. Dylech osgoi cyhoeddi eich grant yr un pryd â newyddion 'drwg' lleol – fel dileu swyddi neu doriadau mewn gwasanaethau.

Rydyn ni bob amser wrth law i roi cyngor ar ddelio â sylw negyddol yn y wasg neu gwestiynau â thôn negyddol. Fel arfer, drwy weithio gyda'n gilydd, gallwn ddelio â storïau yn y cyfryngau mewn ffordd effeithiol.

Peidiwch anghofio cadw mewn cysylltiad

Rhowch wybod i ni os yw'ch stori'n ymddangos yn y cyfryngau. Rydym wastad yn awyddus i glywed am gyfnodau a digwyddiadau allweddol trwy gydol eich prosiect. Rydym eisiau eich helpu i hyrwyddo'ch prosiect mewn unrhyw ffordd ag y gallwn.

Anfonwch fersiwn terfynol eich datganiad i'r wasg (yr un rydych yn cyhoeddi i'r cyfryngau) at eich swyddog grantiau ar gyfer ein cofnodion.

Hefyd, rhannwch gerrig milltir eich prosiect, a'r hyn rydych wedi dysgu ar hyd y ffordd, yn ein Cymuned Ar-lein.

Yn ol i dôp y dudalen

Yn ôl i ben y dudalen