Rhoi gwybod am gynnydd

Bydd cael gwybod sut mae'ch prosiect yn mynd rhagddo yn ein helpu i wneud yn siŵr bod arian chwaraewyr y Loteri Genedlaethol yn cael ei ddefnyddio'n briodol.

Dyna pam rydyn ni'n gofyn i chi ddefnyddio'r ffurflenni ar-lein i roi gwybod i ni am weithgareddau'ch prosiect. Os yw'ch grant yn llai na £10,000, byddwch yn cyflwyno un adroddiad cwblhau ar ddiwedd eich prosiect. Byddwn yn disgwyl cael adroddiadau cynnydd rheoliad ar gyfer prosiectau sydd werth dros £10,000.

Byddwn yn defnyddio'r adroddiadau i fonitro cynnydd eich prosiect yn erbyn y dibenion cymeradwy y rhoddwyd y grant ar eu cyfer. Bydd gennych amserlen ar gyfer cyflwyno adroddiadau cynnydd, ond peidiwch ag aros am adroddiad wedi'i drefnu i roi gwybod i ni am risgiau sy'n codi. Dywedwch wrthym cyn gynted ag y bo modd er mwyn i ni allu ymateb a'ch helpu i'w datrys. Cysylltwch â'ch Swyddog Grantiau ar unwaith i sôn am unrhyw broblemau sy'n debygol o arwain at y canlynol:

  • newidiadau o ran costau
  • oedi difrifol
  • methu cyflawni'r canlyniadau a'r dibenion cymeradwy yn eich llythyr caniatâd i ddechrau.

Os ydych chi'n gwneud cais drwy broses ddwy rownd, byddwch yn dechrau drwy ddatblygu eich prosiect. Fel arfer byddwn yn adolygu eich prosiect yn ystod y cyfnod datblygu i wneud yn siŵr ei fod ar y trywydd iawn. Byddwn yn edrych ar bob elfen o'ch prosiect, gan gynnwys y gwaith datblygu cynlluniau, y cynllun gweithgareddau, cynllun busnes y prosiect, y cynllun rheoli a chynnal a'r dogfennau angenrheidiol eraill sydd eu hangen. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn yr arweiniad Derbyn grant ar gyfer y rhaglen grantiau sy'n berthnasol i'ch cais.

Yn ôl i ben y dudalen