Telerau ac amodau

Mae Cronfa Dreftadaeth y Loteri ('CDL'/'ni') yn gronfa a weinyddir gan ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol, corff a ymgorfforwyd drwy statud.

Ystyrir bod pob cyfeiriad yn y telerau hyn ac ar wefan CDL, sydd â'r URL  www.hlf.org.uk (‘Safle’) at Gronfa Dreftadaeth y Loteri, yn gyfeiriadau at ymddiriedolwyr Cronfa Goffa'r Dreftadaeth Genedlaethol. Ein cyfeiriad yw 7 Holbein Place, Llundain SW1W 8NR a gellir cysylltu â ni drwy e-bost yn enquire@hlf.org.uk.

Drwy ddefnyddio neu fynd at y wefan rydych yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau defnyddio a glynu wrthynt. Mae eich mynediad at y Safle a'ch defnydd ohono hefyd yn ddarostyngedig i bolisi preifatrwydd HLF, sy'n egluro sut yr ydym yn diogelu eich data personol.

Hawlfraint a defnydd a ganiateir

Mae pob hawlfraint, hawl cronfa ddata a hawliau eraill sy'n bodoli yn yr hafan ac yn nhudalennau is-faes y Safle yn eiddo i CDL neu bartïon eraill.

Yn amodol ar yr hyn a nodir isod, gall defnydd o'r wefan gael ei lawrlwytho, ei weld, ei argraffu, ei gopïo ar ddisg galed eich cyfrifiadur (ond nid ei lungopïo) i wneud cais am grant neu fel arall i'ch dibenion personol chi neu i ddibenion y rhyngrwyd yn ddidwyll. Ac eithrio fel y caniateir yn benodol drwy gyfraith, mae unrhyw ddefnydd arall yn gofyn am ein cytundeb ysgrifenedig ni ymlaen llaw.

Rydych yn cytuno i beidio â chreu cronfa ddata (electronig neu fel arall) sy'n cynnwys deunydd a lawrlwythwyd neu a gafwyd fel arall oddi ar ein gwefan, nac i drosglwyddo nac ail-gylchredeg unrhyw ddeunydd a gafwyd oddi ar ein gwefan i unrhyw drydydd parti nac i dynnu'r hysbysiad(au) hawlfraint neu nod masnach oddi ar unrhyw gopïau o ddeunydd a wnaed yn unol â'r telerau hyn.

Rydych yn cydnabod fod pob hawlfraint, nod masnach a hawliau eiddo deallusol eraill yn y cynnwys - gan gynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i, animeiddiadau, dylunio cymeriad, testun, meddalwedd, cerddoriaeth, geiriau, sain, ffotograffau, graffeg, fideo, cynllun a dyluniad tudalennau (ac eithrio yn eich cyfraniadau chi) - ac enwau, delweddau a logos yn nodi HLF (fel brandio), un ai yn eiddo i CDL neu wedi eu trwyddedu iddo gan drydydd partïon, fel y manylir yn ein hysbysiad hawlfraint neu nod masnach.

Nid oes dim yn y telerau defnydd hyn sy'n trosglwyddo i chi unrhyw hawl, teitl neu fudd (gan gynnwys hawliau eiddo deallusol) yng nghyswllt cynnwys na brandio. Ni chaniateir i chi ddefnyddio, atgynhyrchu na darparu i unrhyw barti arall y cynnwys a'r brandio heb gael awdurdod ymlaen llaw (penodol neu a awgrymir) gan CDL.

Nid yw'r caniatâd i atgynhyrchu deunydd hawlfraint oddi ar y wefan yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y wefan y nodir ei fod yn eiddo i drydydd parti.  Rhaid cael awdurdod i atgynhyrchu deunydd o'r fath gan ddeiliaid perthnasol yr hawlfraint.

Cyflwyno deunydd

Drwy gyflwyno unrhyw ddeunydd i ni (‘Deunydd’), rydych yn cydnabod y cawn gopïo, newid, dosbarthu neu greu gwaith deilliadol o'r Deunydd mewn unrhyw fodd a bennir gennym ni.  Rydych hefyd yn rhoi o'r neilltu unrhyw hawliau moesol yn y Deunydd i ddibenion ei gyhoeddi ar y Safle. Byddwch yn ein hindemnio ni os bydd unrhyw drydydd parti yn cymryd camau yn ein herbyn mewn perthynas â'r deunydd.

Rhaid i chi beidio â chyflwyno unrhyw Ddeunydd i'r Safle sy'n ddifrïol, yn sarhaus, yn fygythiol neu'n anweddus neu a allai yn ein barn ni achosi niwsans, trallod, difrod, camwedd neu anghyfleustra i ni neu i unrhyw berson arall, neu sy'n anghyfreithlon. Cawn dynnu neu olygu Deunydd o'r fath o'r safle ar unrhyw adeg heb roi rhybudd i chi na chael caniatâd gennych chi.

Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd, am unrhyw gynnwys a lwythwyd neu a drosglwyddwyd fel arall gennych chi neu unrhyw drydydd parti i'r Safle. Cyn belled ag y caniateir drwy gyfraith, rydym yn gwrthod pob gwarant, amod a thelerau eraill o unrhyw fath, boed yn benodol neu a awgrymir, boed mewn contract, tort (gan gynnwys atebolrwydd am esgeulustod) neu fel arall, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i unrhyw delerau goblygedig o ran ansawdd boddhaol, addasrwydd i ddiben penodol, ac unrhyw safon o ran gofal a medr rhesymol.

Cynnwys

Darperir y wybodaeth ar y wefan hon er cyfleustra fel rhan o'r gwasanaeth a gynigiwn. Fodd bynnag, lle bo gwybodaeth yn tarddu o'r tu allan i HLF, ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb am ei gywirdeb na'i gynnwys. Mae ymwelwyr sy'n dibynnu ar y wybodaeth hon yn gwneud hynny ar eu cyfrifoldeb eu hunain.

Bydd unrhyw ymwneud gennych chi ag unrhyw drydydd parti ar neu drwy gyfrwng y Safle, yn digwydd rhyngoch chi a'r trydydd parti hwnnw yn unig ac ni fyddwn yn gyfrifol am unrhyw golled neu ddifrod a allai godi o ganlyniad i ymwneud o'r fath, ac nid ystyrir chwaith ein bod yn gweithredu fel asiant i chi mewn unrhyw gysylltiadau o'r fath.

Nid yw CDL yn gyfrifol am gynnwys na dibynadwyedd unrhyw wefannau sydd â dolen i'n gwefan ni, ac nid yw o angenrheidrwydd yn cymeradwyo'r farn a fynegir ynddynt. Yn yr un modd, ni ddylai dolen a restrir ar y Safle gael ei hystyried yn gymeradwyaeth o unrhyw fath. Ni allwn warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy'r amser ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros argaeledd y tudalennau sydd wedi'u cysylltu.

Ni all CDL warantu y bydd eich defnydd o'r wefan yn rhydd oddi wrth gamgymeriadau a/neu'n ddi-dor.

Mae eich defnydd o'r safle ar eich cyfrifoldeb chi yn llwyr. Darperir y safle ar sail “fel y mae” ac “fel y bo ar gael” ac nid ydym yn gwarantu y bydd y Safle'n addas i'ch dibenion neu eich gofynion chi. Os nad yw eich cyfrifiadur yn gallu delio â thechnoleg berthnasol, gan gynnwys amgryptio, efallai na fydd modd i chi ddefnyddio rhai gwasanaethau na chael gafael ar wybodaeth benodol ar y Safle.

Er y gwnaed pob ymdrech resymol i sicrhau fod tudalennau'r wefan a'r deunydd a allai gael ei lawrlwytho o'r wefan yn rhydd oddi wrth firysau, nid yw HLF yn rhoi unrhyw warantau eu bod yn rhydd o firysau ac mae defnyddwyr yn gyfrifol am sicrhau eu bod wedi gosod meddalwedd digonol i wirio firysau.

Cyn belled ag y caniateir drwy gyfraith, ac eithrio yng nghyswllt cam-gynrychioli twyllodrus, marwolaeth neu niwed personol yn codi o esgeulustod, rydym yn eithrio unrhyw atebolrwydd dros golled neu ddifrod o unrhyw fath yn deillio o'ch defnydd o'r Safle (gan gynnwys dibyniaeth ar unrhyw wybodaeth a gynhwysir arno).

Ni fyddwn dan unrhyw amgylchiadau yn atebol am unrhyw iawndal arbennig neu ddilynol sy'n deillio o ddefnydd, neu fethiant i ddefnyddio'r deunyddiau ar y Safle hwn, hyd yn oed os ydym ni neu ein cynrychiolydd wedi cael ein hysbysu am y posibilrwydd o iawndal o'r fath.

Cofrestru ar gyfer y system ymgeisio am grantiau a'r gymuned ar-lein

Rhaid i chi gofrestru fel defnyddiwr i gyfrannu at y gymuned ar-lein (gweler mwy isod), neu gael mynediad at y system ymgeisio am grantiau. Mae gan CDL ddisgresiwn absoliwt o ran derbyn neu wrthod eich cais i gofrestru fel defnyddiwr.

Rhaid i'r wybodaeth a ddarperir gennych pan fyddwch yn sefydlu eich cyfrif fod yn wir ac yn gywir. Os gwelwch yn dda, peidiwch â chofrestru  proffiliau defnyddwyr niferus, trosglwyddo eich cyfrif i unrhyw un arall, na chaniatáu i eraill gael mynediad i'r Safle gan ddefnyddio eich manylion mewngofnodi, gan y gall hyn achosi dryswch – os gwelwch yn dda cysylltwch â ni os oes angen gwneud addasiadau i'ch cyfrif. Os bydd CDL yn amau bod y wybodaeth a ddarparwyd yn anghywir, yn gamarweiniol, neu ddim yn wir, fe allwn atal neu derfynu eich cyfrif.

Nid yw'r gymuned ar-lein yn cynnal aelodau dan 16 oed; bydd cyfrifon aelodau y canfyddir eu bod dan 16 oed yn cael eu cau.

Chi sy'n gyfrifol am gynnal cyfrinachedd eich cyfrinair. Rydych yn gyfrifol bob amser am eich cyfrif defnyddiwr ac am unrhyw weithgaredd sy'n digwydd gan ddefnyddio eich cyfrif. Rhaid i chi roi gwybod i CDL ar unwaith am unrhyw ddefnydd o'ch cyfrinair neu eich cyfrif defnyddiwr heb ganiatâd, neu unrhyw doriad arall o ran diogelwch mewn cysylltiad â'r Safle. Dylech sicrhau eich bod yn allgofnodi o'ch cyfrif bob tro y byddwch yn gorffen defnyddio'r Safle.

Y Gymuned ar-lein

Bwriedir i'r gymuned ar-lein fod yn ofod cynhwysol a diogel ar gyfer trafod a rhannu gwybodaeth yn ymwneud â'r gwaith yr ydym ni, y rhai sy'n derbyn grantiau gennym, a'n partneriaid yn ei gyflawni. Argymhellwn yn gryf eich bod yn darllen Canllawiau'r Gymuned cyn defnyddio'r gofod hwn.

Peidiwch â bwlio, bygwth na harasio unrhyw ddefnyddiwr, os gwelwch yn dda. Mae iaith dramgwyddus, sarhaus neu ymosodol yn annerbyniol yn y gymuned. Hefyd, mae ymosod neu wneud hwyl am ben materion sensitif fel rhywioldeb, crefydd, hil, anabledd, neu farn wleidyddol, yn annerbyniol a chaiff ei ddileu.

Caiff ein cymuned ar-lein ei hôl-safoni gan dîm o bobl yn HLF. Mae hyn yn golygu y bydd popeth a gyhoeddwch, gan gynnwys sylwadau ac unrhyw ddogfennau a lwythwch, yn ymddangos bron ar unwaith. Cadwn yr hawl i dynnu sylwadau y mae eraill yn eu cael yn dramgwyddus neu'n amhriodol ar gyfer y gofod cymunedol, ac i atal aelodau nad ydynt yn glynu at Ganllawiau'r Gymuned.

Cofiwch mai'r safbwyntiau a fynegir yn y gymuned yw safbwyntiau'r aelodau unigol ac felly nid ydynt yn cynrychioli argymhellion proffesiynol, cyngor na safbwyntiau HLF fel sefydliad.

Adrodd materion neu wneud cwynion

Os byddwch yn cael unrhyw drafferthion gyda'r wefan, neu yr hoffech gynnig adborth neu awgrymiadau, anfonwch e-bost at digital@hlf.org.uk.

Os hoffech wneud cwyn am unrhyw gynnwys yr ydych yn ei ystyried yn amhriodol neu'n credu ei fod yn anghywir, neu am unrhyw ddeunydd y credwch sy'n torri eich hawliau eiddo deallusol neu hawliau eiddo deallusol parti arall, cewch gysylltu â'r tîm digidol neu ewch i'n tudalen Adborth a Chwynion.

Newidiadau

These terms and the relationship between you and us shall be governed by the laws of England and the English courts shall have exclusive jurisdiction over any dispute.

Gall y telerau hyn gael eu hamrywio o dro i dro. Sicrhewch, os gwelwch yn dda, eich bod yn adolygu'r telerau a'r amodau hyn yn rheolaidd gan yr ystyrir eich bod wedi derbyn newid os byddwch yn parhau i ddefnyddio'r Safle hwn wedi i'r newid gael ei wneud.

Cadwn yr hawl i atal y Safle ar unrhyw adeg am resymau gweithredol, rheoleiddiol, cyfreithiol neu resymau eraill. Gallwn derfynu eich defnydd o'r safle ar unwaith os torrwch unrhyw un neu fwy o'r telerau hyn.

Mae'r telerau hyn yn cynrychioli'r cytundeb cyfan rhyngoch chi a ni. Os delir gan lys barn bod unrhyw un neu fwy ohonynt yn anghyfreithlon neu'n amhosibl eu gorfodi fel arall dan gyfraith unrhyw dalaith neu wlad, yna i'r graddau bod y fath delerau yn anghyfreithlon neu na ellir eu gorfodi, byddant yn cael eu dileu o'r telerau hyn a bydd y telerau sy'n weddill yn goroesi ac yn parhau mewn grym yn llawn ac yn gwbl effeithiol.

Ni fydd unrhyw fethiant gennym ni i ymarfer neu orfodi unrhyw hawl neu ddarpariaeth dan y telerau hyn yn gyfystyr â rhoi'r hawl neu'r ddarpariaeth o'r neilltu.
Bydd y telerau hyn a'r berthynas rhyngoch chi a ni yn cael eu llywodraethu gan gyfreithiau Lloegr a bydd gan lysoedd Lloegr awdurdodaeth unigryw dros unrhyw anghydfod.

Hysbysiad hawlfraint a nod masnach

Gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri y mae hawlfraint yr holl wybodaeth a gynhwysir ar y safle hwn. Cedwir pob hawl. Mae 'Cronfa Dreftadaeth y Loteri' a'r logos cysylltiedig yn nodau masnach i Gronfa Dreftadaeth y Loteri.

© Cronfa Dreftadaeth y Loteri

Telerau ac amodau (diweddarwyd ddiwethaf Medi 2014)

Yn ôl i ben y dudalen